Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Lipika

Na temelju članka 54. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“, br. 1/21) i članka 6. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 6/14) Gradonačelnik Grada Lipika raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Lipika

1. Predmet natječaja je davanje u zakup
– poslovnog prostora u Društvenom domu u Poljani, na adresi Antunovačka ulica 23, izgrađen na k.č.br. 230/3, k.o. Poljana, površine 20 m2 sa početnim iznosom mjesečne zakupnine 300,00 kuna.

2. Trajanje zakupa:
Na određeno vrijeme od 5 godina računajući od dana sklapanja ugovora o zakupu po sistemu „viđeno – zakupljeno“.

3. Ponudu mogu podnijeti fizičke osobe i fizičke osobe – obrtnici (u daljnjem tekstu: fizičke osobe) te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje djelatnosti iz natječaja.

4. Sadržaj ponude:
– za fizičke osobe:
oznaka poslovnog prostora za koji se natječe, ime i prezime, OIB, preslika osobne iskaznice, preslika obrtnice, broj tekućeg računa za eventualni povrat jamčevine, potvrdu o nepostojanju poreznog duga ponuditelja koju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne starija od 30 dana te izjavu o nepostojanju duga s osnova potraživanja Grada Lipika, izvornik ili ovjerena preslika dokumentacije kojom se dokazuje svojstvo osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji;
– za pravne osobe:
oznaka poslovnog prostora za koji se natječe, naziv i sjedište, izvod iz sudskog registra (izvornik/preslika/elektronički ispis) ne stariji od 30 dana, broj žiro računa za eventualni povrat jamčevine, potvrdu o nepostojanju poreznog duga ponuditelja koju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne starija od 30 dana te izjava o nepostojanju duga s osnova potraživanja Grada Lipika;
– ispisan ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, koja ne može biti niža od početnog iznosa mjesečne zakupnine iz natječaja;
– dokaz o uplaćenoj jamčevini.

5. Jamčevina:
Jamčevina se uplaćuje u iznosu početnog iznosa mjesečne zakupnine na žiro račun Grada Lipika broj: HR75 2402 0061 8231 0000 1 s pozivom na broj: HR68 9016 – OIB uplatitelja.
Ponuditelju, čija je ponuda prihvaćena i izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća.
Uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem ponuditelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu.

6. Rok za podnošenje ponuda:
Ponude se zaprimaju zaključno s 19.04.2022., a javno će ih otvarati Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora dana 21.04.2022. u 10 sati u Gradskoj vijećnici Grada Lipika, Lipik, Marije Terezije 27.
Neće se razmatrati ponude fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Lipika zbog neispunjenih dospjelih obveza, koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.
Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu: Grad Lipik, 34551 Lipik, Marije Terezije 27, s naznakom “natječaj za zakup – ne otvarati“ ili se predaju neposredno na istoj adresi.

7. Kriterij odabira:
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je uz ispunjenje uvjeta Natječaja ponudio i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
Ako dva ili više ponuditelja ponude za isti poslovni prostor isti iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati ponuditelje da u roku od 24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine.
Povjerenstvo ima pravo uz obrazloženje ne prihvatiti niti jednu ponudu.
Gradonačelnik Grada Lipika može u svakom trenutku poništiti raspisani natječaj za zakup poslovnog prostora.
Nakon što Povjerenstvo izvrši vrednovanje ponuda, a Gradonačelnik donese Odluku o odabiru najprihvatljivije ponude, odabrani ponuditelj potpisat će s gradom Ugovor o zakupu poslovnog prostora najkasnije u roku 15 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja, a u slučaju da odabrani ponuditelj odustane, ugovor će se sklopiti s prvim sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem.
Prava prvenstva – sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz uvjet prihvaćanja najviše ponuđenog iznosa mjesečne zakupnine te uz uvjet da nije već jednom ostvareno pravo prvenstva po provedenom javnom natječaju.
Poslovni prostor ne može se dati u podzakup.

Oglas je objavljen na internet stranici Grada Lipika i oglasnoj ploči, a skraćena verzija u „Večernjem listu“.
Detaljnije informacije o natječaju zainteresirani mogu dobiti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lipika, Lipik, Marije Terezije 27 ili na telefon 034 314 823.
Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati poslovni prostor shodno telefonskom dogovoru.

KLASA: 372-02/22-01/03
URBROJ: 2177-2-03-04/2-22-4
U Lipiku 08. travanj 2022.

Gradonačelnik:
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

Skip to content