Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Natječaj za zakup montažnih objekata - tipskih kućica

Temeljem članka 5. Odluke o zakupu montažnih objekata – tipskih kućica u vlasništu Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 8/16 i 5/17), Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja objavljuje

                                                                NATJEČAJ
                                     za zakup montažnih objekata – tipskih kućica

Na Natječaj se mogu javiti fizičke i pravne osobe.

Predmet Natječaja je davanje u zakup pet montažnih objekata – tipskih kućica u vlasništvu Grada Lipika, svaka veličine 5,00 m2, koje će biti postavljene u parku u Lipiku kod Grofovog vrela na dijelu k.č.br. 1157/1 u k.o. Lipik.

Montažni objekti – tipske kućice daju se u zakup za vrijeme trajanja manifestacije “Mirisi Božića u u Lipiku” na 45 dana i to od 01. prosinca 2018. do 15. siječnja 2019. godine.

Početni iznos zakupnine iznosi za jedan objekt je 675,00 kn.
Zakupnina uključuje električnu energiju do 5 kW angažirane snage.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

Grad Lipik, Ulica Marije Terezije 27, 34551 Lipik
s naznakom “Ponuda za zakup tipske kućice – NE OTVARAJ”

Ponuda mora sadržavati:
- popunjen i potpisan obrazac Ponude
- presliku osobne iskaznice ponuditelja, odnosno odgovorne osobe ponuditelja
- dokaz o uplaćenoj jamčevini

Rok za dostavu ponuda: 16. studeni 2018. godine do 12:00 sati

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Otvaranje ponuda održat će se 16. studenog 2018. godine u 12:00 sati u velikoj vijećnici Grada Lipika, Ulica Marije Terzije 27, Lipik.

Jamčevina u visini ponuđenog iznosa zakupnine uplaćuje se na žrn. Grada Lipika IBAN: HR7524020061823100001, model: HR68, poziv na broj: 9016 – OIB ponuditelja, opis plaćanja: "Jamčevina za zakup tipske kućice".

Odabranim ponuditeljima se jamčevina uračunava u zakupninu. Ako odabrani ponuditelj odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine.
Ponuditeljima koji nisu odabrani vraća se uplaćena jamčevina.

S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o zakupu.

Obrazac ponude i sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Gradskoj upravi Grada Lipika, Ulica Marije Terezije 27.

U Lipiku, 09. studenog 2018. god.

09.11.2018. 5791 pregleda