JAVNI OGLAS za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika na radno mjesto višeg stručnog suradnika za hortikulturu

Dokumenti: Javni oglas za prijam u službu - Viši stručni suradnik za hortikulturu Opis poslova višeg stručnog suradnika za hortikulturu

Prijavljeni kandidati za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA HORTIKULTURU  koji su podnijeli urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Oglasa

 

o b a v j e š t a v a j u      s e

 

da će se testiranje održati 31. svibnja 2021. s početkom u 08:30 sati u Velikoj vijećnici Grada Lipika (prizemlje), na adresi Marije Terezije 27, 34551 Lipik.

Pravni izvori za polaganje:

LOKALNA SAMOUPRAVA

 • Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)

UREDSKO POSLOVANJE

 • Uredba o uredskom poslovanju (NN 171/09)

PODRUČJE HORTIKLUTURE

 • Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
 • Zakon o šumama (68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20)

 PRAVILA TESTIRANJA

Testiranje će se vršiti u dva dijela: pisanom provjerom znanja iz prethodno navedenih pravnih izvora te intervjua.

Pisanom provjerom znanja za svaki od navedenih dijelova, kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 15. Smatra se da je kandidat uspješno položio pisanu provjeru znanja ako je za svaki dio pisane provjere znanja dobio najmanje polovicu bodova.

Intervju (razgovor) s kandidatom, ako uspješno položi provjeru znanja, bit će obavljen nakon utvrđivanja rezultata pisane provjere. Intervju se boduje s bodovima od 1 do 10.

Povjerenstvo kroz intervju s kandidatom utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju te stručnost kandidata za rad u lokalnoj samoupravi.

Testiranje će se smatrati uspješnim za pojedinog kandidata ako je za svaki dio testiranja  dobio najmanje polovicu bodova

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Oglas.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidat koji ne može dokazati identitet ne može pristupiti testiranju.

Po dolasku na testiranje, kandidatu će biti podijeljena pitanja iz gore navedenih pravnih izvora i područja za koje je raspisan Oglas. Ova provjera traje 30 minuta.

Kandidat ako je zadovoljio na pismenoj provjeri znanja, pristupa razgovoru s povjerenstvom.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobilni telefon ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija.

Nakon provedenog testiranja i razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja izvješće o provedenom postupku.

POPIS KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA OGLAS KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE OGLASA:

 1. Božica Lukšić, Ulica Ljudevita Posavskog 32, Novska
 2. Matija Osmak, Ulica bjelovarskih vitezova 13, Kusonje, Pakrac
 3. Gabrijela Božić, Rimski put 50, Sesvete, Zagreb

 

KLASA: UP/112-03/21-01/2

URBROJ: 2162/02-02-21-7

Lipik, 25. svibnja 2021.

Skip to content