Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Konačna lista reda prvenstva za davanje u najam stana u vlasništvu Grada Lipika

Na temelju članka 48. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 3/09, 7/11, 2/13, 2/14) i članka 12. Odluke o najmu stanova („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 9/16), a temeljem Prijedloga Liste reda prvenstva gradonačelnik Grada Lipika donosi

ODLUKU

o utvrđivanju konačne liste reda prvenstva za davanje u najam stana u vlasništvu Grada Lipika

Članak 1.

Utvrđuje se konačna lista reda prvenstva za davanje u najam stana u vlasništvu Grada Lipika kako slijedi:

 

REDNI BROJ IME I PREZIME ADRESA STANA UKUPAN BROJ BODOVA
1. Maladen Herceg Lipik, Ribnjaci D II 8

  

Članak 2.

 Konačna lista reda prvenstva utvrđuje se za period od 5 godina.

 Članak 3.

 Konačna lista objavljuje se na oglasnoj ploči i na internet stranici Grada Lipika.

 

Klasa: 371-02/16-01/0007

Urbroj: 2162/02-03-04/1-17-22

U Lipiku, 25.siječanj 2017.god.

Gradonačelnik Grada Lipika

Vinko Kasana,bacc.ing.agr.

25.01.2017. 18763 pregleda