Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Natječaj za zakup montažnog objekta – tipske kućice

Temeljem članka 5. Odluke o zakupu montažnih objekata – tipskih kućica u vlasništu Grada Lipika, Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja objavljuje

NATJEČAJ
za zakup montažnog objekta – tipske kućice

Na Natječaj se mogu javiti fizičke i pravne osobe.
Predmet Natječaja je davanje u zakup jednog montažnog objekta – tipske kućice u vlasništvu Grada Lipika, svaka veličine 5,00 m2, koja je postavljena u gradskom parku (preko puta Gradske uprave) na k.č.br. 1160/7 u k.o. Lipik.


    Početni iznos zakupnine iznosi 450,00 kn.
    Zakupnina uključuje električnu energiju do 5 kW angažirane snage.

Montažni objekt – tipska kućica daje se u zakup za vrijeme trajanja manifestacije “Mirisi Božića u Lipiku” na 30 dana i to od 02. prosinca 2017.  do 01. siječnja 2018. godine.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:
Grad Lipik, Ulica Marije Terezije 27, 34551 Lipik
s naznakom “Ponuda za zakup tipske kućice – NE OTVARAJ”

Ponuda mora sadržavati:
- popunjen i potpisan obrazac Ponude
- presliku osobne iskaznice ponuditelja, odnosno odgovorne osobe ponuditelja
- dokaz o uplaćenoj jamčevini

Rok za dostavu ponuda: 30. studeni 2017. god. do 12:00 sati

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Otvaranje ponuda održat će se 30. studenog 2017. god. u 12:00 sati u velikoj vijećnici Grada Lipika, Ulica Marije Terzije 27, Lipik

Jamčevina u visini ponuđenog iznosa zakupnine uplaćuje se na žrn. Grada Lipika IBAN: HR7524020061823100001, model: HR68, poziv na broj: 9016 – OIB ponuditelja, opis plaćanja: "Jamčevina za natječaj".

Odabranim ponuditeljima se jamčevina uračunava u zakupninu. Ako odabrani ponuditelj odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine.
Ponuditeljima koji nisu odabrani vraća se uplaćena jamčevina.
S odabranim ponuditeljima sklopit će se ugovor o zakupu.

Obrazac ponude i sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Gradskoj upravi Grada Lipika, Ulica Marije Terezije 27.

U Lipiku, 17. studenog 2017. god.

17.11.2017. 29739 pregleda