Obavijest o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lipika

Dokumenti: Odluka o izradi 4. ID PPUGL

Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti kao nositelj izrade Izmjena i dopune Prostornog plana uređenja Grada Lipika temeljem članka 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) obavještava javnost o izradi Plana.

Razlozi za izradu IV. Izmjena i dopuna plana su:

 1. osiguravanje uvjeta prostora/zona za izgradnju sunčane elektrane u zapadnom dijelu područja Grada,
 2. proširenje poduzetničke zone IV u Gaju,
 3. izmjene/korekcije građevinskih područja naselja,
 4. unošenja korekcija izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskih područja, odnosno određivanja uređenih i neuređenih dijelova građevinskih područja,
 5. izmjene namjene zemljišta po opravdanim zahtjevima,
 6. ažuriranje granica izdvojenih područja groblja,
 7. dopuna i ažuriranje infrastrukturnih sustava,
 8. dopuna i ažuriranje vodoopskrbnog sustava korištenja voda i sustava odvodnje,
 9. dopuna i ažuriranje prometnog sustava,
 10. usklađivanje sa novim zakonskim propisima,
 11. usklađivanje s Prostornim planom Požeško-slavonske županije,
 12. korekcija uvjeta gradnje i uređenja prostora u građevinskom području i izvan njega uz preispitivanje i ažuriranje Odredbi za provedbu prostornog plana,
 13. usklađivanje i ažuriranje stanja ekološke mreže – Natura 2000 i drugih elemenata koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode,
 14. usklađivanje i ažuriranje stanja zaštite kulturnih dobara na području Grada,
 15. usklađivanje i ažuriranje načina, uvjeta i stanja gospodarenja otpadom na području Grada,
 16. korekcija i ažuriranje prostora za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina/ugljikovodika
Skip to content