Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Javni uvid u prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje 2017. – 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA  ŽUPANIJA
 
GRAD  PAKRAC                                                                GRAD  LIPIK

u skladu s člankom 21. i 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine RH“, broj 94/2013, 73/2017.) objavljuje

JAVNI UVID
NA PRIJEDLOG PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
GRADA LIPIKA I GRADA PAKRACA
ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO  2022. GODINE

1. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do  
    2022. godine izrađen od strane DLS d.o.o. Rijeka izložen je na javni uvid  svakog   radnog dana   
    od 07:00 do 15:00 sati u trajanju od 30 dana, sa početkom od 14. svibanj 2018. godine do 15.    
    lipnja 2018. godine za područje :

•    Grada Pakraca:
            Grad Pakrac, Trg bana J.Jelačića 18, 34 550 Pakrac, soba 122;

•    Grada Lipika:
            Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34 551 Lipik , soba 1.

2. Primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada  
Pakraca za razdoblje od 2017. do  2022. godine građani i udruge mogu upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na adresama navedenim u točci 1. ove  objave.

3. Primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedlog  Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada  
Pakraca za razdoblje od 2017. do  2022. godine za vrijeme trajanja javnog uvida tijela državne uprave, upravna tijela županije i pravne osobe pismenim putem dostavljaju putem urudžbenog protokola Gradskih uprava navedenih u točci 1. ove objave.

4. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe, s adresom podnositelja primjedbi, prijedloga i mišljenja. U protivnom, neće se uzeti u obzir.

5. Sve primjedbe, prijedloge i mišljenja koje su sudionici dali u roku stručne službe Grada Pakraca i Grada Lipika  obraditi će s izrađivačem plana.

5. POZIVAMO SVE SUBJEKTE U PROSTORU I GRAĐANSTVO DA SVOJIM SUDJELOVANJEM U JAVNOJ RASPRAVI DAJU PUNI DOPRINOS.

10.05.2018. 6788 pregleda