Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Dodatak javnom natječaju za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lipika

Na temelju čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), čl. 9. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 1/18) i čl. 48. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 3/09, 7/11, 2/13, 2/14, 1/18) Gradonačelnik Grada Lipika donosi

 

Dodatak javnom natječaju

za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lipika

 

Točka 1. mijenja se i glasi:

„1. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Lipika označenih kao:

k.č.br. 546/2, oranica Potkućnica, površine 2j 808 čhv, u cijelosti,

k.č.br. 549/2, voćnjak kod kuće, površine 112 čhv, u cijelosti,

k.č.br. 550/2, voćnjak Ograda, površine 151 čhv, u cijelosti,

k.č.br. 551/2, oranica Ograda, površine 120 čhv, u cijelosti,
sve upisane u zk.ul.br. 25, k.o. Klisa

k.č.br. 82, kuća broj 20 i dvorište u selu, površine 221 čhv, u dijelu 6/8,

k.č.br. 83, guvno kod kuće, površine 115 čhv, u dijelu 6/8,

k.č.br. 84, vrt kod kuće, površine 651 čhv, u dijelu 6/8,

k.č.br. 546/1, oranica Potkućnica, površine 1j 1028 čhv, u dijelu 6/8,

k.č.br. 547, pašnjak Potkućnica, površine 101 čhv, u dijelu 6/8,

k.č.br. 548, vrt Potkućnica, površine 216 čhv, u dijelu 6/8,

k.č.br. 549/1, voćnjak Potkućnica, površine 75 čhv, u dijelu 6/8,

k.č.br. 550/1, voćnjak Ograda, površine 16 čhv, u dijelu 6/8,

k.č.br. 551/1, oranica Ograda, površine 1j 1219 čhv, u dijelu 6/8,

k.č.br. 556, oranica Fiškaluša, površine 5914 m2, u dijelu 6/8,

k.č.br. 557/1, oranica Fiškalovac, površine 709 čhv, u dijelu 6/8,

k.č.br. 558, šuma Fiškalovac, površine 187 čhv, u dijelu 6/8,

k.č.br. 559, pašnjak Fiškalovac, površine 216 čhv, u dijelu 6/8,
sve upisane u zk.ul.br. 20, k.o. Klisa

Ponuditelj može dati ponudu samo za sve nekretnine zajedno.“

 

GRADONAČELNIK:
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

26.02.2018. 6449 pregleda