Javni natječaj prikupljanjem pisanih ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lipika

Na temelju čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), čl. 9. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 1/18) i čl. 48. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 3/09, 7/11, 2/13, 2/14, 1/18, 1/20) Gradonačelnik Grada Lipika raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
prikupljanjem pisanih ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lipika

1. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Lipika:

1.1. k.č.br. 1592/1 i k.č.br. 1592/4, obje upisane u zk.ul.br. 403, k.o. Antunovac – poljoprivredno zemljište sa početnim iznosom 2.700,00 kn;
1.2. k.č.br. 140/1, upisana u zk.ul.br. 950, k.o. Gaj, suvlasnički dio: 34/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-4), stan broj 4 na katu sa 81,66 m2 (netto korisna površina) označen crvenom bojom – stambeni objekt sa početnim iznosom 85.949,48 kn;
1.3. k.č.br. 194, upisana u zk.ul.br. 638, k.o. Šeovica, Omanovačka 120, Šeovica – stambeni objekt i građevinsko zemljište sa početnim iznosom 44.500,00 kn;
1.4. k.č.br. 546/2, oranica Potkućnica, površine 2j 808 čhv, u cijelosti,
k.č.br. 549/2, voćnjak kod kuće, površine 112 čhv, u cijelosti,
k.č.br. 550/2, voćnjak Ograda, površine 151 čhv, u cijelosti,
k.č.br. 551/2, oranica Ograda, površine 120 čhv, u cijelosti,
sve upisane u zk.ul.br. 25, k.o Klisa

k.č.br. 82, kuća broj 20 i dvorište u selu, površine 221 čhv, u dijelu 6/8,
k.č.br. 83, guvno kod kuće, površine 115 čhv, u dijelu 6/8,
k.č.br. 84, vrt kod kuće, površine 651 čhv, u dijelu 6/8,
k.č.br. 546/1, oranica Potkućnica, površine 1j 1028 čhv, u dijelu 6/8,
k.č.br. 547, pašnjak Potkućnica, površine 101 čhv, u dijelu 6/8,
k.č.br. 548, vrt Potkućnica, površine 216 čhv, u dijelu 6/8,
k.č.br. 549/1, voćnjak Potkućnica, površine 75 čhv, u dijelu 6/8,
k.č.br. 550/1, voćnjak Ograda, površine 16 čhv, u dijelu 6/8,
k.č.br. 551/1, oranica Ograda, površine 1j 1219 čhv, u dijelu 6/8,
k.č.br. 556, oranica Fiškaluša, površine 5914 m2, u dijelu 6/8,
k.č.br. 557/1, oranica Fiškalovac, površine 709 čhv, u dijelu 6/8,
k.č.br. 558, šuma Fiškalovac, površine 187 čhv, u dijelu 6/8,
k.č.br. 559, pašnjak Fiškalovac, površine 216 čhv, u dijelu 6/8,
sve upisane u zk.ul.br. 20, k.o. Klisa – poljoprivredno zemljište, građevinsko zemljište i obiteljska kuća sa početnim iznosom 90.963,75 kn;
1.5. k.č.br. 727/33, livada, površine 2503 m2 upisana u zk.ul.br. 833, u cijelosti,
k.č.br. 997/8, livada sovnjak, površine 1145 čhv upisana u zk.ul.br. 924, u dijelu 1/2,
k.č.br. 942/2, oranica jazbina, površine 41 čhv u dijelu 3/4,
k.č.br. 1325/2, oranica u mjestu, površine 2 jutra i 407 čhv u dijelu 3/4,
k.č.br. 1325/6, kuća i dvorište, površine 323 čhv u dijelu 3/4,
k.č.br. 1756/2, oranica jazbina u jazbini, površine 1 jutro i 800 čhv u dijelu 3/4, sve upisane u zk.ul.br. 611,

k.č.br. 1002, livada, površine 1 jutro i 637 čhv, upisana u zk.ul.br. 308, u dijelu 3/24,
k.č.br. 1000/5, livada sovnjak, površine 924 čhv, upisana u zk.ul.br. 717, u dijelu 1/2,
k.č.br. 1756/1, oranica jazbina u jazbini, površine 1 jutro i 1151 čhv upisana u zk.ul.br. 618 u cijelosti
sve u k.o. Poljana – poljoprivredno zemljište, građevinsko zemljište i kuća sa početnim iznosom 87.500,00 kn.

