Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Lipika

Gradonačelnik Grada Lipika raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Lipika

1.   Predmet natječaja je:
davanje u zakup dijela poslovnog prostora u zelenoj tržnici (u vlasničkom listu označene
kao T1), površine 47 m2 od glavnog ulaza lijevo, u Lipiku, Trg hrvatskih branitelja 1
2.   Dopuštena djelatnost u poslovnom prostoru – trgovina, ugostiteljstvo;
3.   Trajanje zakupa:
Na određeno vrijeme od 10 godina računajući od dana sklapanja ugovora o zakupu po sistemu „viđeno – zakupljeno“.
4.   Početni iznos mjesečne zakupnine - 1.128,00 kuna
5.   Ponudu mogu podnijeti fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz natječaja.
6.   Sadržaj ponude:
      - za fizičke osobe: oznaka poslovnog prostora za koji se natječe, ime i prezime, OIB, preslika osobne iskaznice, preslika domovnice, broj tekućeg računa za eventualni povrat jamčevine, izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja koju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne starija od 30  dana te izjavu o nepostojanju duga s osnova potraživanja Grada Lipika, izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje svojstvo osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
      - za pravne osobe: oznaka poslovnog prostora za koji se natječe, naziv i sjedište, izvod iz sudskog registra u izvorniku, ovjerenom presliku ili elektronički ispis ne stariji od 30 dana, broj žiro računa za eventualni povrat jamčevine, izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja koju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne starija od 30  dana te izjavu o nepostojanju duga s osnova potraživanja Grada Lipika;  
      - brojevima i slovima točno ispisan iznos ponuđene mjesečne zakupnine, koja ne može
biti niža od početnog iznosa mjesečne zakupnine iz natječaja;
      - dokaz o uplaćenoj jamčevini.
7. Jamčevina:    
-  jamčevina se uplaćuje u iznosu početnog iznosa mjesečne zakupnine na žiro račun Grada Lipika broj: HR75 2402 0061 8231 0000 1 s pozivom na  broj: HR68  9016 – OIB uplatitelja;        
-  ponuditelju, čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća;
-  uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem ponuditelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu.
8. Rok za podnošenje ponuda:
- ponude se zaprimaju zaključno s 31. kolovoza 2017.g. do 15 sati, a javno će otvarati i   razmatrati Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora dana 1. rujna 2017.g. u 9 sati u Gradskoj vijećnici Grada Lipika, Lipik, Marije Terezije 27;
- neće se razmatrati ponude fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Lipika zbog neispunjenih dospjelih obveza, koje su dužnici po osnovi javnih         davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija - Porezna uprava, koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja;
- ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom na adresu : Grad Lipik, 34551 Lipik,  Marije Terezije 27, s naznakom "natječaj za zakup – ne otvarati" ili se predaju neposredno na istoj  adresi.
9. Kriterij odabira:      
- najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je uz ispunjenje uvjeta Natječaja ponudio i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine;
- ako dva ili više ponuditelja ponude za isti poslovni prostor isti najviši iznos zakupnine, a ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati iste ponuditelje da u roku od 24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine;
- Povjerenstvo ima pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazloženja ponuditeljima;
- Gradonačelnik može u svakom trenutku poništiti raspisani natječaj za zakup poslovnog prostora;
- nakon što Povjerenstvo izvrši vrednovanje ponuda, a Gradonačelnik donese Odluku o odabiru najprihvatljivije ponude, odabrani ponuditelj potpisat će s gradom ugovor najkasnije u roku 15 dana od dana otvaranja ponuda, a u slučaju da odabrani ponuditelj odustane, ugovor će se sklopiti s prvim sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem;
- prava prvenstva - sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
- poslovni prostor ne može se dati u podzakup.

Oglas je objavljen na internet stranici Grada Lipika i oglasnoj ploči, a skraćena verzija u „Večernjem listu“.
Detaljnije informacije o natječaju zainteresirani mogu dobiti i u Jedinstvenom  upravnom odjelu  Grada Lipika, Lipik,  Marije Terezije 27 ili na telefon 034 314 823.  
Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati poslovni prostor shodno telefonskom dogovoru.

KLASA: 372-03/17-01/0008
URBROJ: 2162/02-03-04/7-17-1
Lipik, 21. kolovoza 2017.g.                                                             

Gradonačelnik:
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

23.08.2017. 12386 pregleda