Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Obavijest o provođenju ponovne javne rasprave o prijedlogu UPU 1

Na temelju članka 96., a u svezi s člankom 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Grada Lipika (UPU 1) za ponovnu javnu raspravu, donesenog po Gradonačelniku Grada Lipika od 7. prosinca 2016.g. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika kao Nositelj izrade Urbanističkog plana uređenja Grada Lipika (UPU 1) objavljuje

O B A V I J E S T
O PROVOĐENJU PONOVNE JAVNE  RASPRAVE
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA LIPIKA (UPU 1)

I.
Provodi se ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Grada Lipika (UPU 1) (u daljnjem tekstu: Plan), koji je utvrdio Gradonačelnik Grada Lipika dana 7. prosinca 2016. godine.

II.
Javni uvid u Prijedlog Plana trajat će 15 dana i to od 13. prosinca 2016. do 27. prosinca 2016. godine.

III.
Javni uvid u Prijedlog Plana moći će se izvršiti svakog radnog dana od 8:00 – 14:00 sati u prostorijama nositelja izrade Grada Lipika, Jedinstvenog upravnog odjela, Marije Terezije 27, u Lipiku, na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Grada te u informacijskom sustavu (www.mgipu.hr).

IV.
Javno izlaganje Prijedloga Plana održat će se 15. prosinca 2016.g. godine u 11:30 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Lipika, Marije Terezije 27, u Lipiku.

V.
Sudionici u ponovnoj javnoj raspravi daju mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog Plana u roku i na način propisan Zakonom o prostornom uređenju tako da:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana,
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja    
  usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o ponovnoj javnoj raspravi, najkasnije do 27. prosinca 2016. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

Klasa: 350-03/15-01/0001
Urbroj: 2162/02-03-04/1-16-86
U Lipiku, 7. prosinca 2016.god.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA LIPIKA

08.12.2016. 22635 pregleda