Novi Compas portal

 

udruge u Lipiku - kontakt informacije
Djeca Lipika
Vinko Kasana, gradonačelnik Grada Lipika

 

Prijava komunalnog nereda
Natječaj za financiranje projekata u 2018. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Na stranicama Ministarstva Poljoprivrede objavljen je Natječaj za financiranje projekata u 2018. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina čiji je cilj pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socio-ekonomskom osnaživanju nacionalnih manjina. 

Na temelju članka 20. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 93/16 i 104/16) i Odluke o provedbi Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/18-04/183, URBROJ: 50301-25/16-18-2 od 12. srpnja 2018. godine, Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

 

NATJEČAJ

 ZA FINANCIRANJE PROJEKATA U 2018. GODINI PREMA PROGRAMU ZA FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNE INFRASTRUKTURE I RURALNOG RAZVOJA NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

   

1. OPĆE INFORMACIJE O NATJEČAJU

1.1. CILJEVI NATJEČAJA

Provedba nacionalne mjere za ostvarenje ravnomjernog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske u skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2020. godine (dalje u tekstu: Program) i Operativnim programima za nacionalne manjine za razdoblje 2017.-2020. (dalje u tekstu: Operativni programi) te načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti u nadležnosti je Vlade Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske Odlukom Vlade Republike Hrvatske o provedbi Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, KLASA: 022-03/18-04/183, URBROJ: 50301-25/16-18-2, od 12. srpnja 2018. (dalje u tekstu: Odluka) provodi aktivnost 2.8.1. Operativnih programa kojom je predviđena financijska podrška i posebni razvojni instrumenti kojima će se osigurati minimalni standard komunalne i socijalne infrastrukture kao i financijski instrumenti i bespovratne potpore poduzetnicima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji ne mogu sudjelovati u postojećim kreditnim linijama na područjima povratka prognanika i izbjeglica te na područjima gdje tradicionalno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti.

Navedenom Odlukom određeno je da će Ministarstvo poljoprivrede u 2018. godini financirati projekte ruralnog razvoja na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti (potpomognute skupine jedinica lokalne samouprave) i s udjelom više od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Ministarstvo poljoprivrede financirat će projekte na temelju ovog Natječaja kroz Program ruralnog razvoja u poljoprivredi, turizmu, prerađivačkom sektoru i šumarstvu.

Cilj ovog Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socio-ekonomskom osnaživanju nacionalnih manjina.

1.2. PRIORITETI ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Korisnik u prijavnom obrascu obvezno mora definirati početno stanje gospodarstva te planirane ciljeve koje će ostvariti u okviru najmanje jedne od prihvatljivih aktivnosti iz ovog Natječaja, a koje se moraju odnositi na:

a) modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili

b) povećanje proizvodnog kapaciteta.

Prioritet u dodjeli bespovratnih sredstava imaju projekti koji se odnose na povećanje proizvodnog kapaciteta.

1.3. PLANIRANI IZNOSI I UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA

Ukupna planirana vrijednost ovog Natječaja iznosi 7.500.000,00 kn pri čemu će se raspodjela sredstava vršiti po potpomognutim skupinama jedinica lokalne samouprave (dalje u tekstu: JLS) prema sljedećoj tablici:

Razvojna skupina

I

II

III

IV

Indikativni iznos sredstava za sve projekte (kn)

       

 

Indikativni iznosi sredstava po potpomognutim skupinama JLS-a za financiranje projekata po ovom Natječaju mogu se alocirati za financiranje projekata iz drugih skupina potpomognutih područja definiranih u ovom Natječaju ako inicijalni iznosi sredstava ne budu potrošeni unutar svoje skupine.

Iznos ukupno zatraženih i odobrenih sredstava po korisniku jenajviše75.000,00 kn. Bespovratne potpore na temelju ovog Natječaja smatraju se potporama male vrijednosti i dodjeljuju se u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore ili Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru, ovisno o vrsti ulaganja.

1.4. PODRUČJE PROVEDBE PROGRAMA

Projektne aktivnosti se moraju provoditi na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine, čiji popis se nalazi u Prilogu 1 ovog Natječaja.

1.5. VRIJEME PROVEDBE PROJEKATA

Maksimalno vrijeme provedbe projekata je 6 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjelibespovratnih sredstava.

 

2. UVJETI NATJEČAJA

2.1. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dalje u tekstu: OPG) upisano u Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja prijave, ekonomske veličine do 3.999 eura standardnog ekonomskog rezultata (SO), na području definiranom u točki 1.4. ovog Natječaja.

