Javni natječaj za raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada Lipika

Dokumenti: Obrazac IZ.1 Obrazac IZ.2 Obrazac IZ.3 Obrazac_ponude Obrazac PP Prijedlog-ugovora_za-objavu_pravo-gradenja

Temeljem članka 35.stavka 2. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 54.Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika 1/21). te čl. 8. Odluke o raspolaganju zemljištem u vlasništvu Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 1/23) (u daljnjem tekstu: Odluka), Gradonačelnik Grada Lipika raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada Lipika

PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Javnog natječaja je osnivanje prava građenja na nekretninama na izdvojenom građevinskom zemljištu u Lipiku i to k.č.br. 20/1 k.o. Lipik s ciljem raspolaganja zemljištem – razvoj turizma na području rekreacijske zone jezera Raminac i grada.

Natjecati se mogu pod jednakim uvjetima domaće i strane pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti koja dovodi do ostvarenja cilja raspolaganja zemljištem – razvoj turizma na području rekreacijske zone jezera Raminac i Grada Lipika što će rezultirati povećanjem gospodarske aktivnosti i zaposlenosti.

SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda za Javni natječaj za osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu mora sadržavati:

 1. ispunjeni obrazac ponude (Obrazac ponude)
 2. izjavu o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku (Obrazac IZ.1.)
 3. potvrdu Porezne uprave da nema duga prema Republici Hrvatskoj,
 4. izjavu o svim potporama male vrijednosti primljenim tijekom tekuće i prethodne dvije fiskalne godine (Obrazac IZ.2.)
 5. izjavu o prihvaćanju prijedloga Ugovora o osnivanju prava građenja (ovjeren kod javnog bilježnika) (Obrazac IZ.3.),
 6. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice) (za fizičke osobe),
 7. dokaz o registraciji (za pravne osobe),
 8. dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 9. punomoć osobe ovlaštene za zastupanje (ako natjecatelja zastupa punomoćnik), u izvorniku,
 10. poslovni plan s naznakom djelatnosti koja će se obavljati (obrazac PP sa privicima).

Javni natječaj je otvoren sve do trenutka sklapanja ugovora o pravu građenja.

Rok valjanosti ponude ne smije biti kraći od 90 dana računajući od dana otvaranja ponude.

IZNOS JEDNOGODIŠNJE NAKNADE I JAMČEVINA

Početni iznos jednogodišnje naknade za osnovano pravo građenja na izdvojenom građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada Lipika iz t.1. ovog Javnog natječaja:

 • ako se pravo građenja osniva na 30 godina iznosi 0,14 €/m²,
 • ako se pravo građenja osniva na 20 godina iznosi 0,18 €/m²,
 • ako se pravo građenja osniva na 10 godina iznosi 0,24 €/m².

Svaki ponuditelj dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 50% početnog iznosa jednogodišnje naknade za pravo građenja kod davanja ponude za osnivanje prava građenja na zemljištu koje je predmet Javnog natječaja na poslovni račun Grada Lipika; IBAN:HR75 2402 0061 8231 0000 1 otvoren kod Erste& Steiermärkische Bank d.d., model HR68, poziv na broj 9016-OIB ponuditelja, svrha uplate „Jamčevina Raminac“.

U slučaju odustanka u bilo kojem trenutku od sklapanja Ugovora o osnivanju prava građenja najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Najpovoljnijem ponuditelju jamčevina se uračunava u naknadu za pravo građenja, a ostalim ponuditeljima jamčevina se vraća u roku 15 dana od datuma odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene.

Ako ponuditelj odustane od ponude prije otvaranja ponuda ima pravo na povrat jamčevine.

PRAVO GRAĐENJA

Pravo građenja moguće je osnovati na određeno vrijeme i to na 10, 20 ili 30 godina.

Nositelj prava građenja ne može pravo građenja, za vrijeme njegova trajanja, prenijeti na neku drugu fizičku osobu ili trgovačko društvo ili ga opteretiti bilo kojim uknjiženim ili neuknjiženim stvarnim pravom.

Nositelj prava građenja ne može izgrađeni objekt unijeti u svoj temeljni kapital ili temeljni kapital drugog trgovačkog društva.

Sve naprijed navedene zabrane upisuju se u zemljišnu knjigu. U slučaju nepoštivanja predmetnih ograničenja, Grad Lipik ovlašten je raskinuti Ugovor o osnivanju prava građenja i obrisati sve upisane zabilježbe.

Kad ugovorne strane sporazumno raskinu Ugovor o osnivanju prava građenja za vrijeme njegova trajanja, dotad naplaćena naknada na ime prava građenja neće se vratiti nositelju prava građenja.

U slučajevima kad je prema Ugovoru o osnivanju prava građenja Grad Lipik ovlašten raskinuti ugovor, nositelj prava građenja nema pravo na povrat dotad uplaćene naknade na ime prava građenja, dužan je platiti sve dospjele naknade na ime prava građenja te se odreći bilo kakvih odštetnih zahtjeva prema Gradu Lipiku.

Ugovor o osnivanju prava građenja podliježe solemnizaciji te ima snagu ovršne isprave sukladno članku 23. Ovršnog Zakona Republike Hrvatske.

POTICAJNE MJERE

Poticajne mjere koje se nude nositeljima prava građenja, a koje će biti određene ugovorom:

Mjera 1. Poticaji vezani za pravo građenja

Nositelj prava građenja može ostvariti umanjenje godišnje naknade za pravo građenja ovisno o djelatnosti koju planira obavljati na predmetnom zemljištu:

 • umanjenje ponuđenog iznosa naknade za 60% ako će se izgraditi objekti za zabavu i rekreaciju;
 • umanjenje ponuđenog iznosa naknade za 70% ako će se izgraditi objekti za smještaj gostiju;
 • umanjenje ponuđenog iznosa naknade za 75% ako će se izgraditi objekti za smještaj gostiju te objekti za zabavu i rekreaciju.

