Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lipika

Na temelju čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), čl. 9. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 1/08) i čl. 48. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 3/09, 7/11, 2/13 i 2/14) Gradonačelnik Grada Lipika raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
prikupljanjem pisanih ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lipika

1. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Lipika označenih kao:
k.č.br. 546/2, oranica Potkućnica, površine 2j 808 čhv, u cijelosti,
k.č.br. 549/2, voćnjak kod kuće, površine 112 čhv, u cijelosti,
k.č.br. 550/2, voćnjak Ograda, površine 151 čhv, u cijelosti,
k.č.br. 551/2, oranica Ograda, površine 120 čhv, u cijelosti,
sve upisane u zk.ul.br. 25

k.č.br. 82, kuća broj 20 i dvorište u selu, površine 221 čhv, u dijelu 6/8,
k.č.br. 83, guvno kod kuće, površine 115 čhv, u dijelu 6/8,
k.č.br. 84, vrt kod kuće, površine 651 čhv, u dijelu 6/8,
k.č.br. 546/1, oranica Potkućnica, površine 1j 1028 čhv, u dijelu 6/8,
k.č.br. 547, pašnjak Potkućnica, površine 101 čhv, u dijelu 6/8,
k.č.br. 548, vrt Potkućnica, površine 216 čhv, u dijelu 6/8,
k.č.br. 549/1, voćnjak Potkućnica, površine 75 čhv, u dijelu 6/8,
k.č.br. 550/1, voćnjak Ograda, površine 16 čhv, u dijelu 6/8,
k.č.br. 551/1, oranica Ograda, površine 1j 1219 čhv, u dijelu 6/8,
k.č.br. 556, oranica Fiškaluša, površine 5914 m2, u dijelu 6/8,
k.č.br. 557/1, oranica Fiškalovac, površine 709 čhv, u dijelu 6/8,
k.č.br. 558, šuma Fiškalovac, površine 187 čhv, u dijelu 6/8,
k.č.br. 559, pašnjak Fiškalovac, površine 216 čhv, u dijelu 6/8,
sve upisane u zk.ul.br. 20

Ponuditelj može dati ponudu samo za sve nekretnine zajedno.

2. Početni iznos kupoprodajne cijene – 125.901,39 kn.
3. Namjena nekrenina – poljoprivredno zemljište, građevinsko zemljište i obiteljska kuća.
4. Ponudu mogu podnijeti fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.
5. Sadržaj ponude:
- Oznaka nekretnina za koju se podnosi ponuda,
- Brojevima i slovima točno ispisan iznos kupoprodajne cijene koja se nudi, a koji ne može biti niži od početnog iznosa kupoprodajne cijene,
- Dokaz o uplaćenoj jamčevini,
     Za fizičke osobe:
- Ime i prezime,
- OIB,
- Preslika osobne iskaznice,
- Obrtnica (ako postoji),
- Broj tekućeg računa za eventualni povrat jamčevine,
- Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja koju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne starija od 30 dana,
- Potvrdu Grada Lipika o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku ne stariju od 7 dana u trenutku podnošenja ponude,
     Za pravne osobe:
- Naziv i sjedište,
- Izvod iz sudskog registra ne stariji od 30 dana (u elektroničkom ispisu ili preslika),
- Broj žiro računa za eventualni povrat jamčevine,
- Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja koju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne starija od 30 dana,
- Potvrdu Grada Lipika o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku ne stariju od 7 dana u trenutku podnošenja ponude.

6. Adresa, rok i način dostave ponude
Ponude s traženom dokumentacijom podnose se u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja, zaključno sa 05.03.2018. god.
Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom s naznakom „natječaj za prodaju nekretnina – ne otvarati“ ili se predaju neposredno na adresi: Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34551 Lipik.
Neće se razmatrati ponude fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Lipika zbog neispunjenih dospjelih obveza, koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija  - Porezna uprava, koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.

7. Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda
Javno otvaranje ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja dana 07. ožujka 2018. god. u 13:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Lipika, Marije Terezije 27.

8. Mogućnost i način uvida u nekretninu
Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati predmetne nekretnine radnim danom od 08:00 – 14:00 sati uz prethodni telefonski dogovor na broj 034/314-820.

9. Jamčevina
Jamčevina se uplaćuje u iznosu 10 % od kupoprodajne cijene nekretnine u korist proračuna Grada Lipika, žiro račun broj HR7524020061823100001, model HR68, poziv na broj 9016–OIB uplatitelja.
Ponuditelju čija ponuda je prihvaćena uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina se vraća u roku 30 dana od zaključenja postupka natječaja.
Uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem ponuditelju ukoliko isti ponuditelj ne zaključi ugovor u propisanom roku.

10. Rok zaključenja ugovora
Po okončanju postupka natječaja, odabrani ponuditelj potpisat će s Gradom Lipikom Ugovor o kupoprodaji najkasnije 30 dana od dana dostave Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, a u slučaju da odabrani ponuditelj odustane, ugovor će se sklopiti s prvim sljedećim ponuditeljem koji je ponudio najvišu cijenu, a koja nije manja od početne cijene.

11. Rok i način isplate kupoprodajne cijene
Najpovoljniji ponuditelj je dužan preostali iznos kupoprodajne cijene uplatiti na žiro račun Grada Lipika najkasnije na dan sklapanja kupoprodajnog ugovora, a prije ovjere kod javnog bilježnika.

12. Kriterij odabira
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je uz ispunjenje uvjeta Natječaja ponudio i najvišu kupoprodajnu cijenu.
Ako dva ili više ponuditelja ponude za istu nekretninu isti iznos kupoprodajne cijene, a ispunjavaju uvjete natječaja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj koji je prvi predao ponudu.
Nakon što Povjerenstvo izvrši vrednovanje ponuda, Gradonačelnik donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude.

Grad Lipik pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja.
Gradonačelnik sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutu Grada Lipika može poništiti raspisani natječaj u svakom trenutku.
Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Grada Lipika, web stranici Grada Lipika (www.lipik.hr) i lipičkom mjesečniku „Compas“ (www.compas.com.hr).
Detaljnije informacije o natječaju zainteresirani mogu dobiti i u Jedinstvenom upravnom odjelu  Grada Lipika, Lipik,  Marije Terezije 27 ili na telefon 034 314 823.       

KLASA: 944-01/18-01/06
URBROJ: 2162/02-03-04/8-18-2
U Lipiku, 23. veljače 2018. god.

GRADONAČELNIK:
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

23.02.2018. 5896 pregleda