Javni oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika na radno mjesto

Na temelju članka 17. i članka 19. stavaka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lipika raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika na radno mjesto

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1 izvršitelj, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka službenice sa rodiljnog/roditeljskog dopusta

Posebni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje engleskog i/ili njemačkog jezika
 • znanje rada na računalu
 • položen vozački ispit „B“ kategorije
 • položen državni stručni ispit

Osim posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo i

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 69/17).

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet da ga polože u roku od 1 godine od prijma u službu, sukladno odredbama članka 92. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19).

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člankom 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje). Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da na kraju provedenog pismenog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i dokazao ga. Grad Lipik u svojim upravnim tijelima nema osiguranu zastupljenost srpske nacionalne manjine.

U prijavi na oglas je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, po mogućnosti broj mobitela i adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje uz obvezan vlastoručni potpis.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
 • dokaz o stručnoj spremi: diploma
 • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca),
 • uvjerenje o položenome državnom stručnom ispitu ako ga ima,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu: svjedodžba ili potvrda ili vlastoručno potpisana izjava,
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:

1. elektronički zapis ( u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda ne smije biti stariji od mjesec dana,

2. ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).

 • dokaz o položenom vozačkom ispitu; valjana vozačka dozvola za „B“ kategoriju

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjerenu presliku.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja Rješenja o prijmu u službu.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (vjenčani ili rodni list ili sl.).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i uredu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni oglas.

S kandidatima prijavljenim na javni oglas provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni oglas.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici Grada Lipika, www.lipik.hr.

Na Internet stranici Grada Lipika, www.lipik.hr  i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade gradske uprave Grada Lipika, Marije Terezije 27, Lipik, najmanje pet dana prije održavanja provjere, bit će objavljen poziv i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te popis kandidata prijavljenih na oglas. Kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani.

Podnošenjem prijave na javni oglas smatra se da je kandidat suglasan da se podaci iz dokumentacije obrađuju i koriste isključivo u svrhu provedbe javnog oglasa te da se isti objavljuju na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Lipika.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se preporučeno poštom u roku 8 (osam) dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje: Grad Lipik, Jedinstveni upravni odjel, Marije Terezije 27, Lipik „Za javni oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika“

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku dostavom rješenja o prijmu u službu ili dostavom odluke o poništenju oglasa. Protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

KLASA: UP/112-03/22-01/01

URBROJ: 2177-2-03-04/2-22-1

Lipik, 12.10.2022.

PROČELNICA

Veronika Prhal, dipl.oec.

Skip to content