JAVNI NATJEČAJ za raspolaganjem građevinskim zemljištem u Poduzetničkoj zoni 2 u Lipiku

Dokumenti: Javni natječaj - raspolaganje građevinskim zemljištem u Poduzetničkoj zoni 2 u Lipiku Obrazac pisane ponude Prijedlog ugovora o osnivanju prava građenja Izjava o prihvaćanju prijedloga Ugovora o osnivanju prava građenja Izjava o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku Informacije o postupku kupoprodaje Izmjene javnog natječaja

Temeljem članka 54. Statuta Grada Lipika („Službeni Glasnik Grada Lipika“ broj 1/21) te čl. 15. Odluke o raspolaganju građevinskim zemljištem u Poduzetničkoj zoni 2 („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 1/21) (u daljnjem tekstu: Odluka), Gradonačelnik Grada Lipika raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za raspolaganjem građevinskim zemljištem u Poduzetničkoj zoni 2 u Lipiku

 

I.  PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Javnog natječaja je osnivanje prava građenja na nekretninama na području Poduzetničke zone Lipik 2 (u daljnjem tekstu: Zona) u Lipiku, Ivana Mažuranića s ciljem izgradnje poslovnih objekata za obavljanje poduzetničkih aktivnosti, kako slijedi:

Redni broj u DPU K.č.b

r.

Katastarska općina Vrsta kulture POVRŠINA PRAVO GRAĐENJA
Početna godišnja naknada od 0,50 kn/m2
TRŽIŠNA VRIJEDNOST NEKRETNINE

(u €)

9 1484/18 Lipik ORANICA 7.121 3.560,50 38.097,35
10 1484/17 Lipik ORANICA 7.314 3.657,00 39.129,90
17 1484/33 Lipik ORANICA 3.993 1.996,50 21.362,55
18 1484/32 Lipik ORANICA 6.889 3.444,50 36.856,15
19 1484/29 Lipik ORANICA 10.156 5.078,00 54.334,60
20 1484/28 Lipik ORANICA 6.045 3.022,50 32.340,75
21 1484/27 Lipik ORANICA 4.049 2.024,50 21.662,15
22 1484/24 Lipik ORANICA 11.937 5.968,50 63.862,95
23 1484/23 Lipik ORANICA 8.429 4.214,50 45.095,15
24 1484/22 Lipik ORANICA 5.608 2.804,00 30.002,80
25 1484/21 Lipik ORANICA 6.015 3.007,50 32.180,25

Organizacija, korištenje i namjena prostora te ostali urbanistički uvjeti na području Zone određeni su Detaljnim planom uređenja Poduzetničke zone II u Lipiku (Službeni glasnik Grada Lipika br. 3/08) (u tekstu: DPU) koji čini sastavni dio ovog javnog natječaja te je na uvidu ponuditeljima i svim zainteresiranim ulagačima u Gradu Lipiku, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti, Marije Terezije 27, 34551 Lipik, ured br. 3.

Natjecati se mogu pod jednakim uvjetima domaće i strane pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete i kriterije utvrđene natječajnom dokumentacijom.
Grad Lipik opremio je parcele u zoni s kompletnom infrastrukturom i to: prometne površine s pripadajućom oborinskom odvodnjom, javna rasvjeta, plinovodna  mreža, vodoopskrba, kanalizacija i električna energija.

 

II.  SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda za Javni natječaj za osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu u Zoni mora sadržavati:

 1. Ispunjeni obrazac ponude,
 2. dokaz da nema duga prema Gradu Lipiku,
 3. potvrda Porezne uprave da nema duga prema Republici Hrvatskoj,
 4. izjavu da prihvaća prijedlog Ugovora o osnivanju prava građenja,
 5. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice) (za fizičke osobe)
 6. dokaz o registraciji (za pravne osobe),
 7. dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 8. punomoć osobe ovlaštene za zastupanje (ako natjecatelja zastupa punomoćnik), u izvorniku.

Javni natječaj je objavljen na neodređeno vrijeme odnosno otvoren je do trenutka dok sve građevinske čestice navedene u članku 1. ovog Javnog natječaja ne budu opterećene pravom građenja.
Rok valjanosti ponude ne smije biti kraći od 90 dana računajući od dana otvaranja ponude.

