Javni natječaj prikupljanjem pisanih ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lipika (k.o. Kukunjevac)

Na temelju čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), čl. 9. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 1/18) i čl. 54. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 1/21) Gradonačelnik Grada Lipika raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

prikupljanjem pisanih ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lipika

 

 1. Predmet natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Grada Lipika označene kao:
 • č.br. 2022/1, put bijela, površine 526 čhv, upisana u zk.ul.br. 1383, u k.o. Kukunjevac.

2. Početni iznos kupoprodajne cijene – 3.769,54 kn.

3. Namjena nekretnina – poljoprivredno zemljište.

4. Ponudu mogu podnijeti fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.

5. Sadržaj ponude:

 • Oznaka nekretnine za koju se podnosi ponuda,
 • Brojevima i slovima točno ispisan iznos kupoprodajne cijene koja se nudi, a koji ne može biti niži od početnog iznosa kupoprodajne cijene,
 • Dokaz o uplaćenoj jamčevini,

Za fizičke osobe:

 • Ime i prezime,
 • OIB,
 • Preslika osobne iskaznice,
 • Obrtnica (ako postoji),
 • Broj računa za eventualni povrat jamčevine,
 • Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja koju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne starija od 30 dana,
 • Potvrdu Grada Lipika o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku ne stariju od 7 dana u trenutku podnošenja ponude,

Za pravne osobe:

 • Naziv i sjedište,
 • Izvod iz sudskog registra ne stariji od 30 dana (u elektroničkom ispisu ili preslika),
 • Broj žiro računa za eventualni povrat jamčevine,
 • Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja koju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne starija od 30 dana,
 • Potvrdu Grada Lipika o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku ne stariju od 7 dana u trenutku podnošenja ponude.

 

 1. Adresa, rok i način dostave ponude

Ponude s traženom dokumentacijom podnose se zaključno sa 21. 06. 2021. god.

Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom s naznakom „natječaj za prodaju nekretnina – ne otvarati“ ili se predaju neposredno na adresi: Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34551 Lipik.

Neće se razmatrati ponude fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Lipika zbog neispunjenih dospjelih obveza, koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija  – Porezna uprava, koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.

 1. Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja dana 23. 06 2021. god. u 10:20 sati u Velikoj vijećnici Grada Lipika, Marije Terezije 27.

 1. Mogućnost i način uvida u nekretninu

Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati predmetne nekretnine radnim danom od 08:00 – 14:00 sati uz prethodni telefonski dogovor na broj 034/314-820.

 1. Jamčevina

Jamčevina se uplaćuje u iznosu 10 % od početne kupoprodajne cijene nekretnine u korist proračuna Grada Lipika, žiro račun broj HR75 2402 0061 8231 0000 1, model HR68, poziv na broj 9016 – OIB uplatitelja.

Ponuditelju čija ponuda je prihvaćena uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina se vraća u roku 30 dana od zaključenja postupka natječaja.

Uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem ponuditelju ukoliko isti ponuditelj ne zaključi ugovor u propisanom roku.

 1. Rok zaključenja ugovora

Po okončanju postupka natječaja, odabrani ponuditelj potpisat će s Gradom Lipikom Ugovor o kupoprodaji najkasnije 30 dana od dana dostave Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, a u slučaju da odabrani ponuditelj odustane, ugovor će se sklopiti s prvim sljedećim ponuditeljem koji je ponudio najvišu cijenu, a koja nije manja od početne cijene.

 1. Rok i način isplate kupoprodajne cijene

Najpovoljniji ponuditelj je dužan preostali iznos kupoprodajne cijene uplatiti na žiro račun Grada Lipika najkasnije na dan sklapanja kupoprodajnog ugovora, a prije ovjere kod javnog bilježnika.

 1. Kriterij odabira

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je uz ispunjenje uvjeta Natječaja ponudio i najvišu kupoprodajnu cijenu.

Ako dva ili više ponuditelja ponude za istu nekretninu isti iznos kupoprodajne cijene, a ispunjavaju uvjete natječaja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj koji je prvi predao ponudu.

Nakon što Povjerenstvo izvrši vrednovanje ponuda, Gradonačelnik donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude.

Grad Lipik pridržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja.

Gradonačelnik može poništiti raspisani natječaj u svakom trenutku.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Grada Lipika, web stranici Grada Lipika (www.lipik.hr) i web stranici https://www.compas.com.hr/.

Detaljnije informacije o natječaju zainteresirani mogu dobiti i u Jedinstvenom upravnom odjelu  Grada Lipika, Lipik,  Marije Terezije 27 ili na telefon 034 314 823.

 

KLASA: 944-01/21-01/07

URBROJ: 2162/02-03-04/2-21-6

U Lipiku 10. lipnja 2021.

GRADONAČELNIK:

Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

Skip to content