Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Dokumenti: NATJEČAJ -stipendije -2023 Obrazac-PRIJAVA-NA-NATJECAJ-ZA-STIPENDIJE-2023-GODINA-

Na temelju Odluke Gradonačelnika KLASA: 604-01/23-01/01, URBROJ: 2177-2-02-23-2 od 17. rujna 2023.g., članka 54. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika  br.1/21)  i članka  16. Odluke   o stipendiranju  učenika i studenata   s područja Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 6 /14 i 2/18 ), Gradonačelnik raspisuje :

Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija

1. Za  akademsku  godinu 2023./2024. dodijelit će se: 
– stipendije za sve  redovne studente prve, druge, treće , četvrte odnosno završne godine studija  osim apsolvenata  u mjesečnom iznosu utvrđenom Odlukom gradonačelnika

2. Pravo prijave na natječaj imaju studenti: 
1. koji su državljani Republike Hrvatske, što dokazuju jednim od dokumenata kojima se temeljem propisa dokazuje državljanstvo,
2. koji imaju status redovnog  studenta, što dokazuju potvrdom o upisu u akademsku godinu za koju se podnositelj prijave natječe, a koju je izdalo visoko učilište,
3.  koji imaju prebivalište na području Grada Lipika kontinuirano najmanje 3 godine od dana objave natječaja, što dokazuju potvrdom nadležnog tijela o prebivalištu,
4. koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim davateljima stipendija ili ne ostvaruju drugi oblik novčanog primanja koje ima obilježja stipendije studentskog kredita, što dokazuju pisanom izjavom podnositelja prijave odnosno roditelja/staratelja malodobnog podnositelja prijave ovjerenoj kod javnog bilježnika.

3.   Stipendije se studentima odobravaju na osnovu slijedećih mjerila i kriterija: 
1. vrsta studija
2. uspjeh učenika/studenta u prethodnoj školskoj/akademskoj godini,
3. godina studija,
4. sudjelovanje na županijskom, državnom ili međudržavnom natjecanju i postignuti rezultati na tom natjecanju u prethodnoj školskoj /akademskoj godini,
5. materijalni položaj,
6. socijalni uvjeti,
7. deficitarna zanimanja

4. Kandidati za dodjelu stipendija dužni su uz popunjenu prijavu za dodjelu stipendija priložiti:
1. preslika domovnice,
2. potvrdu o prebivalištu Policijske postaje Pakrac za kandidata i jednog roditelja (ne starije od mjesec dana od objave natječaja)
3. uvjerenje o redovnom upisu u akademsku godinu za koju podnose prijavu
4. izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva ovjerenu kod javnog bilježnika
5. uvjerenje o prihodima za svakog člana zajedničkog domaćinstva
6. preslika dokaza o sudjelovanju na domaćem i međunarodnom natjecanju, dobivenim nagradama i priznanjima,
7. izjavu podnositelja prijave da ne prima neki drugi kredit ili stipendiju odnosno izjavu roditelja/staratelja malodobnog podnositelja prijave ovjerenu kod javnog bilježnika
8. dokaz o uspjehu u prethodnom školovanju:
8.1.  za studente prve godine studija  – presliku svjedodžbe o uspjehu zadnje godine školovanja
8.2. za studente viših godina studija – preslik svih stranica indeksa i ovjereni prijepis ocjena svih položenih ispita
9. preslik važećeg transakcijskog računa
10. druge dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se boduje socijalni status kandidata

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s potrebitom dokumentacijom treba dostaviti do 15.10.2023. godine na adresu:

Grad Lipik
Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studentskih kredita i stipendija
M. Terezije 27, Lipik

KLASA: 604-01/23-01/01
URBROJ: 2177-2-02-23-3
Lipik, 29.9.2023.

Skip to content