Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Javni poziv zaštićenim najmoprimcima

Na temelju članka 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova („Narodne novine“, broj: 68/18) (dalje u tekstu: Zakon) Grad Lipik, objavljuje

JAVNI POZIV
ZAŠTIĆENIM NAJMOPRIMCIMA, ZAŠTIĆENIM PODSTANARIMA I PREDMIJEVANIM NAJMOPRIMCIMA

1.    Pozivaju se zaštićeni najmoprimci /zaštićeni podstanari/ predmnijevani najmoprimci stanova na području Grada Lipika koji primaju stalnu socijalnu pomoć prema odredbama posebnog propisa na podnošenje zahtjeva za plaćanje razlike između povećane zaštićene najamnine iz članka 28.a stavka 1. Zakona i zaštićene najamnine na dan 31.8.2018. odnosno plaćanje razlike između povećane naknade iz članka 28.a stavka 2. Zakona i naknade na dan 31.8.2018. godine.

2.    Zahtjevu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
-    dokaz o statusu zaštićenog najmoprimca /zaštićenog podstanara/ predmnijevanog najmoprimca (ugovor o najmu stana, sudska presuda, druga dokumentacija);
-    rješenje kojim se utvrđuje pravo na stalnu socijalnu pomoć prema odredbama posebnog Zakona;
-    izračun povećane zaštićene najamnine odnosno naknade koja se plaća od 1.9.2018. godine;
-    podatke o najmodavcu/vlasniku stana;

3.    Zahtjevi se podnose na adresu: Grad Lipik, Ulica Marije Terezije 27, 34551 Lipik.

4.    Sve informacije glede podnošenja zahtjeva mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lipika na tel. 034/314-823, e-mail: irena.tutic@lipik.hr .

5.    Ovaj poziv je objavljen (17.8.2018.) na internetskoj stranici Grada Lipika (www.lipik.hr) i na oglasnoj ploči Grada Lipika.

KLASA: 371-01/18-01/04
URBROJ: 2162/02-03-04/5-18-1
Lipik, 17. kolovoza 2018. godine

Gradonačelnik:
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

17.08.2018. 2455 pregleda