Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Obavijest o provođenju javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Grada Lipika (UPU1)

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Grada Lipika (UPU 1) za javnu raspravu, donesenog po Gradonačelniku Grada Lipika od 26. rujna 2016.g. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika kao Nositelj izrade Urbanističkog plana uređenja Grada Lipika (UPU 1) objavljuje

O B A V I J E S T
O PROVOĐENJU JAVNE  RASPRAVE
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA
UREĐENJA GRADA LIPIKA (UPU 1)

I.
Provodi se javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Grada Lipika (UPU 1) (u daljnjem tekstu: Plan), koji je utvrdio Gradonačelnik Grada Lipika dana 26. rujna 2016. godine.

II.
Javni uvid u Prijedlog Plana trajat će 30 dana i to od 28. rujna 2016. do  27. listopada 2016. godine.

III.
Javni uvid u Prijedlog Plana moći će se izvršiti svakog radnog dana od 800 – 1400 sati u prostorijama nositelja izrade Grada Lipika, Jedinstvenog upravnog odjela, Marije Terezije 27, u Lipiku, na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Grada te u informacijskom sustavu (www.mgipu.hr).

IV.
Javno izlaganje Prijedloga Plana održat će se 10. listopada 2016.g. godine u 11:30 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Lipika, Marije Terezije 27, u Lipiku.

V.
Sudionici u javnoj raspravi daju mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog Plana u roku i na način propisan Zakonom o prostornom uređenju tako da:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana,
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja    
  usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi, najkasnije do 27. listopada 2016. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju
se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Klasa: 350-03/15-01/0001
Urbroj: 2162/02-03-04/1-16-34
U Lipiku, 26. rujan 2016.god.

27.09.2016. 23230 pregleda