Javni poziv poljoprivrednicima s područja Grada Lipika za dodjelu potpora u 2017. godini

Grad Lipik raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u 2017. godini, sukladno „Programu razvoja poljoprivrede na području Grada Lipika za 2016.-2020. godinu“ NAMJENA POTPORA za koje će Gra ... više

Zakonske obaveze skrbnika pasa

Udruga Prijatelji životinja u suradnji s Udrugom gradova napravila je i pripremila besplatni informativni letak sa zakonskim obavezama skrbnika pasa s ci ... više

Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) , članka 48. Statuta Grada Lipika („Službeni gl ... više

Fišijada povodom Dana Grada Lipika

Turistička zajednica grada Lipika obavještava da se u subotu 30.rujna održava 12. tradicionalna Fišijada u parku u Lipiku kod Jelkinog brijega. Svi se pozivaju da prijave ekipe na natjecanje u fišu, ali isto tako se pozivaju obitelji da dođu na riblji ručak na ... više

Dan nacionalnih manjina Grada Lipika

Tradicionalna manifestacija predstavljanja nacionalnih manjina na području Grada Lipika održat će se u subotu 23. rujna u lipičkom parku s početkom u 16 sati. Svake godine odabrana manjina nositelj je cjelokupne manifestacije, a ove godine organizator kulturnog programa biti će Vijeće srps ... više

1/104>>