Prijavitelj koji prijavljuje projekt za dodjelu bespovratnih sredstava iz ovog Natječaja mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

Kod podnošenja prijave prijavitelj je obvezan dostaviti potvrdu iz koje je vidljiva ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva iskazana u ukupnom SO poljoprivrednog gospodarstva.

2.2. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

2.2.1. Prihvatljive aktivnosti/troškovi

Prihvatljive aktivnosti/troškovi za financiranje putem ovog Natječaja su:

a) kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala

b) kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda

c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta)

d) kupnja gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda

h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade

i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Aktivnosti/troškovi iz točke (c), (h) i (i) ne mogu se navesti kao jedine aktivnosti/troškovi u prijavnom obrascu.

Troškovi su prihvatljivi samo ako su nastali nakon 1.1.2018. godine.

Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva se odnosi na dohodak, plaću, doprinose zaposlenih, knjigovodstvene usluge vezano uz poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu i izradu projektne dokumentacije (izrada projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka-konzultanta).

Ukupni troškovi za aktivnosti navedene u prijavnom obrascu koje se odnose na operativno poslovanje mogu iznositi najviše 15.500,00 kuna. Usluge stručnjaka (konzultanta) mogu iznositi najviše 3.600,00 kuna. Troškovi kupnje zemljišta ne mogu iznositi više od 36.000,00 kn, odnosno 50 % od ukupne vrijednosti projekta.

Dodijeljena potpora ne može se koristiti za kupnju u skladu s prihvatljivim aktivnostima/troškovima iz ove točke Natječaja od članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, od članova istog kućanstva, kao niti od krvnih srodnika u uspravnoj liniji.

Dodijeljena potpora ne može se koristiti za kupovinu poljoprivrednih resursa koji su bili predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva za koje se podnosi prijava.

U slučaju da se izračun SO-a temelji na resursima koji nisu upisani u ARKOD/JRDŽ, prijavitelj je obvezan djelatniku Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe prilikom ishođenja potvrde iz koje je vidljiva ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva iskazana u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva dostaviti dokaze o postojanju takvih resursa (rješenja o upisu u odgovarajuće registre, evidenciju o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda, račune, fotografije). Također, ako prijavitelj ima prijavljene površine u ARKOD-u ili životinje u JRDŽ-u, a nije podnosio zahtjev za izravnu potporu, obvezan je dostaviti dokaze o postojanju resursa na kojima se temelji ekonomski rezultat (evidenciju o prodanim poljoprivrednim proizvodima, račune, fotografije i sl.).

2.2.2. Neprihvatljivi troškovi

Neprihvatljivi troškovi za financiranje putem ovog Natječaja su:

a) nabava repromaterijala i micelija (npr. mineralna gnojiva, sredstva za zaštitu bilja, kompost), osim kod podizanja i/ili restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada

b) kupovina poljoprivrednih resursa koje su bili predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva za koje se podnosi prijava projekta (npr. kupovina zemljišta u najmu/zakupu/koncesiji, a to isto zemljište je ušlo u izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva)

c) nabava ambalaže, plastičnih kutija, staklenih boca, etiketa, gajbi, posuda za voće, odijela, kaciga i čizmi

d) računalni program za vođenje knjigovodstva, trošak legalizacije poljoprivrednog zemljišta

e) troškovi za koje je prijavitelj već dobio bespovratna sredstva iz fondova Europske unije

f) vlastiti rad, trošak priključka električne energije, vode i plina.

2.2.3. Napomene uz prihvatljivost troškova 

Sredstvima ovog Natječaja mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi nastali od 1.1.2018. do isteka roka za provedbu projekta, uz iznimke navedene u točki 2.2.1. ovog Natječaja.

Prilikom procjene kvalitete projekta, razmatrat će se potreba prikazanih troškova u odnosu na predviđene aktivnosti, kao i realnost visine navedenih troškova. Ministarstvo poljoprivrede može od prijavitelja tražiti obrazloženje, ispravak troškova, te suglasnost za prihvaćanje izmjene proračuna.

 

3. NAČIN I POSTUPAK PRIJAVE NA NATJEČAJ

Ovaj Natječaj objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr).

Na ovaj Natječaj jedan prijavitelj (OPG) može prijaviti samo jedan projekt, odnosno podnijeti samo jednu prijavu.

Ako jedan prijavitelj (OPG) prijavi više projekata, u obzir će se uzeti najranije dostavljena prijava. 

3.1  OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

Prijava na natječaj mora sadržavati obvezne obrasce (predlošci iz točke 7.1 ovog Natječaja) te dokumentaciju navedenu u nastavku teksta.

