JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika

Dokumenti: JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika

Prijavljeni kandidat za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA PROTOKOL I ODNOSE S JAVNOŠĆU – VJEŽBENIK koji je podnio urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Oglasa

o b a v j e š t a v a      s e

da će se testiranje održati 12. srpnja 2021. s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Lipika, na adresi Marije Terezije 27, 34551 Lipik.

Testiranje će se vršiti u dva dijela: pisanom provjerom znanja iz dolje navedenih pravnih izvora te intervjua.

Pisanom provjerom znanja za svaki od navedenih dijelova, kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Smatra se da je kandidat uspješno položio test ako je za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dobio najmanje polovicu bodova.

Intervju (razgovor) s kandidatom, ako uspješno popuni test, biti će obavljen nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatom utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj samoupravi.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Oglas.

Pravni izvori za polaganje:

LOKALNA SAMOUPRAVA

· Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)

· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19

· Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (NN 55/90, 26/93)

· Statut Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika 1/21)

PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti testiranju.

Po dolasku na testiranje, kandidatu će biti podijeljena pitanja iz gore navedenih pravnih izvora i područja za koje je raspisan Oglas. Ova provjera traje 30 minuta.

Kandidat ako je zadovoljio na pismenoj provjeri znanja, pristupa razgovoru s povjerenstvom.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

· koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

· koristiti mobilni telefon ili druga komunikacijska sredstva,

· napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija.

Nakon provedenog testiranja i razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja izvješće o provedenom postupku.

POPIS KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA OGLAS:

1. Monika Veselovac, Marino Selo 119, 34543 Poljana

 

Lipik, 5. srpnja 2021.

Skip to content