Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Javni natječaj za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Lipika

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 48. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 3/09, 7/11, 2/13 i 2/14) Gradonačelnik Grada Lipika raspisuje

JAVNI   NATJEČAJ
prikupljanjem pisanih ponuda za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Lipika

1. Predmet natječaja je prodaja

poslovni prostor u prizemlju poslovno-stambene zgrade u planu posebnih dijelova označen plavom bojom (PP-4), izgrađen na k.č.br. 1230/2 upisan u zk.ul.br. 1899 k.o. Lipik, površine 28,67 m2 u suvlasničkom dijelu 57/1000, etažno vlasništvo E-4, na adresi Trg kralja Tomislava 1A, Lipik
    
2. Početni iznos kupoprodajne cijene – 100.977,52 kuna

3. Ponudu mogu podnijeti fizičke osobe i fizičke osobe – obrtnici (u daljnjem tekstu: fizičke osobe) i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj

4.   Sadržaj ponude:
- za fizičke osobe: ime i prezime, OIB, preslika osobne iskaznice, obrtnica (ako postoji), broj tekućeg računa za eventualni povrat jamčevine, izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja koju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne starija od 30 dana te izjavu o nepostojanju duga s osnova potraživanja Grada Lipika,
- za pravne osobe: naziv i sjedište, izvod iz sudskog registra u elektroničkom ispisu ne stariji od 30 dana, broj žiro računa za eventualni povrat jamčevine, izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja koju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija ne starija od 30 dana te izjavu o nepostojanju duga s osnova potraživanja Grada Lipika,

- oznaka poslovnog prostora za koji se podnosi ponuda,
- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini.

5. Jamčevina    
Jamčevina se uplaćuje u iznosu 10 % početne kupoprodajne cijene poslovnog prostora na žiro račun Grada Lipika broj: HR7524020061823100001, model: HR68, poziv na broj: 9016 – OIB uplatitelja.        
Ponuditelju, čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima, čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem ponuditelju, ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o kupoprodaji.

6. Rok i način isplate kupoprodajne cijene
Pri sklapanju ugovora, a prije ovjere ugovora kod javne bilježnice najpovoljniji ponuditelj je dužan preostali iznos kupoprodajne cijene uplatiti na žiro račun Grada Lipika.

7. Mogućnost i način uvida u nekretninu
Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati predmetnu nekretninu uz prethodni telefonski   dogovor na broj 034 314 820.

8. Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda
Javno otvaranje ponuda provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja dana 13. prosinca 2017.g. u 14,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Lipika, Lipik, Marije Terezije 27.

9. Adresa, rok i način dostave ponuda
Ponude se zaprimaju zaključno s 12. prosinca 2017.g. do 15 sati.
Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom na adresu : Grad Lipik, 34551 Lipik, Marije Terezije 27, s naznakom "natječaj za prodaju nekretnina – ne otvarati" ili se predaju neposredno na istoj adresi.
Neće se razmatrati ponude fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Lipika zbog neispunjenih dospjelih obveza, koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija - Porezna uprava, koje nisu podnesene u roku, nepotpune su i ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.

10. Kriterij odabira      
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjeta Natječaja.
Ako dva ili više ponuditelja ponude istu najvišu kupoprodajnu cijenu, a ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo za prodaju pozvati će ponuditelje da u roku od 24 sata ponude u zatvorenoj omotnici novi iznos kupoprodajne cijene.

Nakon što Povjerenstvo izvrši vrednovanje ponuda i utvrdi najpovoljnijeg ponuditelja, predlaže Gradonačelniku donošenje Odluke o odabiru i najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanje Ugovora o kupoprodaji.
Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora sklapa se u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od svoje ponude, ugovor će se sklopiti s prvim sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem.
Povjerenstvo za prodaju može odlučiti da se ne prihvati niti jedna ponuda, uz obrazloženje.
Gradonačelnik sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi može poništiti raspisani natječaj u svakom trenutku.

Javni natječaj objavljen je na web stranici Grada Lipika (www.lipik.hr) i na oglasnoj ploči Grada Lipika, a u dnevnom tisku je objavljena obavijest o javnom natječaju.  

Detaljnije informacije o natječaju zainteresirani mogu dobiti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lipika, Lipik,  Marije Terezije 27 ili na telefon 034 314 823.  
         
KLASA: 944-01/17-01/0019
UR.BROJ: 2162/02-03-04/7-17-2
Lipik, 1. prosinac 2017.g.                                      

GRADONAČELNIK
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

04.12.2017. 6632 pregleda