Javni poziv za prijavu projekata iz područja sporta za 2018. godinu

GRADONAČELNIK KLASA: 400-04/18-01/05 URBROJ:2162/02-03-03/2-18-1 U Lipiku, 26. 01. 2018. godine Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08 ... više

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga za opće dobro koje će se financirati iz proračuna Grada Lipika u 2018. godini

GRADONAČELNIK KLASA: 400-04/18-01/04 URBROJ:2162/02-03-03/2-18- 1 U Lipiku,  26.  01. 2018. godine Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 10 ... više

Javni poziv za prijavu projekata iz područja kulture za 2018. godinu

 GRADONAČELNIK KLASA: 400-04/18-01/03 URBROJ:2162/02-03-03/2-18-1 U Lipiku, 26. 01. 2018. Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., ... više

Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2018. godinu

GRADONAČELNIK KLASA: 400-04/18-01/02 URBROJ:2162/02-03-03/2-18-1 U Lipiku, 26.01. 2018. godine Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. ... više

<<2/28>>