Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Lipika

Gradonačelnik Grada Lipika temeljem članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Lipika br. 6/14), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Lipika

1. Predmet natječaja je:
davanje u zakup dijela poslovnog prostora (T1) površine 47,00 m2 u zelenoj tržnici izgrađenoj na k.č.br. 1214/1 upisan u zk.ul.br. 2129 u k.o. Lipik na adresi Trg hrvatskih branitelja Lipika 1, Lipik.
2. Dopuštena djelatnost u poslovnom prostoru – obrtničke i osobne usluge;
3. Trajanje zakupa: Na određeno vrijeme od 5 godina računajući od dana sklapanja ugovora o zakupu po sistemu „viđeno – zakupljeno“.
4. Početni iznos mjesečne zakupnine – 846,00 kuna
5. Ponudu mogu podnijeti fizičke osobe i fizičke osobe – obrtnici (u daljnjem tekstu: fizičke osobe) te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje djelatnosti iz natječaja.
6. Sadržaj ponude:
– za fizičke osobe: oznaka poslovnog prostora za koji se natječe, ime i prezime, OIB, preslika osobne iskaznice, preslika obrtnice, broj tekućeg računa za eventualni povrat jamčevine, izvornik ili ovjerena preslika potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja koju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne starija od 30 dana te izjavu o nepostojanju duga s osnova potraživanja Grada Lipika, izvornik ili ovjerena preslika dokumentacije kojom se dokazuje svojstvo osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji;
– za pravne osobe: oznaka poslovnog prostora za koji se natječe, naziv i sjedište, izvod iz sudskog registra u izvorniku, kopiji ili elektronički ispis, broj žiro računa za eventualni povrat jamčevine, izvornik ili ovjerena preslika potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja koju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne starija od 30 dana te izjava o nepostojanju duga s osnova potraživanja Grada Lipika;
– brojevima i slovima točno ispisan ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, koja ne može biti niža od početnog iznosa mjesečne zakupnine iz natječaja;
– dokaz o uplaćenoj jamčevini.
7. Jamčevina:
– jamčevina se uplaćuje u iznosu ponuđenog iznosa mjesečne zakupnine na žiro račun Grada Lipika IBAN: HR7524020061823100001; model: HR68; poziv na broj: 9016–OIB uplatitelja;
– ponuditelju, čija je ponuda prihvaćena i odabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća;
– uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem ponuditelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu.
8. Rok za podnošenje ponuda:
– ponude moraju prispjeti na adresu Grada Lipika do 30. kolovoza 2019. god. do 14:00 sati, a javno će ih otvarati Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora dana 02. rujna 2019. god. u 9:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Lipika, Lipik, Marije Terezije 27;
– ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu : Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34551 Lipik, s naznakom “ponuda za zakup – ne otvarati” ili se predaju neposredno na istoj adresi.
9. Ponude koje se neće razmatrati:
neće se razmatrati ponude fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Lipika zbog neispunjenih dospjelih obveza, koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja;
10. Kriterij odabira:
– najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je uz ispunjenje uvjeta Natječaja ponudio i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine;
– ako dva ili više ponuditelja ponude isti iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati te ponuditelje da u roku 24 sata ponude u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine;
– Povjerenstvo ima pravo uz obrazloženje ne prihvatiti niti jednu ponudu;
– Gradonačelnik Grada Lipika može u svakom trenutku poništiti raspisani natječaj za zakup poslovnog prostora;
– nakon što Povjerenstvo izvrši vrednovanje ponuda, a gradonačelnik donese Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, odabrani ponuditelj potpisat će s gradom Ugovor o zakupu poslovnog prostora najkasnije u roku 15 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja, a u slučaju da odabrani ponuditelj odustane, ugovor će se sklopiti s prvim sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem;
– prava prvenstva – sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz uvjet prihvaćanja najviše ponuđenog iznosa mjesečne zakupnine te uz uvjet da nije već jednom ostvareno pravo prvenstva po provedenom javnom natječaju;
– poslovni prostor se ne može dati u podzakup.
Oglas je objavljen na internet stranici Grada Lipika i oglasnoj ploči, a skraćena verzija u „Večernjem listu“.
Detaljnije informacije o natječaju zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lipika, Lipik, Marije Terezije 27 ili na telefon 034 314 823.
Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati poslovni prostor shodno telefonskom dogovoru.

KLASA: 372-03/19-01/09
URBROJ: 2162/02-03-04/5-19-2
Lipik, 19. kolovoza 2019.g.

Gradonačelnik:
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

Skip to content