16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA LIPIKA: Naglasak na prometnoj i komunalnoj tematici

Šesnaesta sjednica lipičkog Gradskog vijeća, na kojoj je sudjelovalo 11 od 13 izabranih gradskih vijećnika, održana je u četvrtak, 30. ožujka. Nakon utvrđivanja kvoruma, predsjednik Slobodan Katunar (HDZ) otvorio je aktualni sat na kojem su gradski vijećnici postavljali pitanja u vezi aktualnih zbivanja lipičkom gradonačelniku Vinku Kasani (HDZ), kao i predstavnicima gradskih stručnih službi. Ovom je prilikom tu mogućnost iskoristilo troje vijećnika – Vinko Strganac (HSS), Tomislav Lneniček (NEZ) i Mladen Dolić (HDZ).

Vijećnik Strganac je upitao gradonačelnika može li utjecati na radove u vezi ceste prema Dobrovcu koja je prerezana na nekoliko mjesta, što otežava promet, a rekonstrukcija se sporo odvija. Gradonačelnik je rekao kako je to problematika koja muči sve građane koji onuda prolaze, a napose one koji svakodnevno, što zbog poslovnih, što zbog privatnih obaveza putuju tom relacijom. Kako je rekao, već je imao kontakte s izvođačem radova, međutim njihov je odgovor uvijek isti i glasi: „To je gradilište“. On je rekao kako je Gradska uprava gotovo svakodnevno u kontaktu s izvođačem – Hrvatskim cestama i nastoji se utjecati na intenzitet radova. S obzirom na to da je stiglo proljeće, taj bi se intenzitet trebao ubrzati. Gradonačelnik je istaknuo i još jedan problem, a on se odnosi na to da je zbog ovih radova blokirana gradnja ceste prema Ramincu.

Opis nije dostupan.

Upravo zbog svega navedenog, gradonačelnik Kasana je zatražio sastanak s predsjednikom uprave Hrvatskih cesta Josipom Škorićem i obećano mu je kako bi se sastanak  trebao održati tijekom travnja. Međutim, gradonačelnik se nada kako bi gospodin Škorić mogao doći i u obilazak ovih gradilišta na području Lipika jer postoji još tema koje se tiču Hrvatskih cesta, a odnose se na izgradnju spojne ceste Lipik – Lipovljani i rekonstrukciju Ulice Marije Terezije.

Tomislav Lneniček (NEZ) zahvalio se na pisanom odgovoru na postavljeno pitanje tijekom prošle sjednice u vezi razlike u visini plaća postojećeg vrtića i usklađenosti sa zakonom, međutim, kako je istaknuo, nije zadovoljan time što nije dobio financijski iznos o kojem se radi. „Volio bi da dobijem projekciju na razini novozaposlenih, sa stručnom spremom, bez stručne spreme, s 10 godina, 20 godina i 30 godina staža… Ne tražim imena, ne tražim funkcije, nego po tim razredima da mogu vidjeti koliko tko ima.“, rekao je vijećnik Lneniček. Predsjednik Gradskog vijeća Slobodan Katunar u kratkoj raspravi odgovorio je vijećniku da zbog GDPR-a može dobiti samo koeficijente plaća. Na kraju su se usuglasili oko toga da vijećniku budu dostavljeni koeficijenti. Lneniček je upitao i to kad je točka „Razno/Različito“ prestala biti sastavni dio Dnevnog reda sjednice, na što je Katunar odgovorio kako to nije prema Poslovniku koji je izglasan na prvoj sjednici Gradskog vijeća u ovom mandatu.

Opis nije dostupan.

Mladen Dolić (HDZ) je rekao kako ima velike pritiske iz Dobrovca u vezi tamošnje Ulice Đure Salaja čija je rekonstrukcija predviđena u tri faze, a odrađena je samo jedna. Ljudi se žale na signalizaciju koja je postavljena i označava ovu ulicu kao jednosmjernu. Vozi se po kaldrmi i stanovnicima koji tamo žive se praši. Stoga mještane zanima može li se ukloniti taj znak koji označava ulicu kao jednosmjernu (op. a. od Vatrogasnog doma). Gradonačelnik Kasana, odgovarajući na vijećničko pitanje, prisjetio se svog prvog radnog dana na mjestu gradonačelnika. Sva su sredstva bila osigurana, radovi započeti, strojevi su bili prisutni, a cesta je prema svojim dimenzijama trebala biti dvosmjerna i samo je trebalo još doći do asfaltiranja. Međutim, stanovnici te ulice sami su sebi pozvali građevinsku inspekciju jer je došlo do spora među susjedima i tako je gradilište bilo zatvoreno. Gradonačelnik je tad nastojao posredovati među stanovnicima samo da se radovi privedu kraju, ali na kraju je došlo do nekakvog kompromisa te je odlučeno da će cesta biti jednosmjerna. Naravno, ova ulica će u konačnici biti asfaltirana, ali kao što se moglo i čuti, ovo je situacija do koje uopće nije trebalo doći.

