Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Lipika

Gradonačelnik Grada Lipika raspisuje

JAVNI   NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora
u vlasništvu Grada Lipika

1.   Predmet natječaja je:
-    davanje u zakup poslovnog prostora u planu posebnih dijelova oznake “Lokal 4” označen žutom bojom, izgrađen na k.č.br. 1214/1 upisan u zk.ul.br. 2129 k.o. Lipik, površine 39,17 m2 u suvlasničkom dijelu 139/1000, etažno vlasništvo E-4, na adresi Trg hrvatskih branitelja Lipika 1C, Lipik

2.   Dopuštena djelatnost u poslovnom prostoru – obrtničke usluge;

3.   Trajanje zakupa:
      Na određeno vrijeme od 5 godina računajući od dana sklapanja ugovora o zakupu po                 
      sistemu „viđeno – zakupljeno“.

4.   Početni iznos mjesečne zakupnine – 705,06 kuna

5.   Ponudu mogu podnijeti fizičke osobe i fizičke osobe – obrtnici (u daljnjem tekstu:
      fizičke osobe) te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje
      djelatnosti iz natječaja.

6.   Sadržaj ponude:
      - za fizičke osobe: oznaka poslovnog prostora za koji se natječe, ime i prezime, OIB, preslika osobne iskaznice, preslika obrtnice, broj tekućeg računa za eventualni povrat jamčevine, izvornik ili ovjerena preslika potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja koju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne starija od 30  dana te izjavu o nepostojanju duga s osnova potraživanja Grada Lipika, izvornik ili ovjerena preslika dokumentacije kojom se dokazuje svojstvo osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i  članovima njihovih obitelji;
      - za pravne osobe: oznaka poslovnog prostora za koji se natječe, naziv i sjedište, izvod iz sudskog registra u izvorniku, ovjerenom presliku ili elektronički ispis ne stariji od 30 dana, broj žiro računa za eventualni povrat jamčevine, izvornik ili ovjerena preslika potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja koju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne starija od 30 dana te izjava o nepostojanju duga s osnova potraživanja Grada Lipika;  
      - brojevima i slovima točno ispisan ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, koja ne može biti niža od početnog iznosa mjesečne zakupnine iz natječaja;
      - dokaz o uplaćenoj jamčevini.

7. Jamčevina:    
-  jamčevina se uplaćuje u iznosu početnog iznosa mjesečne zakupnine na žiro račun Grada Lipika IBAN: HR7524020061823100001; model: HR68; poziv na broj: 9016–OIB uplatitelja;        
-  ponuditelju, čija je ponuda prihvaćena i izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća;
-  uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem ponuditelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu.

8. Rok za podnošenje ponuda:
- ponude se zaprimaju zaključno s 29. ožujka 2018.g. do 15 sati, a javno će ih otvarati Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora dana 4. travnja 2018.g. u 9 sati u Gradskoj vijećnici Grada Lipika, Lipik, Marije Terezije 27;
- neće se razmatrati ponude fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Lipika zbog neispunjenih dospjelih obveza, koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija - Porezna uprava, koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja;
- ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu : Grad Lipik, 34551 Lipik,  Marije Terezije 27, s naznakom "natječaj za zakup – ne otvarati" ili se predaju neposredno na istoj  adresi.
   
9. Kriterij odabira:      
- najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je uz ispunjenje uvjeta Natječaja ponudio i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine;
- ako dva ili više ponuditelja ponude za isti poslovni prostor isti iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati ponuditelje da u roku od 24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine;
- Povjerenstvo ima pravo uz obrazloženje ne prihvatiti niti jednu ponudu;
- Gradonačelnik Grada Lipika može u svakom trenutku poništiti raspisani natječaj za zakup poslovnog prostora;
- nakon što Povjerenstvo izvrši vrednovanje ponuda, a Gradonačelnik donese Odluku o odabiru najprihvatljivije ponude, odabrani ponuditelj potpisat će s gradom Ugovor o zakupu poslovnog prostora najkasnije u roku 15 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja, a u slučaju da odabrani ponuditelj odustane, ugovor će se sklopiti s prvim sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem;
- prava prvenstva - sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i  članovima njihovih obitelji uz uvjet prihvaćanja najviše ponuđenog iznosa mjesečne zakupnine te uz uvjet da nije već jednom ostvareno pravo prvenstva po provedenom javnom natječaju;
- poslovni prostor ne može se dati u podzakup.

Oglas je objavljen na internet stranici Grada Lipika i oglasnoj ploči, a skraćena verzija u „Večernjem listu“.
Detaljnije informacije o natječaju zainteresirani mogu dobiti i u Jedinstvenom  upravnom odjelu  Grada Lipika, Lipik,  Marije Terezije 27 ili na telefon 034 314 823.  
Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati poslovni prostor shodno telefonskom dogovoru.

KLASA: 372-05/18-01/0001
UR.BROJ: 2162/02-03-04/7-18-2
Lipik, 19. ožujak 2018.g.                                                             

Gradonačelnik:
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

21.03.2018. 10254 pregleda