Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Dokumenti: Prijava na natječaj za stipendije

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) , članka 48. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika broj 03/09, 7/11, 2/13, 2/14, 1/18) i članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 6 /14 ), Odlukom Gradonačelnika raspisuje se:

Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija

1. Za akademsku godinu 2019/2020 dodijeliti će se:

-stipendije za sve redovne studente prve, druge, treće , četvrte odnosno završne godine studija osim apsolvenata u mjesečnom iznosu od 500,00 kn (visina stipendije tijekom korištenja može se mijenjati sukladno mogućnostima proračuna).

2. Pravo prijave na natječaj imaju studenti:

 1. koji su državljani Republike Hrvatske, što dokazuju jednim od dokumenata kojima se temeljem propisa dokazuje državljanstvo,
 2. koji imaju status redovnog studenta, što dokazuju potvrdom o upisu u akademsku godinu za koju se podnositelj prijave natječe, a koju je izdalo visoko učilište,
 3. koji imaju prebivalište na području Grada Lipika kontinuirano najmanje 3 godine od dana objave natječaja, što dokazuju potvrdom nadležnog tijela o prebivalištu,
 4. koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim davateljima stipendija ili ne ostvaruju drugi oblik novčanog primanja koje ima obilježja stipendije studentskog kredita, što dokazuju pisanom izjavom podnositelja prijave odnosno roditelja/staratelja malodobnog podnositelja prijave ovjerenoj kod javnog bilježnika.

3. Stipendije se studentima odobravaju na osnovu slijedećih mjerila i kriterija:

 1. vrsta studija
 2. uspjeh učenika/studenta u prethodnoj školskoj/akademskoj godini,
 3. godina studija,
 4. sudjelovanje na županijskom, državnom ili međudržavnom natjecanju i postignuti rezultati na tom natjecanju u prethodnoj školskoj /akademskoj godini,
 5. materijalni položaj,
 6. socijalni uvjeti,
 7. deficitarna zanimanja

4. Kandidati za dodjelu stipendija dužni su uz popunjenu prijavu za dodjelu stipendija priložiti:

 1. preslika domovnice,
 2. potvrdu o prebivalištu Policijske postaje Pakrac za kandidata i jednog roditelja (ne starije od mjesec dana od objave natječaja)
 3. uvjerenje o redovnom upisu u akademsku godinu za koju podnose prijavu
 4. izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva ovjerenu kod javnog bilježnika
 5. uvjerenje o prihodima za svakog člana zajedničkog domaćinstva
 6. preslika dokaza o sudjelovanju na domaćem i međunarodnom natjecanju, dobivenim nagradama i priznanjima,
 7. izjavu podnositelja prijave da ne prima neki drugi kredit ili stipendiju odnosno izjavu roditelja/staratelja malodobnog podnositelja prijave ovjerenu kod javnog bilježnika
 8. dokaz o uspjehu u prethodnom školovanju:
  8.1. za studente prve godine studija – presliku svjedodžbe o uspjehu zadnje godine školovanja
  8.2. za studente viših godina studija – preslik svih stranica indeksa i ovjereni prijepis ocjena svih položenih ispita
 9. druge dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se boduje socijalni status kandidata

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti do 14. 10. 2019. godine na adresu:

 

Grad Lipik
Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i
studentskih kredita i stipendija
M. Terezije 27
Lipik

KLASA: 604-01/19-01/02
URBROJ: 2162/02-03-03/2-19-2
Lipik, 27. 09. 2019.

Skip to content