Javna ponuda za stjecanje prava vlasništva na zemljištu

Temeljem članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ broj 74/14, 69/17, 98/19) (u daljnjem tekstu: Zakon) gradonačelnik Grada Lipika objavljuje:

JAVNU PONUDU

ZA STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA NA ZEMLJIŠTU

 

kojom poziva vlasnike/suvlasnike na sporazumno rješavanje imovinskopravnih odnosa stjecanjem prava vlasništva radi izgradnje rekreacijsko turističke zone Raminac u Lipiku na nekretninama upisanim kao:

K.Č.BR. UKUPNA CIJENA CIJENA PO UDJELIMA VLASNIK/SUVLASNIK
21/2 94,15 € 7,85 € AUSPRUNG JOZEFINA, ULICA KRALJA TOMISLAVA 48, PAKRAC (3/36)
7,85 € ŠARČEVIĆ VALENTINA, SLAVONSKA ULICA 19, LIPIK (3/36)
5,23 € SKALAK IVAN, LIPIČKA ULICA 58, FILIPOVAC (2/36)
5,23 € ADŽIJEVIĆ KATICA, ULICA STJEPANA RADIĆA 52, LIPIK (2/36)
5,23 € ŠTULA MARIJA, ULICA FRANJE FILIPOVIĆA 102, KUKUNJEVAC (2/36)
15,69 € VONDRAK JOSIPA, CELINE 190, CELINE (6/36)
7,85 € ADŽIJEVIĆ TOMISLAV, ULICA TABOR 81, FILIPOVAC (3/36)
7,85 € ADŽIJEVIĆ MARINO, ULICA TABOR 81, FILIPOVAC (3/36)
7,85 € ADŽIJEVIĆ MAJA, ULICA TABOR 81, FILIPOVAC (3/36)
7,85 € TOMAŠEK SANJA, NOVI MAJUR 31A, NOVI MAJUR (3/36)
7,85 € ADŽIJEVIĆ JOSIPA, ULICA TABOR 81, FILIPOVAC (3/36)
7,85 € ADŽIJEVIĆ ŽELJKA, ULICA FRANJE FILIPOVIĆA 84, KUKUNJEVAC (3/36)

 

22/2 1.078,94 € 89,91 € AUSPRUNG JOZEFINA, ULICA KRALJA TOMISLAVA 48, PAKRAC (3/36)
89,91 € ŠARČEVIĆ VALENTINA, SLAVONSKA ULICA 19, LIPIK (3/36)
59,94 € SKALAK IVAN, LIPIČKA ULICA 58, FILIPOVAC (2/36)
59,94 € ADŽIJEVIĆ KATICA, ULICA STJEPANA RADIĆA 52, LIPIK (2/36)
59,94 € ŠTULA MARIJA, ULICA FRANJE FILIPOVIĆA 102, KUKUNJEVAC (2/36)
179,82 € VONDRAK JOSIPA, CELINE 190, CELINE (6/36)
89,91 € ADŽIJEVIĆ TOMISLAV, ULICA TABOR 81, FILIPOVAC (3/36)
89,91 € ADŽIJEVIĆ MARINO, ULICA TABOR 81, FILIPOVAC (3/36)
89,91 € ADŽIJEVIĆ MAJA, ULICA TABOR 81, FILIPOVAC (3/36)
89,91 € TOMAŠEK SANJA, NOVI MAJUR 31A, NOVI MAJUR (3/36)
89,91 € ADŽIJEVIĆ JOSIPA, ULICA TABOR 81, FILIPOVAC (3/36)
89,91 € ADŽIJEVIĆ ŽELJKA, ULICA FRANJE FILIPOVIĆA 84, KUKUNJEVAC (3/36)

 

