Zabrana sklapanja ugovora

Temeljem stavka 9. članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11) a u svezi sa stavkom 8. članka 13. objavljuje se da gradonačelnik Grada Lipika niti sa njim povezane osobe u smislu stavka 4. članka 13. Zakona o javnoj nabavi nisu u sukobu interesa te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Grad Lipik kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.