Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) , članka 48. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika  broj 03/09, 7/11, 2/13, 2/14 )  i članka  16. Odluke   o stipendiranju  učenika i studenata   s područja Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 6 /14 ) ,Odlukom gradonačelnika raspisuje se:  

 

Javni natječaj  za dodjelu   studentskih stipendija

 

1. Za  akademsku  godinu 2017/2018. dodijeliti će se:

- stipendije za sve  redovne studente prve, druge, treće , četvrte odnosno završne godine studija  osim apsolvenata  u mjesečnom iznosu od 500,00 kn (visina stipendije tijekom korištenja može se mijenjati sukladno mogućnostima proračuna).

2. Pravo prijave na natječaj imaju studenti:

1. koji su državljani Republike Hrvatske, što dokazuju jednim od dokumenata kojima se temeljem propisa dokazuje državljanstvo,

2. koji imaju status redovnog učenika ili studenta, što dokazuju potvrdom o upisu u nastavnu godinu za koju se podnositelj prijave natječe, a koju je izdalo visoko učilište,

3. koji imaju prebivalište na području Grada Lipika kontinuirano najmanje 3 godine od dana objave natječaja, što dokazuju potvrdom nadležnog tijela o prebivalištu,

4. koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim davateljima stipendija ili ne ostvaruju drugi oblik novčanog primanja koje ima obilježja stipendije studentskog kredita, što dokazuju pisanom izjavom podnositelja prijave odnosno roditelja/staratelja malodobnog podnositelja prijave ovjerenoj kod javnog bilježnika.

 3. Stipendije se studentima odobravaju na osnovu slijedećih mjerila i kriterija:

1. vrsta studija

2. uspjeh učenika/studenta u prethodnoj školskoj/akademskoj godini,

3. godina studija,

4. sudjelovanje na županijskom, državnom ili međudržavnom natjecanju i postignuti rezultati na tom natjecanju u prethodnoj školskoj /akademskoj godini,

5. materijalni položaj,

6. socijalni uvjeti,

7. deficitarna zanimanja 

4. Kandidati za dodjelu stipendija dužni su uz popunjenu prijavu za dodjelu stipendija priložiti:

1. preslik domovnice,

2. potvrdu o prebivalištu Policijske postaje Pakrac za kandidata i jednog roditelja (ne starije od mjesec dana od objave natječaja)

3. uvjerenje o redovnom upisu u akademsku godinu za koju podnose prijavu

4. izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva ovjerenu kod javnog bilježnika

5. uvjerenje o prihodima za svakog člana zajedničkog domaćinstva

6. preslik dokaza o sudjelovanju na domaćem i međunarodnom natjecanju, dobivenim nagradama i priznanjima,

7. izjavu podnositelja prijave da ne prima neki drugi kredit ili stipendiju odnosno izjavu roditelja/staratelja malodobnog podnositelja prijave ovjerenu kod javnog bilježnika

8. dokaz o uspjehu u prethodnom školovanju:

8.1. za studente prve godine studija  - presliku svjedodžbe o uspjehu zadnje godine školovanja 

8.2. za studente viših godina studija – preslik svih stranica indeksa i ovjereni prijepis ocjena svih položenih ispita

9.druge dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se boduje socijalni status kandidata

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s potrebitom dokumentacijom treba dostaviti do 17. 10. 2017. godine  na adresu:

Grad Lipik

Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studentskih kredita i stipendija

Lipik

 

 

KLASA: 604-01/17-01/01

URBROJ: 2162/02-03-03/2-17-2

Lipik, 22. 09. 2017.

          

 

 

29.09.2017. 41451 pregleda