Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Dodatak javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lipika

Na temelju čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), čl.9. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 1/08) i čl.48. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 3/09, 7/11, 2/13, 2/14 i 1/18) Gradonačelnik Grada Lipika donosi

Dodatak javnom natječaju
za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Lipika

Točka 1. mijenja se i glasi:

„1. Predmet natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Grada Lipika označene kao:

     k.č.br. 196, vrt, oranica, površine 70 m2 upisana u zk.ul.br. 1830 k.o. Lipik“

KLASA: 944-01/18-01/0014
URBROJ: 2162/02-03-04/7-18-3
U Lipiku, 27. travanj 2018. godine

GRADONAČELNIK:
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

27.04.2018. 8874 pregleda