Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika

Dokumenti: Javni natječaj za prijam u Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika

Prijavljeni kandidati na Javni natječaj za prijam u službu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lipika (NN 96/2021) na radna mjesta

 • Viši stručni suradnik za gospodarstvo i
 • Referent za komunalno i poljoprivredno redarstvo

koji su podnijeli urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja

o b a v j e š t a v a j u      s e

da će se testiranje održati 27. rujna 2021. s početkom u 08:30 sati u Maloj vijećnici Grada Lipika (prizemlje), na adresi Marije Terezije 27, 34551 Lipik.

Pravni izvori za polaganje za radno mjesto Viši stručni suradnik za gospodarstvo

LOKALNA SAMOUPRAVA

 • Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

UREDSKO POSLOVANJE I OPĆI POSLOVI

 • Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

PODRUČJE GOSPODARSTVA

 • Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19)
 • Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17)

Pravni izvori za polaganje za radno mjesto Referent za komunalno i poljoprivredno gospodarstvo

LOKALNA SAMOUPRAVA

 • Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

UREDSKO POSLOVANJE I OPĆI POSLOVI

 • Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, NN 110/18, 32/20)
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

PRAVILA TESTIRANJA

Testiranje će se vršiti u dva dijela: pisanom provjerom znanja iz prethodno navedenih pravnih izvora (ovisno o podnesenoj prijavi za radno mjesto) te intervjua.

Pisanom provjerom znanja za svaki od navedenih dijelova, kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 20. Smatra se da je kandidat uspješno položio pisanu provjeru znanja ako je za svaki dio pisane provjere znanja dobio najmanje polovicu bodova.

Intervju (razgovor) s kandidatom, ako uspješno položi provjeru znanja, bit će obavljen nakon utvrđivanja rezultata pisane provjere. Intervju se boduje s bodovima od 1 do 10.

Povjerenstvo kroz intervju s kandidatom utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju te stručnost kandidata za rad u lokalnoj samoupravi.

Testiranje će se smatrati uspješnim za pojedinog kandidata ako je za svaki dio testiranja dobio najmanje polovicu bodova.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Javni natječaj.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti testiranju.

Po dolasku na testiranje, kandidatu će biti podijeljena pitanja iz gore navedenih pravnih izvora i područja za koje je raspisan Javni natječaj. Ova provjera traje 30 minuta.

Kandidat ako je zadovoljio na pismenoj provjeri znanja, pristupa razgovoru s povjerenstvom.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobilni telefon ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija.

Nakon provedenog testiranja i razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja izvješće o provedenom postupku.

POPIS KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA OGLAS KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE OGLASA:

Za radno mjesto Višeg stručnog suradnika za gospodarstvo:

 1. Dragana Beuković, Vukovarska avenija 7/2, 34551 Lipik

Za radno mjesto Referent za komunalno i poljoprivredno redarstvo:

 1. Josip Galko, Frankopanska 65, 34551 Lipik

KLASA: UP/I-112-02/21-01/01

URBROJ: 2162/02-03/1-21-06

Lipik, 22. rujna 2021.

 

Skip to content