JAVNI POZIV za prijam na stručno osposobljavanje

JAVNI POZIV

za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

u Gradu Lipiku

za sljedeća radna mjesta: 

 

1. REFERENT ZA UREDSKE POSLOVE (3 izvršitelja)

 • srednja stručna sprema društvenog smjera
 • znanje rada na računalu
 • položen vozački ispit „B“ kategorije

2.VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI (1 izvršitelj)

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
 • znanje rada na računalu
 • položen vozački ispit „B“ kategorije

3. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO (2 izvršitelja)

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, poljoprivredne ili druge odgovarajuće struke
 • znanje rada na računalu
 • položen vozački ispit „B“ kategorije

4. STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO (1 izvršitelj)

 • Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke
 • znanje rada na računalu
 • položen vozački ispit „B“ kategorije

5. REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO (1 izvršitelj)

 • srednja stručna sprema društvenog smjera
 • znanje rada na računalu
 • položen vozački ispit „B“ kategorije

6. VIŠI STRUČNI SURADNIK (2 izvršitelja)

 • magistar struke ili stručni specijalist tehničke struke
 • znanje rada na računalu
 • položen vozački ispit „B“ kategorije

7. STRUČNI SURADNIK ZA GRADITELJSTVO (2 izvršitelja)

 • Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik građevinske struke
 • znanje rada na računalu
 • položen vozački ispit „B“ kategorije

8. STRUČNI SURADNIK ZA INFRASTRUKTURU (1 izvršitelj)

 • sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik građevinske ili druge odgovarajuće tehničke struke
 • znanje rada na računalu
 • položen vozački ispit „B“ kategorije

9. REFERENT ZA JAVNU NABAVU I KOMUNALNU NAKNADU (2 izvršitelja)

 • srednja stručna sprema tehničkog smjera
 • znanje rada na računalu
 • položen vozački ispit „B“ kategorije

10.REFERENT ZA KOMUNALNO I POLJOPRIVREDNO REDARSTVO (2 izvršitelja)

 • srednja stručna sprema društvenog smjera
 • znanje rada na računalu
 • položen vozački ispit „B“ kategorije

Na javni poziv mogu se pod jednakim uvjetima javiti osobe oba spola.

Osim navedenih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

a) da je prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista;

b) da ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;

c) da nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;

d) da za njega/nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

Iznimno od uvjeta iz točke a), za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, broj 107/07. i 118/12.), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Kandidati/kinje moraju ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja ("Narodne novine", br. 57/12. i 120/12.) i voditi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima kao nezaposlena osoba duže od trideset dana, te bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, ne mogu imati više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali.

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dostavljaju svoju prijavu Gradu Lipiku u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa svim traženim prilozima i s naznakom za koje radno mjesto se prijavljuje, na adresu GRAD LIPIK; Marije Terezije 27, Lipik za Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa".

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Ispunjavanje uvjeta utvrđuje se prema stanju u trenutku podnošenja prijave.

U prijavi na Javni poziv kandidati/kinje trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu) i radno mjesto na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidati/kinje obvezni su dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati/kinje su prije sklapanja pisanog ugovora dužni/e dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nakon utvrđivanja koji od kandidata/kinja ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, a ako se ocijeni potrebnim s obzirom na broj prijavljenih kandidata/kinja i druge relevantne okolnosti, za kandidate/kinje prijavljene na javni poziv koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete, provest će se testiranje / intervju.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.

U slučaju provođenja testiranja / intervjua, za kandidata/kinju koji ne pristupi testiranju / intervjuu smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni poziv.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja / intervjua bit će objavljeni na internetskoj stranici Grada Lipika najmanje 5 dana prije održavanja testiranja / intervjua. Na temelju dostavljenih prijava, a ovisno o njihovom broju, provest će se predizbor kandidata/kinja za testiranje / intervju, a kandidati/kinje će na testiranje / intervju biti pozvani e-poštom.

Odluku o izboru kandidata/kinje donosi Gradonačelnik, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata/kinje, trajanju nezaposlenosti te rezultatima selekcije.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.

S kandidatom/kinjom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe koje su se stručno osposobljavale imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita. Troškove polaganja državnog stručnog ispita snosi Grad Lipik.

Javni poziv bit će objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internetskoj stranici Grada Lipika.

Za sve informacije kandidati se mogu obratiti na adresu e-pošte: anita.gradlipik@gmail.com ili na broj telefona: 034/314-800.

DOKUMENTI

19.01.2017. 19025 pregleda