 

III.  IZNOS JEDNOGODIŠNJE NAKNADE I JAMČEVINA

Početni iznos jednogodišnje naknade za osnovano pravo građenja na građevinskim česticama u vlasništvu Grada Lipika navedene u čl. 1. ove odluke je 0,50 kn/m² do isteka roka od 36 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja, odnosno 5 kn/m² nakon isteka roka od 36 mjeseci.
Ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene.
Svaki ponuditelj dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 100% početnog iznosa jednogodišnje naknade za pravo građenja na određenoj nekretnini koja je predmet Javnog natječaja, IBAN:HR75 2402 0061 8231 0000 1 otvoren kod Erste& Steiermärkische Bank d.d., model HR68, poziv na broj 9016-OIB ponuditelja, svrha uplate „Jamčevina  PZ Lipik 2“.
U slučaju odustanka odabranog ponuditelja do sklapanja Ugovora o osnivanju prava građenja najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Najpovoljnijem ponuditelju uplaćena jamčevina se uračunava u iznos jednogodišnje naknade za pravo građenja, dok se ostalim ponuditeljima jamčevina vraća najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
Ako ponuditelj odustane od ponude prije otvaranja ponuda ima pravo na povrat jamčevine.

 

IV.  POTICAJNE MJERE

Ponuditelj može ostvariti poticaje vezane za gradnju objekta kako slijedi:

 1. Komunalni doprinos – Grad Lipik oslobađa 100% komunalnog doprinosa sve poduzetnike koji grade u Zoni.
 2. Električna energija – svaki poduzetnik koji gradi u Zoni ostvaruje pravo na besplatno priključenje na sustav električne energije do 25 kW.

Prethodno navedene poticajne mjere smatraju se potporama male vrijednosti (de minimis potporama) te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu potpora male vrijednosti sukladno važećim pravilima iz Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, serija L br. 352/1 od 24. prosinca 2013. godine) i Zakona o državnim potporama (Narodne novine 47/14, 69/17).
Sukladno odredbama propisa navedenih u prethodnom stavku korisnik je prije dodjele potpore male vrijednosti dužan davatelju potpore iz ovog Programa dostaviti izjavu o svim potporama male vrijednosti primljenim tijekom tekuće i prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o razini davatelja potpore male vrijednosti.
Davatelj potpore male vrijednosti će prilikom dodjele potpore male vrijednosti izvijestiti korisnika da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti te će voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima.

 

V.  NAČIN DOSTAVE PONUDE I POSTUPAK DODJELE PRAVA

Ponude s traženom dokumentacijom podnose se na adresu Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34551 Lipik, u zatvorenoj omotnici s obveznim tekstom – JAVNI NATJEČAJ ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U PODUZETNIČKOJ ZONI LIPIK 2 – NE OTVARATI» od objave ovog poziva u dnevnom tisku.
Otvaranje prispjelih ponuda vršit će se svakog prvog ponedjeljka u mjesecu u 10,00 sati u Lipiku, u zgradi Gradske uprave Grada Lipika, Marije Terezije 27 pred posebnim Povjerenstvom koje je imenovano od strane Gradonačelnika Grada Lipika.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
Obrazac ponude i ostala natječajna dokumentacija preuzima se na službenoj stranici Grada Lipika www.lipik.hr, a odgovorna osoba za davanje obavijesti je Veronika Prhal, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, telefon: 034/314-831, e-mail: veronika.prhal@lipik.hr.
Rangiranje pristiglih ponuda za pojedine čestice vršit će se prema slijedećim kriterijima: najpovoljnija je ponuda onog ponuditelja koji je ponudio najvišu godišnju naknadu za prvih 36 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja za pravo građenja po m² pojedine k.č.br.
U slučaju da postoji dva ili više ponuditelja koji imaju istovjetne ponude te zadovoljavaju kriterije javnog natječaja, prednost se daje ponuditelju koji je prvi dostavio svoju ponudu.
Grad Lipik, kao vlasnik ponuđenog građevinskog zemljišta će nakon provedenog Javnog natječaja donijeti Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja kojom će biti određena: godišnja naknada za pravo građenja do isteka roka od 36 mjeseci, odnosno godišnja naknada za pravo građenja nakon isteka roka od 36 mjeseci od sklapanja Ugovora o osnivanju pravu građenja.
Grad Lipik sklopit će sa najpovoljnijim ponuditeljem Ugovor o osnivanju prava građenja u roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja.

