JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U OBJEKTU „PODUZETNIČKI INKUBATOR DONJI ČAGLIĆ“

Dokumenti: Javni natječaj Obrazac 1_Ponuda Obrazac 2_Sažetak poslovnog plana Obrazac_IZ.1 Obrazac_IZ.2

Temeljem članka 5. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u objektu „Poduzetničkog inkubatora Donji Čaglić“ (Službeni glasnik Grada Lipika 7/2018) Jedinstveni upravni odjel objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U OBJEKTU

„PODUZETNIČKI INKUBATOR DONJI ČAGLIĆ“

 1. PREDMET ZAKUPA

Grad Lipik raspisuje natječaj za zakup poslovnih prostora u objektu Poduzetničkog inkubatora Donji Čaglić.

Poslovni prostor Poduzetničkog inkubatora Donji Čaglić ukupne je neto podne površine 369,35 m² sastoji se od zajedničkog prostora i posebnih dijelova koji su samostalni predmet zakupa.

Predmet natječaja su slijedeći poslovni prostori:

 • Poslovni prostor 1 (radni prostor 1), ukupne površine 57,76 m²;
 • Poslovni prostor 2 (radni prostor 2), ukupne površine 18,67 m²;
 • Poslovni prostor 3 (radni prostor 3), ukupne površine 57,76 m²;
 • Poslovni prostor 4 (spremište), ukupne površine 7,20 m²;
 • Poslovni prostor 5 (spremište), ukupne površine 13,58 m²;
 • Poslovni prostor 6 (ured 1), ukupne površine 20,33 m²;
 • Poslovni prostor 7 (ured 2), ukupne površine 21,16 m²;
 • Poslovni prostor 8 (ured 3), ukupne površine 25,29 m².

 

Zajednički prostor predstavlja hodnik, čajna kuhinja, sanitarni čvor u prizemlju te ured za sastanke i hodnik u potkrovlju.

Poduzetnički inkubator Donji Čaglić se nalazi na katastarskim česticama broj 342/1 i 344 u k.o. Čaglić, upisanim u zk.ul.br.420.

Adresa Poduzetničkog inkubatora je Donji Čaglić, Roberta Žilija 94.

Zakupodavcem poslovnog prostora smatra se Grad Lipik.

 

II.NAMJENA POSLOVNOG PROSTORA I TRAJANJE ZAKUPA

Svrha zakupa je poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lipika.

Poslovni prostori iz st.1. ovog članka namijenjeni su obavljanju proizvodnih i/ili uslužnih djelatnosti.

Svaki poslovni prostor u pravilu čini samostalni predmet zakupa, međutim zbog gospodarskog interesa postoji mogućnost spajanja dva ili više poslovnih prostora u jedan predmet zakupa.

Zakup poslovnog prostora poduzetnik može ostvariti za razdoblje do 5 godina za proizvodne djelatnosti, odnosno 4 godine za uslužne djelatnosti.

Nakon isteka zakupa Zakupniku, koji bude u potpunosti izvršavao svoje obveze iz Ugovora, se može produžiti zakup za najviše do godine dana.

 

III. ZAKUPNINA

Zakupnina se određuje u iznosu od deset (10) kn po m².

Za vrijeme trajanja zakupa zakupnik ne plaća zakupninu.

Iznos zakupnine koju predstavlja umnožak zakupnine iskazane u ovoj točki i kvadrature zakupljenog prostora smatra se potporom male vrijednosti (de minimis potporama) te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu potpora male vrijednosti sukladno važećim pravilima iz Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, serija L br. 352/1 od 24. prosinca 2013. godine) i Zakona o državnim potporama (Narodne novine 47/14, 69/17).

Sukladno odredbama gore navedenih propisa korisnik je prije dodjele potpore male vrijednosti dužan davatelju potpore iz ovog Programa dostaviti izjavu o svim potporama male vrijednosti primljenim tijekom tekuće i prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o razini davatelja potpore male vrijednosti.

Davatelj potpore male vrijednosti će prilikom dodjele potpore male vrijednosti izvijestiti korisnika da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti te će voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima.

 

 1. UVJETI

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju poduzetnici.

„Poduzetnik“ je fizička i pravna osoba koja samostalno i trajno obavlja registriranu gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dohotka/dobiti, odnosno dobiti na tržištu, a upisan je u odgovarajući upisnik.

Režijske troškove, troškove održavanja zajedničkih dijelova zgrade kao i troškove održavanja okoliša zgrade snose zakupci razmjerno zakupljenoj površini. Navedene troškove zakupnik je dužan platiti do kraja mjeseca za prethodni mjesec.

Zakupnici ne plaćaju naknadu za priključenje za vodovodnu mrežu, sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda.

Priključak i troškove priključenja telefona snosi zakupnik.

Troškove dodatnog angažmana električne energije snosi zakupnik.

U trenutku dostave ponude ponuditelj ne smije imati dugovanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Lipika. Ukoliko se utvrdi da je ponuditelj na dan prijave ima dugovanja prema državnom proračunu ili proračunu Grada Lipika, njegova ponuda bit će isključena iz daljnjeg postupka.