Pri kraju aktualnog sata Vinko Strganac se osvrnuo na Odluku kojom se Grad odrekao prava prvokupa kulturnih dobara (op. a. Kursalon, Wandelbahn…) s prošle sjednice te ima li kakvih novosti u vezi toga. Gradonačelnik je odgovorio da nema jer se vjerojatno Republika Hrvatska još nije odrekla s obzirom na to da ta procedura traje nešto duže.

Na smanjenje mješovitog otpada najbolje je utjecati informativno i edukativno

Prije prelaska na sam Dnevni red sjednice, vijećnici su imali pitanja i za direktora Komunalca Josipa Bišćanina koji je također nazočio sjednici.

Tako je Milana Vlajkovića (HDZ) zanimalo gdje se može odložiti obuća, a direktor Bišćanin je odgovorio kako je to najbolje učiniti u reciklažnom dvorištu.

Vijećnik Dolić je pitao direktora kako Komunalac namjerava smanjiti količine mješovitog komunalnog otpada kako se ne bi plaćali penali jer znamo da većina otpada dolazi iz domaćinstava. Zato je vijećnik sugerirao kako bi se možda trebalo ići na smanjeni volumen kanti, ovisno o broju članova domaćinstava.

Direktor se složio s konstatacijom vijećnika Dolića te je istaknuo kako je tijekom prošle godine na području Lipika i Pakraca prikupljeno 1800 tona mješovitog komunalnog otpada, dok je prema svojevrsnom planu gospodarenja otpadom to trebalo biti oko 1060 tona; odnosno na 50% količina prikupljenih tijekom 2015. godine koja se smatra referentnom godinom (* trenutno je to na 23%).

Opis nije dostupan.

Komunalac u suradnji s osnivačima; Gradovima Lipikom i Pakracom, kontinuirano radi na tome kako bi se korisnicima omogućilo da razvrstavaju što više otpada i samim time smanje količinu mješovitog komunalnog otpada. U ovom trenutku, i to je počelo od ožujka 2022. godine, smatramo da smo kompletno zaokružili cjelinu po pitanju odvojenih spremnika za pojedine frakcije otpada u svim domaćinstvima – plastika, papir i mješoviti otpad. Ljudima je još ponuđen komposter za biootpad. S te strane mogu reći da smo napravili sve preduvjete da se smanji količina.“, rekao je direktor, dodavši kako smatra da je potrebno putem edukacije ili nečega drugog probuditi svijest kod krajnjih korisnika da i oni u svemu ovome moraju odigrati aktivnu ulogu.

Upravo zbog toga, Komunalac u suradnji sa svojim osnivačima četiri puta godišnje distribuira edukacijske materijale te ih dostavlja korisnicima. Više puta surađuju i sa školama i vrtićima kroz informiranje i edukativne metode.

Predsjednik Gradskog vijeća Slobodan Katunar je pitao namjerava li Komunalac nabaviti adekvatne kante za papir, volumenom i bojom, osvrnuvši se kako je na Krku to uspješno regulirano. Direktor se složio te je kazao kako su smeđe kante privremeno rješenje, a gradonačelnik Kasana je dodao kako se privremeno mogu postaviti plave naljepnice na smeđe kontejnere.

U nastavku sjednice vijećnici su, osim T. Lneničeka, koji je bio suzdržan, prihvatili Izvješće o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Kockica Lipik za 2022. godinu, a jednoglasno je usvojeno Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Lipik za prošlu godinu te suglasnost na njezin Statut.

Opis nije dostupan.

Kod usvajanja Izvješća o utrošku sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja, davanja na korištenje izravnom pogodbom i sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Lipika za 2022. godinu, koje je također jednoglasno usvojeno, vijećnik Strganac je ukazao na to da su poljoprivrednici nezadovoljni održavanjem poljskih puteva na području zapada (Stubljarica/Antunovac). Vijećniku je rečeno da će ti putevi biti uređeni.

Jednoglasno su usvojena i prošlogodišnja izvješća o utrošku sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu, potom o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture te o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture. Tu je bilo govora o sanacijama cesta koje su kandidirane na Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina radi omogućavanja sigurnijeg i kvalitetnijeg prometa, poput asfaltiranja ceste u Strižičevcu, a ranije i u Šeovici. U planu je i sanacija ceste u Kovačevcu te prema Gornjem Čagliću.

