Javni natječaj za sudjelovanje na on-line edukacijama za 3D dizajnera ili Front-End programera

Dokumenti: Javni poziv Prijavni obrazac

Na temelju članka 54. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika  broj  1/21), članka 4. Ugovora o subvenciji br.2020HR-BA-ME447 i članka 5.Partnerskog sporazuma, a u sklopu projekta Development through Digital Innovative HUBs in Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor,  Gradonačelnik raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za sudjelovanje na on-line edukacijama za 3D dizajnera ili Front-End programera

 

I.

Predmet natječaja je prikupljanje prijava za besplatno sudjelovanje na on-line edukacijama čija organizacija je u sklopu projekta Development through Digital Innovative Hubs in Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor sufinaniranog iz Programa prekogranične suradnje „Interreg IPA CBC HR-BA-ME447“  i to za:

 

 1. On-line edukacija za 3D dizajnera;
 • 5 sudionika
 • 150 školskih sati
 • Edukacija se sastoji od nekoliko seminara:
  • Uvod u 3D dizajn
  • 3D Studio Max- 3D modeliranje, vizualizacije i animacije
  • 3D Studio Max- napredne tehnike, efekti i automatizacija
  • Adobe Photoshop- obrada slike na računalu
  • Obrada vizualizacije
  • Izrada 3D projekta

 

 1. On-line edukacija za Front-End programera
 • 10 sudionika
 • 225 školskih sati
 • Edukacija se sastoji od nekoliko seminara:
  • uvod u moderni razvoj Web korisničkih sučelja
  • HTML- struktura i sadržaj
  • CSS- izgled i dizajn
  • JavaScript- klijentsko skriptiranje
  • Razvojna okolina
  • React JS- reaktivna arhitektura
  • Projektni zadatak

II.

OPĆI UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA EDUKACJI ZA 3D DIZAJNERA

 

 • Državljanin RH
 • Dobro poznavanje engleskog jezika
 • Dobro poznavanje rada na računalu
 • Završena trogodišnja ili četverogodišnja srednja škola

 

III.

OPĆI UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA EDUKACIJI FRONT-END PROGRAMER

 • Državljanin RH
 • Dobro poznavanje engleskog jezika
 • Dobro poznavanje rada na računalu
 • Poznavanje osnova programiranja
 • Završena četverogodišnja srednja škola sa stručnom spremom tehničkog smjera

 

IV.

KANDIDATI SU PRILIKOM PRIJAVE OBVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

 • Popunjen i potpisan prijavni obrazac ( u prilogu Javnog poziva)
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku rodnog lista
 • Presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju ili presliku diplome
 • Dokaz o poznavanju rada na računalu (npr. izjava, ECDL, uvjerenje o osposobljavanju ili usavršavanju za programe računalnog ili ECDL operatera ili specijaliste)
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika

 

V.

Navedene edukacije provodi Visoko učilište Algebra iz Zagreba.

 

Polaznici su dužni na kraju edukacija polagati završni ispit nakon koga će, u slučaju uspješnog polaganja, dobiti certifikat o završenoj edukaciji koji će se upisati u radnu knjižicu.

 

Polaznici su dužni potpisati Izjavu o obveznom završetku edukacije.

 

VI.

Pristigle prijave pregledati će Povjerenstvo imenovano od strane gradonačelnika Grada Lipika te u roku od 5 radnih dana od zatvaranja poziva objaviti odabrane polaznike na službenoj stranici Grada Lipika te stranici projekta DIH.

 

Nepotpune prijave i prijave izvan roka prijave neće se uzimati u obzir.

 

VII.

Prijave na natječaj sa potrebitom dokumentacijom treba dostaviti do 25.3.2022. godine na adresu:

Grad Lipik,

Marije Terezije 27

34 551 Lipik

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA ON-LINE EDUKACIJI

 

Ili na mail:  dragana.daic@lipik.hr

 

 

KLASA:650-02/21-01/04

URBROJ:2177-2-03-03/2-22-10

Lipik, 22.3.2022.

Skip to content