Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni 2 u Lipiku

Dokumenti: Upute ponuditeljima

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD LIPIK
GRADONAČELNIK

Temeljem članka 35. st. 2. i čl. 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. Statuta Grada Lipika („Službeni Glasnik Grada Lipika“ broj 3/09, 7/11, 2/13, 2/14 i 1/18) te Odluke o uvjetima, cijeni i postupku prodaje građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni 2 („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 10/14), Gradonačelnik Grada Lipika raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju građevinskog zemljišta u
Poduzetničkoj zoni 2 u Lipiku

Grad Lipik raspisuje natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni 2 u Lipiku.
Predmet natječaja su sljedeće građevinske čestice:

Redni br. u DPU K.č.br. Vrsta kulture Površina

(m2)

Min. broj novozaposlenih

radnika

Početna cijena

(kn)

23 1484/23 Oranica 8.429 8 8.420,00
22 1484/24 Oranica 11.937 11 11.937,00
21 1484/27 Oranica 4.049 4 4.049,00
UKUPNO 24.415 23 24.415,00

PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA:
Ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene.
Ponude s traženom dokumentacijom podnose se u roku 8 dana od objave javnog natječaja u dnevnom tisku, putem pošte preporučeno ili se predaju osobno, na adresu Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34551 Lipik, u zatvorenoj omotnici s obveznim tekstom – JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U PODUZETNIČKOJ ZONI 2 – «NE OTVARATI».
Otvaranje prispjelih ponuda je javno i održat će se u srijedu, 17.04.2019. godine u 14 sati.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
Ocjena i rangiranje ponuda izvršit će se u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

PONUDITELJI
Ponuditelji mogu biti domaća i strana trgovačka društva i obrti ako ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

SADRŽAJ PONUDE
Ponuditelji su dužni kod podnošenja ponude koristiti Obrazac ponude, koji se nalazi u Prilogu Uputa ponuditeljima, u koji se unose osnovni podaci o ponuditelju, te uz ponudu prilažu
a) za trgovačka društva:
• Dokaz o registraciji tvrtke od Trgovačkog suda (preslika ili izvadak sa internetskih stranica Sudskog registra Ministarstva pravosuđa),
• Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta ili dijela poslovnog subjekta prema djelatnosti (preslika),
• Financijska izvješća (završni račun, račun dobiti i gubitka) za zadnje dvije poslovne godine, osim za novoosnovana trgovačka društva, a za trgovačka koja su kraće poslovala za posljednju dostupnu financijsku godinu,
• BON-2/SOL-2 (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja ponude)
• Potvrdu Porezne uprave o plaćenim svim javnim davanjima, ne stariju od 30 dana do dana podnošenja ponude
• Operativni sažetak poslovnog plana (obrazac u prilogu Uputa ponuditeljima)
• Potvrdu Grada Lipika o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku ne stariju od 7 dana do dana podnošenja ponude
• Dokaz o uplaćenoj jamčevini (50% početne cijene)
b) za obrte:
• Dokaz registracije obrta od središnjeg registra za obrte (preslika ili izvadak sa internetskih stranica Obrtnog registra Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta),
• Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta ili dijela poslovnog subjekta prema djelatnosti (preslika),
• Financijska izvješća (DOH formulari) za posljednje dvije dostupne financijske godine, osim za novoosnovane obrte, a za obrte koji su kraće poslovali za posljednju dostupnu financijsku godinu,
• BON-2/SOL-2 (ne stariji od 30 dana do dana podnošenja ponude)
• Potvrda Porezne uprave o plaćenim svim javnim davanjima, ne stariju od 30 dana do dana podnošenja ponude
• Operativni sažetak poslovnog plana (obrazac u prilogu Uputa ponuditeljima)
• Potvrdu Grada Lipika o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku ne stariju od 7 dana do dana podnošenja ponude
• Dokaz o uplaćenoj jamčevini (50% početne cijene)

JAMČEVINA:
Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u visini od 50% početne cijene u korist Proračuna Grada Lipika, žiro račun br. HR75 2402 0061 8231 0000 1, model HR68, poziv na broj 9016 – OIB uplatitelja.
Najpovoljnijem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima se vraća u roku 15 dana od datuma odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

KRITERIJ ZA ODABIR:
Temeljni kriterij za odabir ponuda je broj radnika koje će ponuditelj zaposliti sukladno Poslovnom planu.
Kriterij iz st. 1. se određuje na način da se predviđeni broj radnika dijeli kvadraturom zemljišta za koje je ponuditelj dao ponudu.
U slučaju istih ponuda od dva ili više ponuditelja prednost će imati ponuditelj koji će ponuditi višu kupoprodajnu cijenu.

POGODNOSTI ZA PONUDITELJA:
Pogodnosti koje se nude Korisnicima Zone
a) Komunalna naknada – Korisnici se oslobađaju komunalne naknade kako slijedi:
a. U prvoj godini nakon izgradnje objekta oslobađaju se 100% komunalne naknade;
b. U drugoj godini nakon izgradnje objekta oslobađaju se 50% komunalne naknade;
c. U trećoj godini nakon izgradnje objekta oslobađaju se 25% komunalne naknade;
b) Komunalni doprinos – Grad Lipik oslobađa 100% komunalnog doprinosa za sve korisnike.
c) Električna energija – svaki poduzetnik se oslobađa plaćanja naknade za priključenje na sustav električne energije do 25 kW,

SKLAPANJE UGOVORA I PLAĆANJE:
Nakon što Povjerenstvo izvrši vrednovanje ponuda, a Gradonačelnik donese Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, odabrani ponuditelj potpisat će ugovor s Gradom, najkasnije 30 dana od dana dostave Odluke o odabiru najpovoljnije ponude. U protivnom će se smatrati da je odustao od natječaja, bez prava na povrat jamčevine.
Kupac je dužan prilikom sklapanja ugovora uplatiti preostali iznos kupoprodajne cijene.

OSTALI UVJETI
Upućuju se ponuditelji na preuzimanje kompletne natječajne dokumentacije, koja se sastoji od ovog Otvorenog javnog natječaja i Uputa ponuditeljima, sa službene web stranice Grada Lipika: www.lipik.hr ili neposredno u prostorijama Grada Lipika, Marije Terezije 27, 34551 Lipik.
Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti radnim danom od 8-14 sati, na telefon 034/314-823 ili na adresi Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34551 Lipik.
Gradonačelnik Grada Lipika može poništiti postupak Javnog natječaja u svakom trenutku.

KLASA: 944-01/19-01/12
URBROJ: 2162/02-03-04/1-19-2
Lipik, 05.04.2019. godine

GRADONAČELNIK:
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

Skip to content