Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Ponovljeni javni natječaj prikupljanjem pisanih ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lipika

Na temelju čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), čl. 9. i čl. 30. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 1/08) i čl. 48. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 3/09, 7/11, 2/13, 2/14 i 1/18) Gradonačelnik Grada Lipika raspisuje

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ
prikupljanjem pisanih ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lipika

1. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Lipika označenih kao:

k.č.br. 727/33, livada, površine 2503 m2 upisana u zk.ul.br. 833, u cijelosti,
k.č.br. 997/8, livada sovnjak, površine 1145 čhv upisana u zk.ul.br. 924, u dijelu ½,
k.č.br. 942/2, oranica jazbina, površine 41 čhv u dijelu 3/4,
k.č.br. 1325/2, oranica u mjestu, površine 2 jutra i 407 čhv u dijelu 3/4,
k.č.br. 1325/6, kuća i dvorište, površine 323 čhv u dijelu 3/4,
k.č.br. 1756/2, oranica jazbina u jazbini, površine 1 jutro i 800 čhv u dijelu 3/4, sve
upisane u zk.ul.br. 611, 18.11.1999. upisan teret prava zaloga za korist Porezne uprave,
Područni ured Požega,
k.č.br. 1002, livada, površine 1 jutro i 637 čhv, upisana u zk.ul.br. 308, u dijelu 3/24, 18.11.1999. upisan teret prava zaloga za korist Porezne uprave, Područni ured Požega,
k.č.br. 1000/5, livada sovnjak, površine 924 čhv, upisana u zk.ul.br. 717, u dijelu ½,
k.č.br. 1756/1, oranica jazbina u jazbini, površine 1 jutro i 1151 čhv upisana u zk.ul.br. 618 u
cijelosti
sve u k.o. Poljana.

Ponuditelj može dati ponudu samo za sve nekretnine zajedno.

2. Početni iznos kupoprodajne cijene – 150.141,29 kn.

3. Namjena nekretnina – poljoprivredno zemljište, građevinsko zemljište, obiteljska kuća i
gospodarske zgrade.

4. Ponudu mogu podnijeti fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na
području Republike Hrvatske.

5. Sadržaj ponude:
- Oznaka nekretnina za koje se podnosi ponuda,
- Brojevima i slovima točno ispisan iznos kupoprodajne cijene koja se nudi, a koji ne može biti niži od početnog iznosa kupoprodajne cijene,
- Dokaz o uplaćenoj jamčevini,
Za fizičke osobe:
- Ime i prezime,
- OIB,
- Preslika osobne iskaznice,
- Obrtnica (ako postoji),
- Broj tekućeg računa za eventualni povrat jamčevine,
- Izvornik ili ovjerena preslika potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja koju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne starija od 30 dana,
- Potvrda Grada Lipika o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku ne starija od 7 dana u trenutku podnošenja ponude,
Za pravne osobe:
- Naziv i sjedište,
- Izvod iz sudskog registra ne stariji od 30 dana (u elektroničkom ispisu ili preslika),
- Broj žiro računa za eventualni povrat jamčevine,
- Izvornik ili ovjerena preslika potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja koju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne starija od 30 dana,
- Potvrda Grada Lipika o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku ne starija od 7 dana u trenutku podnošenja ponude.

6. Adresa, rok i način dostave ponude
Ponude sa traženom dokumentacijom podnose se zaključno sa 08. 01. 2019. godine.
Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom s naznakom „natječaj za prodaju nekretnina – ne otvarati“ ili se predaju neposredno na adresi: Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34551 Lipik.
Neće se razmatrati ponude fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Lipika zbog neispunjenih dospjelih obveza, koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija - Porezna uprava, koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.

7. Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda
Javno otvaranje ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja dana 11. 01. 2019. god. u 11:30 sati u Velikoj vijećnici Grada Lipika, Marije Terezije 27.

8. Mogućnost i način uvida u nekretnine
Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati predmetne nekretnine radnim danom od 08:00 – 14:00 sati uz prethodni telefonski dogovor na broj 034/314-820.

9. Jamčevina
Jamčevina se uplaćuje u iznosu 10 % od kupoprodajne cijene nekretnina u korist proračuna Grada Lipika, žiro račun broj HR75 2402 0061 8231 0000 1, model HR68, poziv na broj 9016 – OIB uplatitelja.
Ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina se vraća u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.
Uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem ponuditelju ukoliko isti ponuditelj ne zaključi ugovor u propisanom roku, odnosno ukoliko odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija.

10. Rok zaključenja ugovora
Po okončanju postupka natječaja, odabrani ponuditelj potpisat će s Gradom Lipikom Ugovor o kupoprodaji najkasnije 30 dana od dana dostave Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, a u slučaju da odabrani ponuditelj odustane, ugovor će se sklopiti s prvim sljedećim ponuditeljem koji je ponudio najvišu cijenu, a koja nije manja od početne cijene.

11. Rok i način isplate kupoprodajne cijene
Najpovoljniji ponuditelj je dužan preostali iznos kupoprodajne cijene uplatiti u cijelosti i jednokratno na žiro račun Grada Lipika najkasnije na dan sklapanja kupoprodajnog ugovora, a prije ovjere kod javnog bilježnika.

12. Kriterij odabira
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je uz ispunjenje uvjeta Natječaja ponudio i najvišu kupoprodajnu cijenu, a koja ne može biti niža od početnog iznosa kupoprodajne cijene.
Ako dva ili više ponuditelja ponude za iste nekretnine isti iznos kupoprodajne cijene, a ispunjavaju uvjete natječaja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj koji je prvi predao ponudu.
Nakon što Povjerenstvo izvrši vrednovanje ponuda, Gradonačelnik donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude.

Grad Lipik pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja.
Gradonačelnik sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutu Grada Lipika može poništiti raspisani natječaj u svakom trenutku.
Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Grada Lipika, web stranici Grada Lipika (www.lipik.hr) i lipičkom mjesečniku „Compas“ (www.compas.com.hr).
Detaljnije informacije o natječaju zainteresirani mogu dobiti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lipika, Lipik, Marije Terezije 27 ili na telefon 034 314 823.

KLASA: 944-01/17-01/14
URBROJ: 2162/02-03-04/7-18-9
U Lipiku, 21. prosinca 2018. god.

GRADONAČELNIK:
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

21.12.2018. 2201 pregleda