 

OBVEZE KORISNIKA

Korisnik je dužan izvršiti novo zapošljavanje na puno radno vrijeme osoba s prebivalištem na području Grada Lipika za cijelo vrijeme trajanja zakupa prema površini zakupljenog prostora kako slijedi:

Površina zakupljenog poslovnog prostora u m² Broj novozaposlenih osoba
  0-100,99 1
101-200,99 2
201-300,99 3
Zakup cjelokupnog objekta 4

Broj zaposlenih kod korisnika ne smije se smanjivati za vrijeme trajanja zakupa.

Dokazima o broju novozaposlenih radnika smatraju se ugovori o radu za sve novozaposlene radnike i odgovarajuća potvrda nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrde ili obrasci nadležne Porezne uprave o uplaćenim doprinosima za radnike i druga odgovarajuća dokumentacija što će se detaljnije odrediti ugovorom o poslovnoj suradnji.

Ukoliko se utvrdi da po raspisanom natječaju Korisnika nije bilo prijavljenih radnika sa odgovarajućim radnim kvalifikacijama s područja grada Lipika u svrhu ispunjenja gore propisane obveze bit će prihvatljivo novo zapošljavanje osoba s prebivalištem izvan područja grada Lipika.

 

 1. SADRŽAJ PONUDE

Ponuditelji su dužni dostaviti pisanu ponudu s naznakom poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi, kratkim opisom djelatnosti koju ponuditelj planira obavljati u poslovnom prostoru koja sadrži slijedeću dokumentaciju:

 1. a) za pravne osobe:
 • Ispunjeni obrazac ponude (Obrazac 1.),
 • Preslika dokaza o registraciji tvrtke (od Trgovačkog suda),
 • Preslika Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta ili dijela poslovnog subjekta prema djelatnosti,
 • Preslika financijskih izvješća (završni račun, račun dobiti i gubitka) za zadnje dvije poslovne godine, osim za novoosnovana trgovačka društva, a za trgovačka društva koja su kraće poslovala za posljednju dostupnu financijsku godinu,
 • Potvrdu Porezne uprave o plaćenim svim javnim davanjima, ne stariju od 30 dana do dana podnošenja ponude
 • Operativni sažetak poslovnog plana (Obrazac 2.)
 • Izjava o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku ne stariju od 7 dana do dana podnošenja ponude (Obrazac IZ 1.)
 • Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Obrazac IZ 2.)
 1. b) za fizičke osobe:
 • Ispunjeni Obrazac ponude (Obrazac 1.)
 • Preslika dokaza registracije obrta (od središnjeg registra za obrte)
 • Preslike financijskih izvješća za posljednje dvije dostupne financijske godine, osim za novoosnovane obrte, a za obrte koji su kraće poslovali za posljednju dostupnu financijsku godinu,
 • Potvrda Porezne uprave o plaćenim svim javnim davanjima, ne stariju od 30 dana do dana podnošenja ponude
 • Operativni sažetak poslovnog plana (Obrazac 2.)
 • Izjava o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku ne stariju od 7 dana do dana podnošenja ponude (Obrazac IZ 1.)
 • Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Obrazac IZ 2.)

 

 1. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Javni natječaj je trajno otvoren, odnosno do trenutka davanja svih poslovnih prostora koji su predmet ovog natječaja u zakup.

Ponude s traženom dokumentacijom podnose se putem pošte preporučeno ili se predaju osobno, na adresu Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34551 Lipik, u zatvorenoj omotnici s obveznim tekstom – JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U OBJEKTU „PODUZETNIČKOG INKUBATORA DONJI ČAGLIĆ»

Otvaranje pristiglih ponuda će biti javno i otvarat će se svaku srijedu u 10 sati. Otvaranje ponuda će se održati ukoliko bude pristiglih ponuda.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

 

VII. REZULTATI NATJEČAJA

Izabrat će se ona ponuda koja ispunjava sve uvjete natječaja te pristigne prva.

Po provedenom postupku javnog natječaja Gradonačelnik Grada Lipika donosi Odluku o davanju prostora u zakup.

O rezultatima natječaja poduzetnik će biti obaviješten u roku od osam (8) dana od dana otvaranja ponuda dostavom Odluke o davanju prostora u zakup.

U roku od deset dana od dana dostave Odluke o davanju prostora u zakup sa ponuditeljem će se sklopiti ugovor o zakupu kojim će se regulirati međusobna prava i obveze

 

OSTALI UVJETI

Grad Lipik raspolaže nekretninom temeljem ugovora o zakupu koji je Grad Lipik sklopio s vlasnikom objekta Osnovnom školom Lipik iz Lipika.

Upućuju se ponuditelji na preuzimanje kompletne natječajne dokumentacije sa službene web stranice Grada Lipika: www.lipik.hr ili neposredno u prostorijama Grada Lipika, Marije Terezije 27, 34551 Lipik.

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti radnim danom od 8-14 sati, na telefon 034/314-831, ili na adresi Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34551 Lipik.

Poslovni prostor je dostupan za pregled prema dogovoru.

KLASA: 372-02/22-01/02

URBROJ: 2177-2-03/1-22-01

Lipik, 14. veljača 2022. godine

Skip to content