23/2 474,61 € 39,55 € AUSPRUNG JOZEFINA, ULICA KRALJA TOMISLAVA 48, PAKRAC (3/6)
39,55 € ŠARČEVIĆ VALENTINA, SLAVONSKA ULICA 19, LIPIK (3/36)
26,37 € SKALAK IVAN, LIPIČKA ULICA 58, FILIPOVAC (2/36)
26,37 € ADŽIJEVIĆ KATICA, ULICA STJEPANA RADIĆA 52, LIPIK (2/36)
26,37 € ŠTULA MARIJA, ULICA FRANJE FILIPOVIĆA 102, KUKUNJEVAC (2/36)
79,10 € VONDRAK JOSIPA, CELINE 190, CELINE (6/36)
39,55 € ADŽIJEVIĆ TOMISLAV, ULICA TABOR 81, FILIPOVAC (3/36)
39,55 € ADŽIJEVIĆ MARINO, ULICA TABOR 81, FILIPOVAC (3/36)
39,55 € ADŽIJEVIĆ MAJA, ULICA TABOR 81, FILIPOVAC (3/36)
39,55 € TOMAŠEK SANJA, NOVI MAJUR 31A, NOVI MAJUR (3/36)
39,55 € ADŽIJEVIĆ JOSIPA, ULICA TABOR 81, FILIPOVAC (3/36)
39,55 € ADŽIJEVIĆ ŽELJKA, ULICA FRANJE FILIPOVIĆA 84, KUKUNJEVAC (3/36)

 

24 2.529,37 € 1.264,69 € BRAJKOVIĆ RENATA, LIPIK, SLAVONSKA ULICA 32/4 (1/2)
1.264,69 € BRAJKOVIĆ SINIŠA, SLAVONSKA ULICA 32, LIPIK 34550 PAKRAC (1/2)

 

28 1.835,74 € 1.835,74 € PERINOVIĆ IVAN, FILIPOVAC, TABOR 77 (1/1)
29 10.882,97 € 10.882,97 € PERINOVIĆ IVAN, FILIPOVAC, TABOR 77 (1/1)
30 631,99 € 631,99 € PERINOVIĆ IVAN, VUKOVARSKA AVENIJA 9, LIPIK (1/1)
31 772,90 € 772,90 € PERINOVIĆ IVAN, VUKOVARSKA AVENIJA 9, LIPIK (1/1)
34/1 4.736,70 € 4.736,70 € PERINOVIĆ IVAN, FILIPOVAC, ULICA TABOR 77 (1/1)
34/2 863,30 € 863,30 € PERINOVIĆ IVAN, FILIPOVAC, ULICA TABOR 77 (1/1)

 

36 3.685,87 € 737,17 € BOTIČKI JAGICA (12/60)
737,17 € BOTIČKI STEVO (12/60)
737,17 € BOTIČKI MARKO (12/60)
675,74 € POPOVIĆ AGATA (11/60)
798,61 € SAČIĆ IVICA, MARIJANA LONČARA 8, JAKOPOVEC 42204 TURČIN (13/60)

Projekt se provodi temeljem pravomoćne Lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: „Rekreacijsko područje jezera Raminac, gospodarske namjene, pretežito za šport i rekreaciju“ izdane od Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo, Ispostava Pakrac, Klasa: UP/I-350-05/16-01/000026, Urbroj: 2177/1-06-06-01/1-17-0012, od dana 09.10.2017. godine.

Pravni interes utvrđen je temeljem članka 65. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 68/18, 110/18, 32/20).

POZIVAJU SE VLASNICI/SUVLASNICI NAVEDENIH NEKRETNINA da sa Gradom Lipikom, kao korisnikom izvlaštenja (potpunog izvlaštenja), zaključe ugovor o kupoprodaji nekretnina u visini tržišne naknade navedene u tablici.

Rok isplate naknade za izvlaštenje je 30 dana od dana sklapanja ugovora.

Pozivaju se uknjiženi vlasnici/suvlasnici da u roku od 30 dana od dana objave ove ponude pristupe u Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika, Marije Terezije 27, Lipik, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati ili se pismeno izjasne na ponudu sporazumnog rješavanja imovinskopravnih odnosa (stjecanja prava vlasništva) na navedenu adresu odnosno e-mail: valentina.repinac@lipik.hr.

Protekom roka objave ponude, ista ima karakter dokaza da je Grad Lipik kao korisnik izvlaštenja (potpunog izvlaštenja) prethodno s vlasnikom nekretnine pokušao sporazumno riješiti pitanje stjecanja prava vlasništva u smislu odredbe članka 31. Zakona.

Ukoliko vlasnici/suvlasnici navedenih nekretnina iz ove ponude u navedenom roku istu ne prihvate, Grad Lipik će pokrenuti postupak potpunog izvlaštenja sukladno odredbama Zakona.

Za sve informacije stojimo na raspolaganju putem telefona: 034/314-823.

KLASA: 940-01/22-01/04

URBROJ: 2177-2-03-04/2-24-28

U Lipiku 04.04.2024.

Gradonačelnik:

Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

Skip to content