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Lipika za 2022. godinu vijećnici su usvojili uz tri suzdržana glasa (Krpan, Lneniček, Strganac). Vinko Strganac je ovom prilikom stavio naglasak na to kako je puno planiranih projekata, od kojih su neki izvršeni, a drugi nisu. Međutim, kako je konstatirao, zapravo se projekti uglavnom financiraju uz pomoć europskih fondova i državnog proračuna, dok se izvorni prihodi od poreza uglavnom utroše na plaće i naknade troškova djelatnicima Gradske uprave i gradskih poduzeća.

Vijećnici su prihvatili i Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području te shodno tome Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Lipika. Tako je umjesto Tatjane Papaik kao član Povjerenstva izabrana Dominika Babac.

Na kraju sjednice uslijedila je rasprava o izvješću o radu gradonačelnika za 2022. godinu koje je prihvaćeno uz dva suzdržana glasa.

Vinko Strganac je pitao gradonačelnika o opremanju Vile Zinke, potom su ga interesirala gradonačelnikova iskustva za geotermalne izvore, s obzirom na posjet Islandu, i na kraju je imao pitanje o tome zašto je zastala izgradnja nove ergele. Također je upitao gradonačelnika je li pokušao lobirati kako bi se u Lipik dovela poslovna banka.

Što se tiče Vile Zinke, gradonačelnik je rekao kako se tu radi o projektu Terme Lipik. U tijeku je i sadnja sadnica u parku, a u vezi potpisa ugovora za opremanje samog dotičnog objekta, logično je da se mora ići u korak s vremenom te se oprema mora nabaviti unatoč tome što još građevinski radovi nisu završeni.

Opis nije dostupan.

Osvrnuvši se na posjet Islandu, gradonačelnik Kasana je kazao kako su geotermalni izvori postali aktualni napose u tijeku ove energetske krize, ali Lipik je u ovaj projekt krenuo puno ranije – radi se o termalnoj bušotini Lip-9/H i ona predstavlja veliki potencijal za naš grad. Tako se i na Islandu moglo vidjeti kako se geotermalni izvori mogu višestruko koristiti. O svemu tome su čitatelji mogli u nekoliko navrata čitati i na našem portalu, ali i u mjesečniku.

Radovi su zastali na izgradnji nove ergele. Radi se o problemu na samome projektu. Grad Lipik je tu nemoćan, međutim,  održano je nekoliko sastanaka te bi sad sve trebalo biti usklađeno kako bi se radovi nastavili.

Gradonačelnik je kazao kako ga rastužuje to što u Lipiku trenutno nema ni jedne banke. Kad je Erste banka najavila svoje zatvaranje, nastojao je to spriječiti, sudjelovao je na sastancima organiziranim na najvišoj razini, ali takva je odluka donesena u Austriji te lipička poslovnica nije jedina koja je zatvorena. Kontaktirao je i predstavnike i ostalih banaka, ali nijedna nije zainteresirana. Razlog se pronalazi u tome što je trend kartično poslovanje i sveprisutna digitalizacija. Naravno, i dalje će se nastaviti lobirati za to da neka od poslovnih banaka dođe u Lipik, a gradonačelnik je pozvao i vijećnike da mu pomognu pronaći sugovornike u tome.

Hrvatske željeznice – problem javnog prijevoza koji dugo traje

Je li bilo kontakata s HŽ-om za brži i kvalitetniji prijevoz te što je sa sufinanciranjem studentskog prijevoza putem željeznice, zanimalo je Virnu Krpan (HSS). Sufinanciranje studenata se odvijalo u suradnji sa Županijom te će se o tome još raspitati, a gradonačelnik je također iskazao nezadovoljstvo željezničkim prijevozom iskazavši kako je kontakata bilo, ali ništa konkretno nije definirano.

Borit ćemo se da naša pruga opstane, ali kroz svo ovo vrijeme, građani su se jednostavno okrenuli i ne putuju više željeznicom.“, rekao je gradonačelnik. Svi vijećnici su se složili da je situacija sa željeznicom katastrofalna i da su loša iskustva s kojima se putnici susreću. Ovaj problem će i dalje biti u fokusu javnosti jer pruga Banova Jaruga – Lipik – Pakrac – Daruvar – Virovitica prolazi kroz više jedinica lokalne samouprave u kojima također postavljaju pitanje loše prometne, u ovom slučaju željezničke povezanosti.