2. Ponudu mogu podnijeti fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.

3. Sadržaj ponude:
– Oznaka nekretnina za koju se podnosi ponuda,
– Brojevima i slovima točno ispisan iznos kupoprodajne cijene koja se nudi, a koji ne može biti niži od početnog iznosa kupoprodajne cijene,
– Dokaz o uplaćenoj jamčevini,
Za fizičke osobe:
– Ime i prezime,
– OIB,
– Preslika osobne iskaznice,
– Obrtnica (ako postoji),
– Broj tekućeg računa za eventualni povrat jamčevine,
– Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja koju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne starija od 30 dana,
– Potvrdu Grada Lipika o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku ne stariju od 7 dana u trenutku podnošenja ponude,
Za pravne osobe:
– Naziv i sjedište,
– Izvod iz sudskog registra ne stariji od 30 dana (u elektroničkom ispisu ili preslika),
– Broj žiro računa za eventualni povrat jamčevine,
– Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja koju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne starija od 30 dana,
– Potvrdu Grada Lipika o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku ne stariju od 7 dana u trenutku podnošenja ponude.

4. Adresa, rok i način dostave ponude
Ponude s traženom dokumentacijom podnose se zaključno sa 08.12.2020. god.
Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom s naznakom „natječaj za prodaju nekretnina – ne otvarati“ ili se predaju neposredno na adresi: Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34551 Lipik.
Neće se razmatrati ponude fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Lipika zbog neispunjenih dospjelih obveza, koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.

5. Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda
Javno otvaranje ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja dana 10.12.2020. god. u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Lipika, Marije Terezije 27.

6. Mogućnost i način uvida u nekretninu
Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati predmetne nekretnine radnim danom od 08:00 – 14:00 sati uz prethodni telefonski dogovor na broj 034/314-823.

7. Jamčevina
Jamčevina se uplaćuje u iznosu 10 % od procijenjene vrijednosti nekretnine u korist proračuna Grada Lipika, žiro račun broj HR7524020061823100001, model HR68, poziv na broj 9016 – OIB uplatitelja.
Ponuditelju čija ponuda je prihvaćena uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina se vraća u roku 30 dana od zaključenja postupka natječaja.
Uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem ponuditelju ukoliko isti ponuditelj ne zaključi ugovor u propisanom roku.

8. Rok zaključenja ugovora
Po okončanju postupka natječaja, odabrani ponuditelj potpisat će s Gradom Lipikom Ugovor o kupoprodaji najkasnije 30 dana od dana dostave Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, a u slučaju da odabrani ponuditelj odustane, ugovor će se sklopiti s prvim sljedećim ponuditeljem koji je ponudio najvišu cijenu, a koja nije manja od početne cijene.

9. Rok i način isplate kupoprodajne cijene
Najpovoljniji ponuditelj je dužan preostali iznos kupoprodajne cijene uplatiti na žiro račun Grada Lipika najkasnije na dan sklapanja kupoprodajnog ugovora, a prije ovjere kod javnog bilježnika.

10. Kriterij odabira
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je uz ispunjenje uvjeta Natječaja ponudio i najvišu kupoprodajnu cijenu.
Ako dva ili više ponuditelja ponude za istu nekretninu isti iznos kupoprodajne cijene, a ispunjavaju uvjete natječaja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj koji je prvi predao ponudu.
Nakon što Povjerenstvo izvrši vrednovanje ponuda, Gradonačelnik donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude.

Grad Lipik pridržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja.
Gradonačelnik sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutu Grada Lipika u svakom trenutku može poništiti cijeli ili dio natječaja koji se odnosi na pojedinu nekretninu.
Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Grada Lipika, web stranici Grada Lipika (www.lipik.hr) i web stranici lokalnog glasnika Compas (www.compas.com.hr)
Detaljnije informacije o natječaju zainteresirani mogu dobiti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lipika, Lipik, Marije Terezije 27 ili na telefon 034 314 823.

KLASA: 944-01/18-01/08
URBROJ: 2162/02-03-04/2-20-19
U Lipiku, 26.11.2020. god.

GRADONAČELNIK:
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

Skip to content