Javni natječaj prikupljanjem pisanih ponuda za prodaju nekretnina u suvlasništvu Grada Lipika

Na temelju čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), čl. 9. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 1/18, 7/21) i čl. 54. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 1/21) Gradonačelnik Grada Lipika raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

prikupljanjem pisanih ponuda za prodaju nekretnina u suvlasništvu Grada Lipika

 1. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Lipika označenih kao:
 • č.br. 154/1, kuća broj 51/A sa dvorištem u selu, površine 90 čhv, u dijelu ½,
 • č.br. 156/2, dvorište u selu, površine 6 čhv, u dijelu ½,

obje upisane u zk.ul.br. 578, k.o. Marino Selo.

2. Početni iznos kupoprodajne cijene – 375,00 eura.

Kupac je dužan snositi troškove izrade dokumentacije koja je neophodna za pripremu nekretnine za prodaju u iznosu 383,19 eura.

3. Namjena nekretnine – građevinsko zemljište.

4. Ponudu mogu podnijeti fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.

5. Sadržaj ponude:

 • Oznaka nekretnina za koju se podnosi ponuda,
 • Brojevima i slovima točno ispisan iznos kupoprodajne cijene koja se nudi, a koji ne može biti niži od početnog iznosa kupoprodajne cijene,
 • Dokaz o uplaćenoj jamčevini,

Za fizičke osobe:

 • Ime i prezime,
 • OIB,
 • Preslika osobne iskaznice,
 • Obrtnica (ako postoji),
 • Broj tekućeg računa za eventualni povrat jamčevine,
 • Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja koju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne starija od 30 dana,
 • Potvrdu Grada Lipika o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku ne stariju od 7 dana u trenutku podnošenja ponude,

Za pravne osobe:

 • Naziv i sjedište,
 • Izvod iz sudskog registra ne stariji od 30 dana (u elektroničkom ispisu ili preslika),
 • Broj žiro računa za eventualni povrat jamčevine,
 • Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja koju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne starija od 30 dana,
 • Potvrdu Grada Lipika o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku ne stariju od 7 dana u trenutku podnošenja ponude.

6. Adresa, rok i način dostave ponude

Ponude s traženom dokumentacijom podnose se zaključno sa 27.06.2023. god.

Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom s naznakom „natječaj za prodaju nekretnina Marino Selo – ne otvarati“ ili se predaju neposredno na adresi: Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34551 Lipik.

Neće se razmatrati ponude fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Lipika zbog neispunjenih dospjelih obveza, koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.

7. Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja dana 29.06.2023. god. u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Lipika, Marije Terezije 27.

8. Mogućnost i način uvida u nekretninu

Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati predmetne nekretnine radnim danom od 08:00 – 14:00 sati uz prethodni telefonski dogovor na broj 034/314-823.

9. Jamčevina

Jamčevina se uplaćuje u iznosu 10 % od početnog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine u korist proračuna Grada Lipika, žiro račun broj HR75 2402 0061 8231 0000 1, model HR68, poziv na broj 9016 – OIB uplatitelja.

Ponuditelju čija ponuda je prihvaćena, uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina se vraća u roku 30 dana od zaključenja postupka natječaja.

Uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem ponuditelju ukoliko isti ponuditelj ne zaključi ugovor u propisanom roku.

10. Rok zaključenja ugovora

Po okončanju postupka natječaja, odabrani ponuditelj potpisat će s Gradom Lipikom Ugovor o kupoprodaji najkasnije 30 dana od dana dostave Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, a u slučaju da odabrani ponuditelj odustane, ugovor će se sklopiti s prvim sljedećim ponuditeljem koji je ponudio najvišu cijenu, a koja nije manja od početne cijene.

11. Rok i način isplate kupoprodajne cijene

Najpovoljniji ponuditelj je dužan preostali iznos kupoprodajne cijene i troškove izrade dokumentacije koja je neophodna za pripremu nekretnine za prodaju (troškovi izrade dokumentacije iznose 383,19 eura) uplatiti na žiro račun Grada Lipika prije sklapanja kupoprodajnog ugovora.

12. Kriterij odabira

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je uz ispunjenje uvjeta Natječaja ponudio i najvišu kupoprodajnu cijenu.

Ako dva ili više ponuditelja ponude za istu nekretninu isti iznos kupoprodajne cijene, a ispunjavaju uvjete natječaja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj koji je prvi predao ponudu.

Nakon što Povjerenstvo izvrši vrednovanje ponuda, Gradonačelnik donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude.

Grad Lipik pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja.

Gradonačelnik sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutu Grada Lipika može poništiti raspisani natječaj u svakom trenutku.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Grada Lipika, web stranici Grada Lipika (www.lipik.hr) i lipičkom mjesečniku „Compas“.

Detaljnije informacije o natječaju zainteresirani mogu dobiti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lipika, Lipik, Marije Terezije 27 ili na telefon 034 314 823.

 

KLASA: 940-02/22-01/08

URBROJ: 2177-2-03-04/2-23-7

U Lipiku 15. lipnja 2023.

GRADONAČELNIK

Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

Skip to content