Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Oglas za prijam u službu

Za provedbu projekta Heritage route – From Trappists to Border guards  u sklopu programa Interreg – IPA  CBC Croatia – Bosnia and Herzegovina  - Montenegro temeljem Ugovora broj 2017HR-BA-ME10, Gradonačelnik Grada Lipika objavljuje

 

O G L A S

za prijam u službu

 

  1. VODITELJ PROJEKTA

-          1 VŠS izvršitelj/ica

-          na puno radno vrijeme do povratka s porodiljnog dopusta odsutne službenice

Opći uvjeti za prijem:

-    punoljetnost 

-    hrvatsko državljanstvo

-    zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Posebni uvjeti za prijem:

           -    najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima provedbe projekata financiranih iz EU fondova         

           -    položen vozački ispit B kategorije

           -    znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Opis poslova određen je Programom. Uvid u Program može se izvršiti u Gradskoj upravi u Lipiku, Marije Terezije 27, soba br. 16.

Za  prijam  u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj)samoupravi.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji imaju prava prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima temeljem zakonskih odredbi, dužni su se na to pravo pozvati i priložiti vjerodostojne dokaze sukladno Zakonu.

Prijavi treba priložiti:

            -  prijava na oglas/zamolba s naznakom za koje se radno mjesto podnosi

            -  životopis

            -  dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)

            -  domovnicu (presliku)

             -  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

            -  osobna iskaznica (presliku obje strane)

            -  vozačka dozvola (preslika)

             -  potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

            -   potpisom i pečatom ovjerena izjava poslodavca kod kojeg je kandidat/kinja ostvarila radno iskustvo 6 ili više                  mjeseci na poslovima provedbe projekata financiranih iz EU fondova

Prijava na oglas podnosi se u roku od 8 dana od objave na adresu:

GRAD LIPIK, Marije Terezije 27, 34 551 Lipik, s naznakom  "Oglas za prijam u Program".

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima će natjecatelji biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                                                               Gradonačelnik

                                                                                                                        Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

24.08.2018. 6438 pregleda