Javni poziv za prodaju drvne mase na panju

I.    PREDMET JAVNOG POZIVA
Prodaja okvirne količine stabala na panju na k.č.br. 549/2 i dijelu k.č.br. 552, k. o. Kusonje prema procjembenom elaboratu izrađenom od strane stalnog sudskog vještaka za šumarstvo i lovstvo, procjena šuma i to:

 

Vrsta

broj

Srednje

kubno

bruto trupci

Ukupno

Prostorno

drvo

neto
drveta stabala

Stablo

(m3)

masa

(m3)

  F     FII     L     I      II     III   (m3) (m3)

masa

(m3)
O.grab 20 0,10 2               2 2
Bagrem 121 0,26 30       1 2   3 22 25
OTB 7 0,87 7       1 1   2 4 6
C.Joha   0,16 40         1   1 35 36
OMB 256 0,40 2               2 2
Ukupno 410 0,20 81       2 4   6 65 71

Tablica 1. Bruto i neto masa po klasi i vrsti drveća

Početna cijena ukupne drvne mase na panju: 8.180,00 kuna

II.    UVJETI:
a)    Natjecati se mogu sve zainteresirane fizičke i pravne osobe.
b)    Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.
c)    Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.
d)    Rok isplate kupoprodajne cijene je 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
e)    Ponuda se daje za ukupnu drvnu masu iz točke I. ovog poziva.
f)    Rok za rušenje i izvlačenje drvne mase je najkasnije do 01. travnja 2018. g.
g)    Odabrani ponuditelj je dužan nakon rušenja i izvlačenja drvne mase uspostaviti šumski red na parceli.
h)    Drvna masa iz točke I. ovog poziva se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

III.    SADRŽAJ PONUDE:
    Ponuda mora sadržavati:
1)    podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
2)    iznos ponuđene cijene u kunama koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog poziva.

IV.    OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:
-    ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju drvne mase - ne otvarati",
-    rok za dostavu ponuda je 20. veljače 2018. g. do 9:00 sati bez obzira na način dostave.

V.    POSEBNE NAPOMENE:
-  o rezultatima javnog poziva ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja,
-   Grad Pakrac pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
-   razgledavanje predmetnog zemljišta može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (tel. 034/411-080),
-   nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

GRAD PAKRAC                                                                 GRAD LIPIK

 

14.02.2018. 207 pregleda