Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Zaželi - program zapošljavanja žena“

Na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18), Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03- 01/2-17-82 od 29. studenog 2017. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciranju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi- program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0033, KLASA: 910-04/17-07/74, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1 od 11. prosinca 2017. godine, Gradonačelnik Grada Lipika, objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu

„Zaželi - program zapošljavanja žena“

 

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene s područja Grada Lipika da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Gradu Lipiku za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Zaželi i ti biti jedna od njih“ Grad Lipik - potpora i podrška starijim osobama u nepovoljnom položaju, RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI.

 

Zaželi –program zapošljavanja žena je u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

 • Broj traženih osoba:20
 • Mjesto rada: Poslovi će se obavljati na području GradaLipika
 • Radno vrijeme: puno radnovrijeme
 • Prijevoz na rad:djelomično
 • Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određenovrijeme.
 • Trajanje radnog odnosa: Predviđeno trajanje radnog odnosa je 24mjeseca.

Ciljane skupine u navedenom radu su: Nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji s naglaskom na:

 • Žene starije od 50 godina
 • Žene s invaliditetom,
 • Žrtve trgovanja ljudima,
 • Žrtve obiteljskog nasilja,
 • Azilantice,
 • Mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • Liječene ovisnice o drogama,
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • Pripadnice romske nacionalne manjine,
 • Beskućnice

 

 • Opis poslova:
 • Pružanje usluga organizacijeprehrane,
 • Pomoć u obavljanju kućanskihposlova,
 • Pomoć u održavanju osobnehigijene,
 • Pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje udruštvo,
 • Pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava računa, dostava pomagala, lijekova, plaćanje isl.)

 

Prijavi je potrebno priložiti:

 1. Zamolba
 2. Životopis
 3. Preslika dokaza o završenojškoli
 4. Potvrda izdana od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnogpoziva)
 5. Preslika osobneiskaznice
 6. Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6mjeseci)
 7. Popunjena izjava o pristanku na program osposobljavanja u sklopu projekta (može se preuzeti na Internet stranici Grada Lipika www.lipik.hr ili osobno u Gradu Lipiku, Marije Terezije 27, prvi kat, soba broj 15)
 8. Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj podskupini ciljne skupine pripadaju te priložiti odgovarajućupotvrdu.

 

Razina obrazovanja: Najmanje završena osnovna škola, i najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje.

 

Prijave se dostavljaju u roku od osam (8) dana od dana objave ovog Javnog poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u zatvorenoj koverti na adresu: „Grad Lipik, Marije Terezije 27, Lipik s naznakom: „Za natječaj - Zaželi i ti biti jedna od njih“, putem pošte (preporučeno) ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika, prvi kat, soba broj 15.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Grad Lipik zadržava pravo po ovom javnom pozivu pozvati sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovoga javnog poziva na testiranje i/ili intervju.

Sve informacije o Javnom pozivu, mogu se dobiti na tel. 034/314-800

Ovaj će se Javni poziv objaviti na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na internetskoj stranici Grada Lipika (http://www.lipik.hr/) i službenoj Internet stranici projekta www.zazeli-lipik.com

 

Poslodavac: GRAD LIPIK

 

Kontakt:

 • Osobni dolazak: Marije Terezije 27, Lipik, soba broj 15, prvi kat
 • Pismena zamolba: Marije Terezije 27, Lipik, soba broj 15, prvi kat
 • Telefon; 034-314-800

 

KLASA: 112-03/18-01/1

URBROJ: 2162/02-03-02/1-18/1

Lipik, 10. travnja 2018. godine

 

 

                                                                                                                                        Gradonačelnik

   Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

11.04.2018. 8213 pregleda