Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Natječaj za zakup montažnih objekata – tipskih kućica

Temeljem članka 5. Odluke o zakupu montažnih objekata – tipskih kućica u vlasništu Grada Lipika, Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja objavljuje

NATJEČAJ
za zakup montažnih objekata – tipskih kućica

Na Natječaj se mogu javiti fizičke i pravne osobe.
Predmet Natječaja je davanje u zakup dva montažna objekta – tipske kućice u vlasništvu Grada Lipika, svaka veličine 5,00 m2, koje će biti postavljene u gradskom parku (preko puta Gradske uprave) na k.č.br. 1160/7 u k.o. Lipik.


    Početni iznos zakupnine po objektu iznosi 450,00 kn.
    Zakupnina uključuje električnu energiju do 5 kW angažirane snage.

Montažni objekti – tipske kućice daju se u zakup za vrijeme trajanja manifestacije “Mirisi Božića u Lipiku” na 30 dana i to od 02. prosinca 2017.  do 01. siječnja 2018. godine.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:
Grad Lipik, Ulica Marije Terezije 27, 34551 Lipik
s naznakom “Ponuda za zakup tipskih kućica – NE OTVARAJ”

Ponuda mora sadržavati:
- popunjen i potpisan obrazac Ponude
- presliku osobne iskaznice ponuditelja, odnosno odgovorne osobe ponuditelja
- dokaz o uplaćenoj jamčevini

Rok za dostavu ponuda: 16. studenog 2017. god. do 12:00 sati

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Otvaranje ponuda održat će se 17. studenog 2017. god. u 12:00 sati u velikoj vijećnici Grada Lipika, Ulica Marije Terzije 27, Lipik

Jamčevina u visini ponuđenog iznosa zakupnine uplaćuje se na žrn. Grada Lipika IBAN: HR7524020061823100001, model: HR68, poziv na broj: 9016 – OIB ponuditelja, opis plaćanja: "Jamčevina za natječaj".

Odabranim ponuditeljima se jamčevina uračunava u zakupninu. Ako odabrani ponuditelj odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine.
Ponuditeljima koji nisu odabrani vraća se uplaćena jamčevina.
S odabranim ponuditeljima sklopit će se ugovor o zakupu.

Obrazac ponude i sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Gradskoj upravi Grada Lipika, Ulica Marije Terezije 27.

U Lipiku, 10. studenog 2017. god.    10.11.2017. 35173 pregleda