 

VI.  OBVEZE PONUDITELJA

Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je po potpisu Ugovora o osnivanju prava građenja:

 • ishodovati svu potrebnu tehničku dokumentaciju potrebnu za početak izgradnje na građevinskom zemljištu koje je ponuđeno ovim Javnim natječajem,
 • na zemljištu koje je predmet ovog Javnog natječaja izgraditi poslovni objekt sukladno važećim propisima o građenju i važećem DPU.

Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je vlasniku zemljišta i osnivaču prava građenja – Gradu Lipiku pri potpisivanju Ugovora o osnivanju pravu građenja dostaviti bjanko zadužnicu u iznosu do 50.000,00 kuna (slovima: pedesettisućakuna), za eventualne buduće tražbine vlasnika zemljišta.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne podmiri dospjele obveze po ispostavljenom računu, vlasnik zemljišta Grad Lipik može podnijeti zadužnicu na plaćanje i naplatiti sve do visine dospjelog duga i u tom slučaju najpovoljniji ponuditelj se obvezuje izdati novu zadužnicu.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne plati naknadu u roku, dužan je platiti i zakonsku zateznu kamatu.

 

VII.  PRAVO GRAĐENJA

Pravo građenja osniva se na određeno vrijeme koje može trajati najduže 60 mjeseci (5 godina).
Nositelj prava građenja ne može pravo građenja, za vrijeme njegova trajanja, prenijeti na neku drugu fizičku osobu ili trgovačko društvo ili ga opteretiti bilo kojim uknjiženim ili neuknjiženim stvarnim pravom bez izričite pisane suglasnosti ili odobrenja Grada Lipika, a svakako ne prije ostvarenja 50% investicije na zemljištu na kojem je osnovano pravo građenja. Investicija se odnosi isključivo na gradnju objekta temeljem građevinske dozvole, a način dokazivanja ostvarenja investicije utvrdit će se ugovorom o osnivanju prava građenja. Ako se dopusti nositelju prava građenja da optereti pravo građenja isto se može opteretiti najviše do iznosa potrebnog za završetak investicije.
Nositelj prava građenja ne može izgrađeni poslovni objekt unijeti u svoj temeljni kapital ili temeljni kapital drugog trgovačkog društva.
Sve naprijed navedene zabrane upisuju se u zemljišnu knjigu. U slučaju nepoštivanja predmetnih ograničenja, Grad Lipik ovlašten je raskinuti Ugovor o osnivanju prava građenja.
Kad ugovorne strane sporazumno raskinu Ugovor o osnivanju prava građenja za vrijeme njegova trajanja, dotad naplaćena naknada na ime prava građenja neće se vratiti nositelju prava građenja.
U slučajevima kad je prema Ugovoru o osnivanju prava građenja Grad Lipik ovlašten raskinuti ugovor, nositelj prava građenja nema pravo na povrat dotad uplaćene naknade na ime prava građenja, dužan je platiti sve dospjele naknade na ime prava građenja te se odriče bilo kakvih odštetnih zahtjeva prema Gradu Lipiku.
Ugovor o osnivanju prava građenja podliježe solemnizaciji te ima snagu ovršne isprave sukladno članku 23. Ovršnog Zakona.

 

VIII.  OSTALE ODREDBE

Gradonačelnik ima pravo bez obrazloženja poništiti javni natječaj i ne prihvatiti niti jednu ponudu.
Obrazac pisane ponude, Prijedlog Ugovora o osnivanju prava građenja, Izjave da prihvaća prijedlog Ugovora o osnivanju prava građenja, Obrazac izjave o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku, Informacije o postupku kupoprodaje nalaze se u prilogu Javnog natječaja i čine njegov sastavni dio.

 

KLASA: 302-02/21-01/04

URBROJ: 2162/02-03/1-21-2

Lipik, 16. srpanj 2021.

Skip to content