Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
J A V N I P O Z I V radi obilježavanja granica zemljišta i uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje postojećeg - izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste – N1012

Klasa: 944-01/18-01/15

Urbroj: 2162/02-03-04/1-18-4

Lipik, 01.08. 2018.god.

 

Temeljem članka 131. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i objašnjenja Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 Grad Lipik, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti objavljuje

 

                                                                                   

J A V N I   P O Z I V

radi

obilježavanja granica zemljišta i uvid u Geodetski elaborat

za evidentiranje postojećeg - izvedenog stanja,

odnosno upisa postojeće ceste – N1012

 

I

Postojeća nerazvrstana cesta N1012 evidentirana je u Odluci o dopuni odluke o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Lipika br. 3/18). Nerazvrstana cesta N1012 djelomično zahvaća k.č.br. 1402, k.č.br. 1365/2, k.č.br. 1366/4, k.č.br. 1369 i k.č.br. 1368 u k.o. Gaj.

Pozivamo sve vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojima je postojeća nerazvrstana cesta u Gaju i sve zainteresirane koji smatraju da se evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste u Gaju tiče njihovih pravno zaštićenih interesa da izvrše uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja  izrađenog po ovlaštenoj tvrtci za geodetska mjerenja i izradu geodetskih elaborata Tri-Tom d.o.o., Bisačka 4, 10000 Zagreb radi izjašnjenja.

 

II

Grad Lipik će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije. Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja može se izvršiti u ponedjeljak, 20. kolovoza  2018.g. u vremenu od 10:00 do 10:30 sati u prostorijama Grada Lipika, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti, ured broj 2, Marije Terezije 27, Lipik, a izjašnjavanja o istome na terenu istog dana s početkom u 11:00 sati.

 

III

Obilježavanju granica zemljišta kao i uvidu u Geodetski elaborat mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici.

 

IV

Ako iz opravdanog razloga ne možete prisustvovati obilježavanju granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat, uvid možete izvršiti i naknadno, najkasnije do 30. kolovoza 2018. godine.

 

V

Ako se pozivu na obilježavanje granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat ne odazovete, smatrat će se da se zahvatu u prostoru ne protivite, a postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i zakonskim propisima.

 

              

                                                                                      Voditeljica Odsjeka za pravne poslove,

                                                                                        graditeljstvo i komunalne djelatnosti:

                                                                                        Irena Tutić

30.07.2018. 11273 pregleda