Prijavni obrazac (Obrazac 1) ispunjava se isključivo na računalu, a nakon ispisivanja ga potpisuje  nositelj OPG-a i ovjerava pečatom (primjenjivo samo ako OPG posjeduje pečat).

Sastavni dio prijave je i Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Obrazac 2), koju nakon ispunjavanja i ispisivanja potpisuje nositelj OPG-a i ovjerava pečatom (primjenjivo samo ako OPG posjeduje pečat).

Uz navedene obrasce, prilikom podnošenja prijave prijavitelj prilaže i sljedeću dokumentaciju:

- Potvrda o ekonomskoj veličini OPG-a izdana od Hrvatske poljoprivredno savjetodavne agencije ili samostalno popunjena uz kopiju jedinstvenog zahtjeva OPG-a.

- Potvrda iz Porezne uprave da prijavitelj ima podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

3.2. PODNOŠENJE PRIJAVE NA NATJEČAJ

Obvezne obrasce i ostalu propisanu dokumentaciju potrebno je poslati:

- u jednom izvorniku u papirnatom obliku i

- na CD-u/DVD-u/USB-u prijavni obrazac i izjavu o korištenim potporama male vrijednosti sa čitljivim nazivom dokumenta (npr. prijavni obrazac i sl.).

Prijave se mogu slatipreporučenom poštom ili osobnom dostavom u urudžbeni ured/pisarnicu Ministarstva poljoprivrede.

Omotnica s prijavom treba biti dostavljena na adresu s naznakom:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

 

Prijava na Natječaj

ZA FINANCIRANJE PROJEKATA U 2018. GODINI PREMA PROGRAMU ZA FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNE INFRASTRUKTURE  I RURALNOG RAZVOJA NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

 

ne otvarati!

Na omotnici s prijavom treba navesti i adresu pošiljatelja.

Rok za prijavu na Natječaj je 24.9.2018. godine:

preporučene pošiljke moraju biti poslane najkasnije 24.9.2018.

- ako se prijava dostavlja u urudžbeni ured/pisarnicu Ministarstva poljoprivrede mora se dostaviti najkasnije 24.9.2018. godine do 15:00 sati.

Neće se uzeti u razmatranje prijave ako:

- je prijava poslana izvan roka navedenog u ovom Natječaju

- prijava ne sadrži sve obvezne obrasce i dokumentaciju u skladu s ovim Natječajem

- obvezni prijavni obrazac nije potpisan i ovjeren

- obvezni obrasci za prijavu nisu dostavljeni na CD-u/DVD-u/USB-u prema ovom Natječaju

- prijavitelj ne dostavi traženo obrazloženje/ispravak u roku navedenom u Natječaju.

Sva pitanja u vezi s ovim Natječajem mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću e-mail adresu: prijavazaprogram@mps.hr.

 

4. POSTUPAK ODABIRA I UGOVARANJE PROJEKATA ZA FINANCIRANJE

Ministar poljoprivrede imenuje Povjerenstvo za odabir projekata i dodjelu bespovratnih sredstava (dalje: Povjerenstvo).

4.1. ADMINISTRATIVNA PROVJERA

Prijave pristigle prema objavljenom Natječaju Povjerenstvo obrađuje po redoslijedu zaprimanja.

Prilikom administrativne provjere prijave Povjerenstvo utvrđuje prihvatljivost prijave, provjeravajući sljedeće:

  1. Zaprimljeni prijavni paket/omotnica je zatvoren/a
  2. Prijava je poslana u propisanom roku (na omotnici/paketu ili potvrdi primitka prijave zabilježen je datum podnošenja prijave)
  3. Prijava je poslana na propisanom, potpisanom i ovjerenom obrascu
  4. Boravište prijavitelja je na području određenom u točki 1.4. ovog Natječaja
  5. Prijavni obrazac je ispunjen putem računala
  6. Prijavni obrazac je ispunjen u cijelosti
  7. Obrasci su dostavljeni i u elektroničkom obliku (na CD-u/DVD-u/USB-u)
  8. Traženi iznos prihvatljivih troškova je u skladu s ovim Natječajem
  9. Prijava sadrži sve obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju (u pisanom i digitalnom obliku)
  10. Projektni prijedlog istovjetan je u elektroničkoj i papirnatoj verziji pripadajućeg obrasca.

Nakon provjere svih pristiglih i zaprimljenih prijava u odnosu na propisane uvjete ovog Natječaja, Povjerenstvo izrađuje listu prijava koje su uspješno prošle administrativnu provjeru i za iste provodi procjenu kvalitete.

4.2. PROCJENA KVALITETE

Procjenu kvalitete provodi Povjerenstvo, koje provjerava prihvatljivost projekta, ciljeve projektnih aktivnosti i prihvatljivost troškova.

