Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lipika

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 48. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 3/09, 7/11, 2/13 i 2/14) Gradonačelnik Grada Lipika raspisuje

JAVNI   NATJEČAJ
prikupljanjem pisanih ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lipika

1. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Lipika označenih kao


    k.č.br. 727/33, livada, površine 2503 m2 upisana u zk.ul.br. 833, u cijelosti,


    k.č.br. 997/8, livada sovnjak, površine 1145 čhv upisana u zk.ul.br. 924, u dijelu 1/2,


    k.č.br. 942/2, oranica jazbina, površine 41 čhv u dijelu 3/4,
    k.č.br. 1325/2, oranica u mjestu, površine 2 jutra i 407 čhv u dijelu 3/4,
    k.č.br. 1325/6, kuća i dvorište, površine 323 čhv u dijelu 3/4,
    k.č.br. 1756/2, oranica jazbina u jazbini, površine 1 jutro i 800 čhv u dijelu 3/4, sve upisane u zk.ul.br. 611,


    k.č.br. 1002, livada, površine 1 jutro i 637 čhv, upisana u zk.ul.br. 308, u dijelu 3/24,


    k.č.br. 1000/5, livada sovnjak, površine 924 čhv, upisana u zk.ul.br. 717, u dijelu ½,


    k.č.br. 1756/1, oranica jazbina u jazbini, površine 1 jutro i 1151 čhv upisana u zk.ul.br. 618 u cijelosti sve u k.o. Poljana.

Ponuditelj može dati ponudu samo za sve čestice zajedno.

2. Početni iznos kupoprodajne cijene - 207.808,01 kuna

3. Namjena nekretnina – poljoprivredno i građevinsko zemljište, obiteljska kuća i gospodarske zgrade

4. Ponudu mogu podnijeti fizičke osobe i fizičke osobe – obrtnici (u daljnjem tekstu: fizičke osobe) i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj

5.   Sadržaj ponude:
- za fizičke osobe: ime i prezime, OIB, preslika osobne iskaznice, obrtnica (ako postoji), broj tekućeg računa za eventualni povrat jamčevine, izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja koju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne starija od 30 dana te izjavu o nepostojanju duga s osnova potraživanja Grada Lipika,
- za pravne osobe: naziv i sjedište, izvod iz sudskog registra u elektroničkom ispisu ne stariji od 30 dana, broj žiro računa za eventualni povrat jamčevine, izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja koju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija ne starija od 30  dana te izjavu o nepostojanju duga s osnova potraživanja Grada Lipika,
- oznaka nekretnina za koje se podnosi ponuda,
- brojevima i slovima točno ispisan iznos kupoprodajne cijene koja se nudi, a koji ne
  može biti niži od početnog iznosa kupoprodajne cijene,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini.

6. Jamčevina    
Jamčevina se uplaćuje u iznosu 10 % kupoprodajne cijene nekretnine na žiro račun Grada Lipika broj: HR7524020061823100001, model: HR68, poziv na broj: 9016 – OIB uplatitelja.        
Ponuditelju, čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima, čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od 15 dana od zaključenja postupka natječaja.
Uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem ponuditelju, ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o kupoprodaji.

7. Rok i način isplate kupoprodajne cijene
Pri sklapanju ugovora, a prije ovjere ugovora kod javne bilježnice najpovoljniji ponuditelj je dužan preostali iznos kupoprodajne cijene uplatiti na žiro račun Grada Lipika.

8. Mogućnost i način uvida u nekretninu
Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati predmetne nekretnine uz prethodni telefonski dogovor na broj 034 314 820.

9. Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda
Javno otvaranje ponuda provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja dana 13. prosinca 2017.g. u 12,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Lipika, Lipik, Marije Terezije 27.

10. Adresa, rok i način dostave ponude
Ponude se zaprimaju zaključno s 12. prosinca 2017.g. do 15 sati.
Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom na adresu : Grad Lipik, 34551 Lipik, Marije Terezije 27, s naznakom "natječaj za prodaju nekretnina – ne otvarati" ili se predaju neposredno na istoj adresi.
Neće se razmatrati ponude fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Lipika zbog neispunjenih dospjelih obveza, koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija - Porezna uprava, koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.

11. Kriterij odabira      
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je uz ispunjenje uvjeta Natječaja ponudio i najvišu kupoprodajnu cijenu.
Ako dva ili više ponuditelja ponude za istu nekretninu isti iznos kupoprodajne cijene, a ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati iste ponuditelje da u roku od 24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos kupoprodajne cijene, pod uvjetom da neki od ponuditelja ne ostvaruje prednost određenu ovim Natječajem.

Nakon što Povjerenstvo izvrši vrednovanje ponuda, Gradonačelnik donosi Odluku o izvršenom izboru kandidata koji je stekao i pod kojim uvjetima pravo kupnje. Na Odluku o izvršenom izboru kandidata može se u roku 8 dana podnijeti pisani prigovor Gradonačelniku koji je dužan u roku 15 dana od dana primljenog prigovora donijeti konačnu odluku.

Po okončanju postupka natječaja, odabrani ponuditelj potpisat će s gradom Ugovor o kupoprodaji, a u slučaju da odabrani ponuditelj odustane, ugovor će se sklopiti s prvim sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem.
Gradonačelnik sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutu Grada Lipika može poništiti raspisani natječaj u svakom trenutku.

Natječaj je objavljen u „Večernjem listu“, na oglasnoj ploči Grada Lipika i web stranici Grada Lipika (www.lipik.hr).

Detaljnije informacije o natječaju zainteresirani mogu dobiti i u Jedinstvenom upravnom odjelu  Grada Lipika, Lipik,  Marije Terezije 27 ili na telefon 034 314 823.       

KLASA: 944-01/17-01/0014
UR.BROJ: 2162/02-03-04/7-17-2
Lipik, 1. prosinac 2017.g.                                      

GRADONAČELNIK
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.
                                                                                .

04.12.2017. 6453 pregleda