Javni natječaj za davanje u zakup prostora za pružanje ugostiteljskih usluga u kompleksu bazena u Lipiku

Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup prostora za pružanje ugostiteljskih usluga u kompleksu bazena u Lipiku

 

I. Predmet natječaja je prikupljanje ponuda za zakup prostora za pružanje ugostiteljskih usluga u periodu od 03. lipnja do 31. kolovoza 2022. godine u kompleksu bazena u Lipiku u okviru manifestacije „Ljeto u Lipiku“ u organizaciji Lipičke razvojne i turističke agencije, Turističke zajednice i Grada Lipika na lokacijama:

 

 1. Sjenice kod srednjeg bazena površine 100 m2
 2. Terasa kod restorana površine 250 m2

 

Jednom ponuditelju je dozvoljeno nuditi za prostor na samo jednoj lokaciji.

II. Odabrani ponuditelj je dužan organizirati pružanje ugostiteljskih usluga te u ponudi mora imati minimalno: ćevapi, ražnjići, hamburger, cheesburger, pommes frittes, lepinja zapečena, ajvar, tri vrste gaziranih i tri vrste negaziranih sokova, mineralna i prirodna voda (0,5l), tri vrste piva (0,5 i 0,33l), tri vrste jakih alkoholnih pića, kava, čaj.

Ugostiteljske usluge ugostitelj pruža u skladu sa zakonskim propisima i propisanim standardima za obavljanje svoje djelatnosti. Ugostitelj je dužan učiniti sve potrebne predradnje za nesmetano pružanje ugostiteljskih usluga van ugostiteljskog objekta i o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje svoje djelatnosti na lokacijama iz točke I.

Zakupodavac će osigurati na svakoj lokaciji iz točke I. jednu tipsku montažnu kućicu za potrebe pružanja ugostiteljskih usluga i priključak električne energije i vode. Obračun potrošnje električne energije i vode vršiti će se putem kontrolnih brojila za pojedinog potrošača.

Ugostitelj/ugostitelji su dužni pružati ugostiteljske usluge za vrijeme rada kompleksa bazena.

Odabranom ponuditelju je zabranjeno davanje zakupljenog prostora u podzakup.

 

III. Početni iznos zakupnine iznosi 10.000,00 kn bez PDV-a mjesečno po pojedinoj lokaciji iz točke I. ovog natječaja.

Mjesečni iznos zakupnine se plaća u roku 10 dana od dana ispostave računa.

IV. Jamčevina u iznosu 1.000,00 kn po pojedinoj lokaciji uplaćuje se na IBAN: HR0224020061500104022, model: 00, poziv na broj: OIB ponuditelja, opis plaćanja: Jamčevina

V. SADRŽAJ PONUDE

Pravo podnošenja ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane za djelatnost iz natječaja.

Ponuda mora sadržavati:

 • za fizičke osobe (obrtnici): oznaku i naziv loklacije za koju se natječe, ime i prezime, adresa prebivališta, telefonski broj odgovorne osobe ponuditelja, preslika osobne iskaznice, preslika obrtnice iz koje je vidljiva registracija za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja,
 • za pravne osobe: oznaku i naziv lokacije za koju se natječe, naziv i sjedište, preslik izvoda iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva registracija za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja, telefonski broj odgovorne osobe ponuditelja,
 • brojevima i slovima točno ispisanu visinu ponuđene zakupnine bez PDV-a, koja za pojedini prostor ne može biti niža od početnog iznosa zakupnine iz točke III. ovog natječaja,
 • detaljan opis usluga sa cjelokupnom ponudom (vrsta hrane i pića s prijedlogom ugostiteljske ponude),
 • dokaz o stručnoj spremi konobara koji će pružati usluge – minimalno jedan po lokaciji
 • dokaz o uplati jamčevine,
 • Izjava o osiguranju uvjeta korištenja navedenih u točki VI. ovog Natječaja.

VI. UVJETI KORIŠTENJA

Odabirom na natječaju, ponuditelj se obvezuje:

 • koristiti isključivo papirnu i kartonsku ambalažu,
 • osigurati opremu za pružanje usluga,
 • urediti i opremiti uređajima i inventarom zakupljeni prostor uz prethodnu suglasnost zakupodavca. U svakom prostoru mora biti minimalno 24 stolca s naslonom i 6 stolova te 24 barska stolca i 6 stolova.
 • osigurati pružanje usluga po profesionalnom konobaru
 • pridržavati se odredbi javnog reda i mira kao i ostalih važećih odluka Grada Lipika,
 • omogućiti voditelju/voditeljici bazena ulaz u zakupljeni prostor i davanje naloga (uputa)
 • osigurati i primijeniti sustav naplate (izdavanje računa) u skladu sa odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom kao i osigurati internetski pristup potreban za provođenje mjera fiskalizacije
 • platiti sve troškove i režije povezane s korištenjem zakupljenog prostora što uključuje održavanje čistoće zakupljenog prostora, električnu energiju, vodu, odvoz smeća i dr.
 • sufinancirati troškove manifestacija (regulirat će se posebnim ugovorom za svaku manifestaciju)
 • osigurati uvjete primjene epidemioloških mjera (postaviti propisane oznake, osigurati dezinfekcijska sredstva i dr.)
 • ishoditi dozvole i odobrenja za obavljanje djelatnosti izvan ugostiteljskog objekta.

VII. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom na adresi: Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o., Staklanska ulica 2A, 34551 Lipik, s naznakom “PONUDA ZA ZAKUP PROSTORA NA BAZENIMA – NE OTVARATI”.

Ponude moraju prispjeti na navedenu adresu do 16. veljače 2022. god. do 14:00 sati.

Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja te ovjerena pečatom.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 16. veljače 2022. god. u 14:00 sati.

VIII. KRITERIJ ODABIRA

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja i sadrži najviši iznos ponuđene zakupnine.

Nepravodobne, neodređene i nepotpune kao i ponude kojima je iznos zakupnine manji od onog određenog kao početni iznos, neće se razmatrati.

Nakon što Povjerenstvo izvrši vrednovanje ponuda, a direktor donese Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuda, s odabranim ponuditeljima potpisat će se ugovor o zakupu. U slučaju da odabrani ponuditelj odustane, ugovor će se, uz uvjete iz ovog Natječaja, sklopiti s prvim sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem.

U slučaju da dva ili više ponuditelja dostave identične ponude, odabrat će se ponuda koja je ranije prispjela.

 

Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. ima pravo poništiti natječaj u cijelosti ili djelomično i ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazloženja ponuditeljima.

Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. će zakupnicima ispostavljati račune za održavanje čistoće izvan zakupljenog prostora, za potrošenu električnu energiju, vodu, odvoz smeća i druge troškove.

Odabranim ponuditeljima se jamčevina uračunava u zakupninu.

Ako odabrani ponuditelj odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuditeljima koji nisu odabrani vraća se uplaćena jamčevina.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Lipičke razvojne i turističke agencije LIRA d.o.o., Grada Lipika i Compasa.

Detaljnije informacije o natječaju zainteresirani mogu dobiti u Lipičkoj razvojnoj i turističkoj agenciji LIRA d.o.o. ili na broj mobitela +385 99 460 0410 – Bazeni Lipik.

U Lipiku 01. veljače 2022.

Direktor:

Dejan Iličić

Skip to content