U tijeku postupka provjere prihvatljivosti troškova, odnosno po potrebi  isključivanja neprihvatljivih troškova, Povjerenstvo može tražiti od prijavitelja obrazloženje, ispravak troškova, te suglasnost za prihvaćanje izmjene proračuna. Zahtjev za obrazloženje, ispravak troškova, te suglasnost za prihvaćanje izmjene proračuna dostavlja se prijavitelju na e-mail adresu navedenu u Prijavnom obrascu(Obrazac 1),odnosno poštom na adresu stanovanja ako prijavitelj nema e-mail adresu.

Rok za dostavu obrazloženja/ispravka/suglasnosti je 4 (četiri) radna dana od dana dostave zahtjeva iz točke 3. na sljedeću e-mail adresu: pozivzaprogram@mps.hr ili preporučenom poštom na adresu iz točke 3.2. ovog Natječaja.

U slučaju da dvije ili više prijava imaju isti broj bodova, prednost na rang listi imaju prijave za investiciju veće vrijednosti.

4.3. KRITERIJI ODABIRA

Kriteriji odabira su Prilog 2 ovog Natječaja.

4.4. OBAVIJEST O ODLUCI O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Na temelju provedenog postupka odabira prijava, Povjerenstvo će sastaviti listu odabranih projekata, rangiranih prema bodovima iz procesa procjene, a čiji zatraženi iznos zajedno ne premašuje ukupni planirani iznos ovog Natječaja.

 Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava na prijedlog Povjerenstva donosi ministar poljoprivrede.  

Prijavitelji će o Odluci o dodjeli bespovratnih sredstava biti obaviješteni pisanim putem i/ili putem elektroničke pošte.

4.5. UGOVARANJE I ISPLATA ODOBRENIH SREDSTAVA

Ministarstvo poljoprivrede će sa prijaviteljima kojima će biti odobrena bespovratna sredstva potpisati Ugovore o dodjelibespovratnih sredstava u skladu s Odlukom o dodjeli bespovratnih sredstava po ovom Natječaju u roku iz točke 6. ovog Natječaja.

Ministarstvo poljoprivrede će izvršiti isplatu sredstava na račun prijavitelja u dvije rate. Nakon potpisa Ugovora o dodjelibespovratnih sredstava prijavitelju/korisniku će biti isplaćeno 50 % iznosa dodijeljene potpore, a preostalih 50 % bit će isplaćeno nakon dostave i odobrenja završnog izvješća iz točke 5.2. ovog Natječaja.

Bespovratna sredstva za financiranje osigurana su u Državnom proračunu za 2018. godinu u okviru proračunske pozicije Ministarstva poljoprivrede, ZPP - Mjere ruralnog razvoja A820058.

 

5. PRAĆENJE PROJEKATA I DOSTAVA IZVJEŠĆA

5.1. PRAĆENJE, PROVEDBA I REALIZACIJA PROJEKATA

Ministarstvo poljoprivrede ima pravo kontinuiranog praćenja i vrednovanja izvršenja projekta, te preispitivanja financija i troškova.

Korisnik je obvezan u provedbi pridržavati se svih odredbi nacionalnog zakonodavstva.

5.2. ZAVRŠNO IZVJEŠĆE

Završno izvješće podnosi prijavitelj (nositelj projekta) u roku od 30 dana od završetka projekta.

Završno izvješće sastoji se od propisanog obrasca za izvješće koji će biti objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr, u kojem se potvrđuje ostvarivanje rezultata projekta, a uz koji se prilaže popratna dokumentacija kojom se dokazuje ulaganje.

 

6.  INDIKATIVNI KALENDAR PROVEDBE NATJEČAJA

Faze natječajnog postupka

Datum

Objava natječaja

 

Rok za slanje prijava

 

Rok za objavu Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava

 

Rok za ugovaranje

 

Ministarstvo poljoprivrede ima mogućnost ažuriranja ovog indikativnog kalendara. Obavijest o tome, kao i ažurirana tablica, objavit će se na mrežnoj stranici: www.mps.hr.

Ministarstvo poljoprivrede zadržava pravo izmjena i dopuna ovog Natječaja, koje objavljuje na mrežnoj stranici www.mps.hr.

 

7.  OBRASCI I PRILOZI

7.1. OBRASCI

OBRAZAC 1 – Prijavni obrazac

OBRAZAC 2 – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

7.2. PRILOZI

PRILOG 1 – Prihvatljiva područja provedbe Natječaja prema vrijednosti indeksa razvijenosti

PRILOG 2 – Kriteriji odabira

16.08.2018. 7887 pregleda