Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Javni poziv za prijavu projekata iz područja sporta u 2017. godini

GRADONAČELNIK

KLASA: 400-04/17-01/05

URBROJ:2162/02-03-03/2-17-1

U Lipiku, 16.01. 2017. godine

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.-pročišćeni tekst), članka 74. Zakona o sportu („Narodne novine" broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15),članka čl. 48. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika 3/09, 7/11, 2/13 i 2/14), članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15.) i čl. 14. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 1/16), gradonačelnik Grada Lipika objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA IZ PODRUČJA SPORTA ZA 2017. GODINU

 

U Proračunu Grada Lipika za 2017. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu projekata sportskih udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta, odnosno razvoju i promicanju sporta.

Ukupno planirana vrijednost javnog poziva je 670.000,00. Najmanji mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 1.000,00, a najveći 270.000,00 kn.

Plaćanje odobrenog projekta izvršiti će se temeljem podnesenog pisanog zahtjeva korisnika sredstava.

Sredstva ovog Javnog poziva raspoređivat će se na način koji osigurava provođenje aktivnosti kojima će zadovoljiti   onaj dio javnih potreba u sportu na području Grada Lipika koji provode sportske udruge i to:

- (su)financirati redovni rad sportskih udruga koje su uključene u redovan sustav sportskih natjecanja u skladu s potrebama ranga natjecanja, odnosno natjecateljske lige,

- osigurati očuvanje postignute razine kvalitete onih sportskih klubova koji se natječu u višim kategorijama i ligama,

- osigurati da se što veći broj djece i mladeži uključi u sport.

Detaljnija pojašnjenja, uvjeti, iznosi, način prigovora te način ostvarivanja prava na sufinanciranje pobliže su objašnjeni u UPUTAMA za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

Rok za predaju prijave po ovom Javnom pozivu je 30 dana od dana objave, a završava  15.02. 2017. godine. .

Prijave programa i projekata  dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada  Lipika  (www.lipik.hr).

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD LIPIK

34551 LIPIK

s naznakom:

„JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA

IZ PODRUČJA SPORTA ZA 2017. GODINU - NE OTVARATI!“

 

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave koje nisu na propisanim obrascima neće se razmatrati!

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za prijavu projekata udruga iz područja sporta za 2017. godinu.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti pismenim putem.

 

GRADONAČELNIK:

VinkoKasana, bacc.ing.agr.

 

U prilogu se nalaze upute za prijavitelje i obrasci za prijavu projekata udruga.

16.01.2017. 22562 pregleda