Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lipika

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 48. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 3/09, 7/11, 2/13 i 2/14) Gradonačelnik Grada Lipika raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
prikupljanjem pisanih ponuda za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Lipika


1. Predmet natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Grada Lipika označene kao k.č.br. 544/4, Frankopanska ulica, uređeno zemljište, površine 98 m2 upisana u    zk.ul.br. 1690 u k.o. Lipik
2. Početni iznos kupoprodajne cijene – 4.720,39 kuna
3. Namjena nekretnine –građevinsko zemljište
4. Ponudu mogu podnijeti sve fizičke i pravne osobe
5.   Sadržaj ponude:
- za fizičke osobe: ime i prezime, OIB, preslika osobne iskaznice, preslika domovnice, obrtnica (ako postoji), broj tekućeg računa za eventualni povrat jamčevine, izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja koju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne starija od 30 dana te izjavu o nepostojanju duga s osnova potraživanja Grada Lipika, izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje svojstvo osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
- za pravne osobe: naziv i sjedište, izvod iz sudskog registra u izvorniku, ovjerenom presliku ili elektronički ispis ne stariji od 30 dana, broj žiro računa za eventualni povrat jamčevine, izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja koju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija ne starija od 30  dana te izjavu o nepostojanju duga s osnova potraživanja Grada Lipika,
- oznaka nekretnine za koju se podnosi ponuda,
- brojevima i slovima točno ispisan iznos kupoprodajne cijene koja se nudi, a koji ne može biti niži od početnog iznosa kupoprodajne cijene,
- dokaz o vlasništvu nekretnine koja graniči s prodavanom nekretninom, ako je primjenjivo;
- dokaz o uplaćenoj jamčevini.
6. Jamčevina    
Jamčevina se uplaćuje u  iznosu 10 % kupoprodajne cijene nekretnine na žiro račun Grada Lipika broj: HR75 2402 0061 8231 0000 1 s pozivom na  broj: HR68 9016 – OIB uplatitelja.        
Ponuditelju, čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima, čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od 15 dana od zaključenja postupka natječaja.
Uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem ponuditelju, ako odustane od ponude,  odnosno od sklapanja ugovora o kupoprodaji.
7. Rok i način isplate kupoprodajne cijene
Pri sklapanju ugovora najpovoljniji ponuditelj je dužan uplatiti preostali iznos kupoprodajne cijene.
8. Mogućnost i način uvida u nekretninu
Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati predmetnu nekretninu uz prethodni telefonski dogovor na broj 034 314 818.
9. Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda
Javno otvaranje ponuda provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja dana 31. kolovoza 2017.g. u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Lipika, Lipik, Marije Terezije 27.
10. Adresa, rok i način dostave ponuda
Ponude se zaprimaju zaključno s 30. kolovoza 2017.g. do 15 sati.
Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom na adresu : Grad Lipik, 34551 Lipik, Marije Terezije 27, s naznakom "natječaj za prodaju nekretnina – ne otvarati" ili se predaju neposredno na istoj adresi.
Neće se razmatrati ponude fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Lipika zbog neispunjenih dospjelih obveza, koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija - Porezna uprava, koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.
11. Kriterij odabira      
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je uz ispunjenje uvjeta Natječaja ponudio i najvišu kupoprodajnu cijenu.
Ako dva ili više ponuditelja ponude za istu nekretninu isti iznos kupoprodajne cijene, a ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati iste ponuditelje da u roku od 24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos kupoprodajne cijene, pod uvjetom da neki od ponuditelja ne ostvaruje prednost određenu ovim Natječajem.
Nakon što Povjerenstvo izvrši vrednovanje ponuda, Gradonačelnik donosi Odluku o izvršenom izboru kandidata koji je stekao i pod kojim uvjetima pravo kupnje. Na Odluku o izvršenom izboru kandidata može se u roku 8 dana podnijeti pisani prigovor Gradonačelniku koji je dužan u roku 15 dana od dana primljenog prigovora donijeti konačnu odluku.
Po okončanju postupka natječaja, odabrani ponuditelj potpisat će s gradom Ugovor o kupoprodaji, a u slučaju da odabrani ponuditelj odustane, ugovor će se sklopiti s prvim sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem.
Pravo prvenstva – sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz uvjet da prihvate najvišu ponuđenu cijenu.
Pravo prednosti kupovine imaju vlasnici nekretnina, koje graniče predmetom prodaje, uz uvjet da prihvate najvišu ponuđenu cijenu.  
Gradonačelnik može u svakom trenutku poništiti raspisani natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Lipika.
Natječaj je objavljen u „Večernjem listu“ i na oglasnoj ploči Grada Lipika.
Detaljnije informacije o natječaju zainteresirani mogu dobiti i u Jedinstvenom upravnom odjelu  Grada Lipika, Lipik,  Marije Terezije 27 ili na telefon 034 314 823.  
         
KLASA: 944-01/17-01/0013
URBROJ: 2162/02-03-04/7-17-5
Lipik, 18. kolovoza 2017.g.

Gradonačelnik:

Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

23.08.2017. 10302 pregleda