Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika

Dokumenti: 2023 OGLAS - VJEŽBENIK Odluka o imenovanju povjerenstva - vježbenik

Prijavljeni kandidati za radno mjesto STRUČNOG SURADNIKA ZA RAČUNOVODSTVO – VJEŽBENIK koji su podnijeli urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Oglasa

 

o b a v j e š t a v a j u      s e

 

da će se testiranje održati 2. veljače 2023. s početkom u 08:00 sati u Maloj vijećnici Grada Lipika, na adresi Marije Terezije 27, 34551 Lipik.

Testiranje će se vršiti u dva dijela: pisanom provjerom znanja iz dolje navedenih pravnih izvora te intervjua.

Pisanom provjerom znanja za svaki od navedenih dijelova, kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Smatra se da je kandidat uspješno položio test ako je za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dobio najmanje polovicu bodova.

Intervju (razgovor) s kandidatom, ako uspješno popuni test, biti će obavljen nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatom utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj samoupravi.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Oglas.

Kandidati su sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka  (NN RH 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679, o istome obavješteni dopisom upućenim na dostavljene mailove.

 

Pravni izvori za polaganje:

LOKALNA SAMOUPRAVA

UREDSKO POSLOVANJE

 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21)
 • Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)

RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE

 • Zakon o proračunu (144/21)
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (127/17, 138/20, 151/22)

 

PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti testiranju.

Po dolasku na testiranje, kandidatu će biti podijeljena pitanja iz gore navedenih pravnih izvora i područja za koje je raspisan Oglas. Ova provjera traje 30 minuta.

Kandidat ako je zadovoljio na pismenoj provjeri znanja, pristupa razgovoru s povjerenstvom.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobilni telefon ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija.

 

Nakon provedenog testiranja i razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja izvješće o provedenom postupku.

 

POPIS KANDIDATA UREDNO PRIJAVLJENIH NA OGLAS:

 1. Marija Sohor, Kapelica 175, Garešnica
 2. Barbara Drkulec, Tome Lujanca 22, Badljevina

 

KLASA: UP/I-112-03/23-01/01

URBROJ: 2177-2-03/1-23-9

Lipik, 27. siječanj 2023.

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

Na temelju članka 17. i članka 19. stavaka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lipika raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika

 

STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVOVJEŽBENIK, 1 izvršitelj/izvršiteljica – sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci u punom radnom vremenu.

 

U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

 

Posebni uvjeti:

 • Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke
 • znanje rada na računalu
 • položen vozački ispit „B“ kategorije

 

Osim posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati slijedeće opće uvjete za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo i

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova(„Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17).

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člankom 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da na kraju provedenog pismenog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i dokazao ga. Grad Lipik u svojim upravnim tijelima nema osiguranu zastupljenost srpske nacionalne manjine.

U prijavi na natječaj je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, po mogućnosti broj mobitela i adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje uz obvezan vlastoručni potpis.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
 • dokaz o stručnoj spremi: svjedodžba
 • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca),
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu ako ga ima,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu: svjedodžba ili potvrda ili vlastoručno potpisana izjava,
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • dokaz o radnom iskustvu:
 1. elektronički zapis ( u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda ne smije biti stariji od mjesec dana,
 2. ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjerenu presliku.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja Rješenja o prijmu u službu.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (vjenčani ili rodni list ili sl.).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja.

Ako kandidati ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici Grada Lipika, www.lipik.hr.

Na Internet stranici Grada Lipika, www.lipik.hr  i na natječajnoj ploči u prizemlju zgrade Gradske uprave Grada Lipika, Marije Terezije 27, Lipik, najmanje pet dana prije održavanja provjere, bit će objavljen poziv i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te popis kandidata prijavljenih na natječaj. Kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani.

Podnošenjem prijave na javni natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se podaci iz dokumentacije obrađuju i koriste isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja te da se isti objavljuju na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Lipika.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se preporučeno poštom u roku 8 (osam) dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje: Grad Lipik, Jedinstveni upravni odjel, Marije Terezije 27, Lipik „Za javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika“

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku dostavom rješenja o prijmu u službu ili dostavom odluke o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

KLASA:UP/112-03/23-01/

URBROJ:2177-2-03-02/1-23-1

Lipik, 11.1.2023.

PROČELNICA

Veronika Prhal, dipl.oec.

Skip to content