Ostvarenje prava na Mjeru 1. ponuditelj će dokazati poslovnim planom, a kontrola ostvarenja poslovnog plana uredit će se ugovorom.

Mjera 2. Poticaji vezani za gradnju objekta

Nositelj prava građenja može ostvariti oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti za objekte izgrađene temeljem prava gradnje.

Ostvarenje prava na ovu mjeru utvrditi će se rješenjem kojim se određuje obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Mjera 3. Poticaji vezani za poslovanje

Nositelj prava građenja koji je izgradio objekte temeljem prava građenja može ostvariti oslobođenje od plaćanja komunalne naknade kako slijedi:

 1. U prvoj godini poslovanja izgrađenih objekata temeljem prava građenja isti se oslobađaju 100% komunalne naknade;
 2. U drugoj godini poslovanja izgrađenih objekata temeljem prava građenja isti se oslobađaju 50% komunalne naknade;
 3. U trećoj godini poslovanja izgrađenih objekata temeljem prava građenja isti se oslobađaju 25% komunalne naknade.

Ostvarenje prava na ovu mjeru utvrdit će se rješenjem kojim se određuje obveza plaćanja komunalne naknade.

Prethodno navedene poticajne mjere smatraju se potporama male vrijednosti (de minimis potporama) te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu potpora male vrijednosti sukladno važećim pravilima iz Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, serija L br. 352/1 od 24. prosinca 2013. godine) i Zakona o državnim potporama (Narodne novine 47/14, 69/17).

Sukladno odredbama propisa navedenih u prethodnom stavku korisnik je prije dodjele potpore male vrijednosti dužan davatelju potpore iz ovog Programa dostaviti izjavu o svim potporama male vrijednosti primljenim tijekom tekuće i prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o razini davatelja potpore male vrijednosti.

Davatelj potpore male vrijednosti će prilikom dodjele potpore male vrijednosti izvijestiti korisnika da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti te će voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima.

NAČIN DOSTAVE PONUDE I POSTUPAK DODJELE PRAVA

Ponude s traženom dokumentacijom podnose se na adresu Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34551 Lipik, u zatvorenoj omotnici s obveznim tekstom – JAVNI NATJEČAJ ZA RASPOLAGANJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA LIPIKA – NE OTVARATI.

Otvaranje prispjelih ponuda vršit će se svakog ponedjeljka u 10,00 sati u Lipiku, u zgradi Gradske uprave Grada Lipika, Marije Terezije 27 pred posebnim Povjerenstvom koje je imenova Gradonačelnik Grada Lipika.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Obrazac ponude i ostala natječajna dokumentacija preuzima se na službenoj stranici Grada Lipika www.lipik.hr, a kontakt osoba je Veronika Prhal, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, telefon: 034/314-831, e-mail: veronika.prhal@lipik.hr.

Rangiranje pristiglih ponuda utvrditi će se prema sljedećem kriteriju: najpovoljnija je ponuda onog ponuditelja koji je ponudio najvišu godišnju naknadu za pravo građenja.

U slučaju da postoji dva ili više ponuditelja koji imaju istovjetne ponude te zadovoljavaju kriterije javnog natječaja, prednost se daje ponuditelju koji je prvi dostavio svoju ponudu u Grad Lipik.

Grad Lipik će, kao vlasnik ponuđenog građevinskog zemljišta, nakon provedenog javnog natječaja za osnivanje prava građenja donijeti Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja kojom će biti određena godišnja naknada za pravo građenja.

Grad Lipik sklopit će sa najpovoljnijim ponuditeljem Ugovor o osnivanju prava građenja u roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja.

OBVEZE PONUDITELJA

Odabrani ponuditelj dužan je po potpisu Ugovora o osnivanju prava građenja:

– ishoditi svu potrebnu tehničku dokumentaciju potrebnu za početak izgradnje na građevinskom zemljištu na kojem je osnovano pravo građenja u roku od godine dana;

– na zemljištu na kojem je osnovano pravo građenja izgraditi poslovni objekt sukladno važećim propisima o građenju i važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji u roku od tri godine.

Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je vlasniku zemljišta i osnivaču prava građenja – Gradu Lipiku pri potpisivanju Ugovora o osnivanju pravu građenja predati zadužnicu u iznosu do 6.000 € (slovima: šesttisućaeura), za eventualne buduće tražbine vlasnika zemljišta.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne podmiri dospjele obveze po ispostavljenom računu, vlasnik zemljišta Grad Lipik može podnijeti zadužnicu na plaćanje i naplatiti sve do visine dospjelog duga i u tom slučaju najpovoljniji ponuditelj se obvezuje izdati novu zadužnicu za preostale obveze.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne plati naknadu u roku, dužan je platiti i zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća obroka do uplate.

OSTALE ODREDBE

Gradonačelnik ima pravo bez obrazloženja poništiti javni natječaj i ne prihvatiti niti jednu ponudu.

Obrazac ponude, prijedlog Ugovora o osnivanju prava građenja, izjava o prihvaćanju prijedloga Ugovora o osnivanju prava građenja, obrazac izjave o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku, obrazac izjave o svim potporama male vrijednosti te poslovni plan sa privitcima nalaze se u prilogu Javnog natječaja i čine njegov sastavni dio.

                                                                                                       GRADONAČELNIK:
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

KLASA: 024-02/23-01/01
URBROJ: 2177-2-03-04/4-23-0-02
Lipik, 25. listopad 2023.

 

Skip to content