Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Javni poziv za prodaju drvne mase na panju

I.    PREDMET JAVNOG POZIVA
Prodaja okvirne količine stabala na panju na k.č.br. 549/2 i dijelu k.č.br. 552, k. o. Kusonje prema procjembenom elaboratu izrađenom od strane stalnog sudskog vještaka za šumarstvo i lovstvo, procjena šuma i to:

 

Vrsta

broj

Srednje

kubno

bruto trupci

Ukupno

Prostorno

drvo

neto
drveta stabala

Stablo

(m3)

masa

(m3)

  F     FII     L     I      II     III   (m3) (m3)

masa

(m3)
O.grab 20 0,10 2               2 2
Bagrem 121 0,26 30       1 2   3 22 25
OTB 7 0,87 7       1 1   2 4 6
C.Joha   0,16 40         1   1 35 36
OMB 256 0,40 2               2 2
Ukupno 410 0,20 81       2 4   6 65 71

Tablica 1. Bruto i neto masa po klasi i vrsti drveća

Početna cijena ukupne drvne mase na panju: 8.180,00 kuna

II.    UVJETI:
a)    Natjecati se mogu sve zainteresirane fizičke i pravne osobe.
b)    Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.
c)    Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.
d)    Rok isplate kupoprodajne cijene je 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
e)    Ponuda se daje za ukupnu drvnu masu iz točke I. ovog poziva.
f)    Rok za rušenje i izvlačenje drvne mase je najkasnije do 01. travnja 2018. g.
g)    Odabrani ponuditelj je dužan nakon rušenja i izvlačenja drvne mase uspostaviti šumski red na parceli.
h)    Drvna masa iz točke I. ovog poziva se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

III.    SADRŽAJ PONUDE:
    Ponuda mora sadržavati:
1)    podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
2)    iznos ponuđene cijene u kunama koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog poziva.

IV.    OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:
-    ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju drvne mase - ne otvarati",
-    rok za dostavu ponuda je 20. veljače 2018. g. do 9:00 sati bez obzira na način dostave.

V.    POSEBNE NAPOMENE:
-  o rezultatima javnog poziva ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja,
-   Grad Pakrac pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
-   razgledavanje predmetnog zemljišta može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (tel. 034/411-080),
-   nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

GRAD PAKRAC                                                                 GRAD LIPIK

 

14.02.2018. 5110 pregleda